Regeling bezwarenprocedure KB

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling bezwarenprocedure KB

Het Algemeen Bestuurscollege,

Gelet op artikel 9.13 van de CAO-onderzoekinstellingen;

Gelet op artikel 20 juncto artikel 9 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob);

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 27 lid 1 onder j. van de Wet op de Ondernemingsraden;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;

 • 2. Bestuursorgaan: het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek;

 • 3. Besluit: een schriftelijke beslissing, door of namens het bestuursorgaan genomen, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

 • 4. Bevoegd gezag: de (plaatsvervangend) Algemeen Directeur van de Koninklijke Bibliotheek;

 • 5. Werknemer: degene met wie de KB een dienstverband voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd is aangegaan;

 • 6. Adviescommissie Personeel: de bij instellingsbeschikking door het Algemeen Bestuurscollege ingestelde adviescommissie personeelsaangelegenheden KB;

 • 7. Adviescommissie Subsidie: de bij besluit van het Algemeen Bestuurscollege ingestelde adviescommissie subsidie.

Hoofdstuk 2. Adviescommissie Personeel

Artikel 2. Adviescommissie Personeel

 • 1 Er is een adviescommissie Personeelsaangelegenheden Koninklijke Bibliotheek, hierna te noemen de Adviescommissie Personeel.

 • 2 De Adviescommissie Personeel brengt advies uit over een bij het bevoegd gezag ingediend bezwaarschrift betreffende personeelsaangelegenheden.

 • 3 In voorkomende gevallen brengt de Adviescommissie Personeel advies uit over een bij het bevoegd gezag ingediende klacht uit hoofde van de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen KB.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1 De Adviescommissie Personeel bestaat uit:

  • a. een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, benoemd door het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek;

  • b. één lid en plaatsvervanger, benoemd door het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek;

  • c. één lid en plaatsvervanger, benoemd door het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek op voordracht van de werknemersorganisaties.

 • 2 De Adviescommissie Personeel wordt bijgestaan door een door de Algemeen Directeur aangewezen secretaris of plaatsvervanger.

 • 3 Benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaar, waarna herbenoeming eenmalig mogelijk is.

Hoofdstuk 3. Adviescommissie Subsidie

Artikel 4. Adviescommissie Subsidie

 • 1 Er is een Adviescommissie Subsidie Koninklijke Bibliotheek, hierna te noemen de Adviescommissie Subsidie.

 • 2 De Adviescommissie Subsidie brengt advies uit over een bij het bevoegd gezag ingediend bezwaarschrift betreffende subsidieaangelegenheden.

 • 3 In voorkomende gevallen brengt de Adviescommissie Subsidie advies uit over een bij het bevoegd gezag ingediend bezwaarschrift over verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur of overige bestuursrechtelijke aangelegenheden, met uitzondering van personeelsaangelegenheden.

Artikel 5. Samenstelling

 • 1 De Adviescommissie Subsidie bestaat uit:

  • a. een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, benoemd door het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek;

  • b. twee leden en twee plaatsvervangers, benoemd door het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek.

 • 2 De Adviescommissie Subsidie wordt bijgestaan door een door de Algemeen Directeur aangewezen secretaris of plaatsvervanger.

 • 3 Benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaar, waarna herbenoeming eenmalig mogelijk is.

Hoofdstuk 4. Procedure

Artikel 6. Bezwaar

 • 1 De belanghebbende, die door een besluit van het bestuursorgaan rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen zes weken na ontvangst dan wel na kennisname van een besluit, een schriftelijke weigering om te besluiten of het niet tijdig nemen van een besluit, bezwaar maken als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht door een bezwaarschrift in te dienen bij het bevoegd gezag.

 • 2 Het indienen van een bezwaarschrift tegen het niet tijdig nemen van een besluit is niet aan een termijn gebonden.

 • 3 De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Artikel 7. Inhoud bezwaarschrift

Het bezwaarschrift wordt overeenkomstig artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht ondertekend en bevat tenminste:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • d. de gronden van het bezwaar.

Artikel 8. Herstellen verzuim

Indien niet is voldaan aan artikel 7 kan het bezwaar niet ontvankelijk worden verklaard, mits de belanghebbende in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen, binnen een hem daartoe gestelde redelijke termijn.

Artikel 9. Termijn

 • 1 Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen of, bij verzending binnen Nederland, indien het voor het einde van de termijn per post is bezorgd.

 • 2 Indien het bezwaarschrift buiten de termijn genoemd in artikel 6 of onredelijk laat wordt ingediend, wordt het bezwaar niet ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat belanghebbende in verzuim is geweest.

Artikel 10. Ontvangstbevestiging

De ontvangst van het bezwaarschrift wordt schriftelijk bevestigd.

Artikel 11. Géén opschortende werking

Het bezwaar schorst niet de werking van het bestreden besluit, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Artikel 12. Advies aanvragen

Ten behoeve van de beslissing op het bezwaar wordt advies gevraagd aan een adviescommissie.

Artikel 13. Géén advies aanvragen

Geen advies wordt gevraagd indien:

 • a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is;

 • b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;

 • c. de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;

 • d. de belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord;

 • e. volledig aan het bezwaar van de belanghebbende tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Artikel 14. Behandeling bezwaarschrift

 • 1 Een adviescommissie stelt de belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord.

 • 2 Een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het bevoegd gezag te geven.

 • 3 Het horen geschiedt door een adviescommissie.

 • 4 Tot tien dagen voor het horen kunnen nadere stukken worden ingediend.

 • 5 Op de zaak betrekking hebbende stukken worden tenminste een week voor de hoorzitting aan de belanghebbende en de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag toegezonden.

 • 6 De zittingen van de Adviescommissie Personeel zijn niet openbaar.

 • 7 De zittingen van de Adviescommissie Subsidie zijn openbaar, tenzij de voorzitter op verzoek van belanghebbende of om gewichtige redenen ambtshalve anders beslist.

 • 8 Een adviescommissie beraadslaagt en beslist met gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 9 Op verzoek van de belanghebbende kunnen meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord.

 • 10 Het bevoegd gezag kan zich door deskundigen laten bijstaan.

 • 11 De kosten van getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de partij die deze heeft meegebracht.

 • 12 Een adviescommissie kan zich door een deskundige laten bijstaan.

Artikel 15. Het uitbrengen van het advies

 • 1 Na de zitting gaat een adviescommissie over tot beraadslaging over het uit te brengen advies.

 • 2 Een adviescommissie brengt advies uit over het al dan niet gegrond zijn van het bezwaar en geeft daarbij de redenen welke tot het oordeel hebben geleid.

 • 3 Het advies is gegrond op de overgelegde stukken en op hetgeen ter zitting naar voren is gebracht.

 • 4 Het advies bevat een verslag van het horen, bij voorkeur opgemaakt door een onafhankelijk notuleerbureau.

 • 5 De beslissing over het uit te brengen advies wordt door een adviescommissie genomen bij meerderheid van stemmen. Wanneer bij de beraadslagingen over het uit te brengen advies meer dan twee opinies zijn geuit, wordt beslist in die zin die het meest overeenkomt met de opinie van de meerderheid.

 • 6 Het advies, dat met redenen is omkleed, wordt door de voorzitter en de secretaris, dan wel in voorkomend geval door hun plaatsvervangers, ondertekend en aan het bevoegd gezag of het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek toegezonden.

 • 7 Een afschrift van het advies en van het verslag van het horen wordt gelijktijdig aan belanghebbende toegezonden.

Hoofdstuk 5. De beslissing op bezwaar

Artikel 16. De termijn

 • 1 Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek of het bevoegd gezag neemt binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een gemotiveerd besluit.

 • 2 Indien een adviescommissie niet om advies is gevraagd bedraagt de beslistermijn zes weken.

 • 3 De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop belanghebbende is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 8 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is gebleven.

 • 4 Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek of het bevoegd gezag kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Artikel 17. Het besluit

 • 1 De beslissing op het bezwaarschrift wordt bekend gemaakt door toezending of uitreiking aan belanghebbende.

 • 2 Bij de bekendmaking wordt de motivering vermeld waarop de beslissing rust.

 • 3 Het besluit op het bezwaar wordt gegeven in de vorm van een voor beroep vatbare beslissing onder vermelding van de bevoegde rechter en de beroepstermijn.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 18. Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet besluit de Algemeen Directeur.

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze regeling vervang het reglement van 1 januari 2005 (dat is gewijzigd op 1 oktober 2009) en treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 20. Citeertitel en publicatie

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling bezwarenprocedure KB.

Deze regeling zal worden gepubliceerd en bekend gemaakt op de website www.kb.nl.

Namens het Algemeen Bestuurscollege,

L.C. Brinkman

Voorzitter

Terug naar begin van de pagina