Reglement voor de Raad van Toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 05-06-1998 t/m 31-12-2015

Reglement voor de Raad van Toezicht (ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer)

De Raad van Toezicht Staatsbosbeheer,

– overwegende dat de raad toeziet op de werkzaamheden van de directie en deze met raad en daad terzijde staat;

– overwegende dat de raad een orgaan is van Staatsbosbeheer en dat de leden dientengevolge bij de vervulling van hun taak zich primair richten naar het belang van Staatsbosbeheer;

– overwegende dat de leden van de raad daarbij de behoorlijke vervulling van de aan Staatsbosbeheer opgedragen wettelijke taken en de door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gehanteerde beleidskaders als uitgangspunt nemen, besluit onderstaand reglement vast te stellen:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De raad vergadert op een door hemzelf te bepalen plaats in Nederland.

 • 2 De oproeping voor de vergaderingen geschiedt schriftelijk namens de voorzitter. De oproep gaat vergezeld van een opgave van de in de vergadering te behandelen onderwerpen en van de stukken die voor de behandeling van die onderwerpen van belang zijn. De agenda wordt voorbereid door de directie Staatsbosbeheer in overeenstemming met de voorzitter.

 • 3 De voorzitter leidt de vergaderingen.

 • 4 De raad doet van het ter vergadering behandelde een afspraken- c.q. besluitenlijst opmaken.

 • 5 De vergaderingen van de raad zijn niet openbaar. Overigens zijn de documenten van de raad openbaar overeenkomstig de Wet Openbaarheid Bestuur.

 • 6 De raad vergadert zo dikwijls een lid van deze raad het verlangt, maar tenminste vier maal per jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

De raad overlegt een maal per jaar met de minister van LNV, voorafgaand aan de parlementaire behandeling van de LNV-begroting, over alle aangelegenheden m.b.t. Staatsbosbeheer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Ieder lid van de raad heeft één stem.

 • 2 De raad neemt zijn besluiten in een vergadering waarbij tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 3 T.a.v. de besluitvorming geldt unanimiteit als uitgangspunt. Slechts indien dit niet mogelijk blijkt, wordt bij meerderheid van stemmen besloten.

 • 4 Besluiten over onderwerpen die niet vooraf waren geagendeerd, kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen.

 • 5 Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 6 Stemming geschiedt mondeling, tenzij bij een stemming over personen een der leden anonieme stemming verlangt. Indat geval wordt gestemd met gesloten, ongetekende briefjes.

 • 7 De leden van de raad stemmen zonder last of ruggespraak.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De directeur Staatsbosbeheer fungeert als secretaris van de raad.

 • 2 Staatsbosbeheer voorziet in voldoende administratieve ondersteuning van de raad.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Alvorens het door de directie Staatsbosbeheer opgestelde ondernemingsplan vast te stellen verzendt de raad dit plan ter advisering aan de minister.

 • 2 Jaarlijks keurt de raad de door de directie Staatsbosbeheer vastgestelde begroting en jaarplan Staatsbosbeheer goed op een zodanig moment dat deze door de directie Staatsbosbeheer vóór januari van het jaar waarop ze betrekking hebben ter kennisname aan de minister kunnen worden voorgelegd.

 • 3 In mei van elk jaar stelt de raad het door de directie Staatsbosbeheer opgestelde jaarverslag en financieel verslag van het voorafgaande jaar vast en zendt deze stukken vóór 1 juni van elk jaar aan de minister. Het financieel verslag, dat ter goedkeuring aan de minister wordt voorgelegd, gaat vergezeld van de accountantsverklaring.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Vergoeding van reis- en verblijfkosten van leden van de raad heeft plaats door middel van declaraties op basis van het Reisbesluit Binnenland resp. het Reisbesluit Buitenland.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit reglement treedt in werking op het tijdstip waarop het wordt vastgesteld door de raad.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement voor de Raad van Toezicht.

Driebergen, 25 februari 1998

De voorzitter van de Raad van Toezicht Staatsbosbeheer,

H. Wiegel

Terug naar begin van de pagina