Besluit verlenen toestemming aan De Nederlandsche Bank N.V. voor het verstrekken [...] hebben ontvangen uit hoofde van het depositogarantiestelsel

Geldend van 12-04-2017 t/m heden

Besluit van 27 maart, nr. 2017000511 tot het verlenen van toestemming aan De Nederlandsche Bank N.V. voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan bepaalde depositohouders die een vergoeding hebben ontvangen uit hoofde van het depositogarantiestelsel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 22 maart 2017, 2017-0000055401, directie Financiële Markten;

Overwegende dat het wenselijk is dat een tegemoetkoming wordt verstrekt aan bepaalde personen die als houders van gegarandeerde deposito’s sinds 1 juli 1995 een vergoeding hebben ontvangen uit hoofde van het depositogarantiestelsel;

Gelet op artikel 9, onderdeel c, van de Bankwet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan De Nederlandsche Bank N.V. wordt toestemming verleend om ten laste van ’s Rijks schatkist een tegemoetkoming in overeenstemming met artikel 2 van dit besluit te verstrekken aan bepaalde personen die als houders van gegarandeerde deposito’s sinds 1 juli 1995 van De Nederlandsche Bank N.V. een vergoeding hebben ontvangen uit hoofde van een depositogarantiestelsel in de zin van richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels (PbEG 1994, L 135).

Artikel 2

  • 1 De tegemoetkoming omvat een bedrag ter hoogte van de wettelijke rente die, gezien de termijn voor het uitkeren van de vergoeding ingevolge richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels (PbEG 1994, L 135), verschuldigd zou zijn geweest op het moment van uitkering maar niet is uitgekeerd, met dien verstande dat wettelijke rente uitsluitend geacht wordt verschuldigd te zijn geweest indien het volledige bedrag aan wettelijke rente ten minste € 10 zou hebben bedragen.

  • 2 De tegemoetkoming omvat tevens de wettelijke rente over het bedrag, bedoeld in het eerste lid, te rekenen vanaf de datum van uitkering van de vergoeding tot en met de datum van uitkering van de tegemoetkoming, mits het verzoek ertoe uiterlijk 22 juni 2017 bij De Nederlandsche Bank N.V. wordt ingediend. Indien om tegemoetkoming wordt verzocht na 21 juni 2017, wordt wettelijke rente gerekend uiterlijk tot en met 22 juli 2017.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 maart 2017. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 21 maart 2017, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 22 maart 2017.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 maart 2017

Willem-Alexander

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina