Regeling interventie 2017

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 20-05-2020 t/m 02-06-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 april 2017, nr. WJZ/17034490, houdende regels ten aanzien van de interventie van agrarische producten (Regeling interventie 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 15 en 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. contractant: degene die met de minister in het kader van deze regeling een contract sluit;

 • c. marktinterventie: samenstel van openbare interventie en steun voor particuliere opslag;

 • d. openbare interventie: aankoop en opslag door de minister van de in artikel 11 van Verordening 1308/2013 genoemde producten tegen een op grond van uitvoeringshandelingen van de Commissie vastgestelde gegarandeerde prijs totdat deze worden afgezet;

 • e. particuliere opslag: tegen ontvangen van steun tijdelijk door de contractant opslaan van in artikel 17 van Verordening 1308/2013 genoemde producten;

 • f. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • g. COKZ: Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;

 • h. WFSR: Wageningen Food Safety Research;

 • i. Verordening 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

 • j. Verordening 907/2014: Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro (PbEU 2014, L 255);

 • k. Verordening 2016/1238: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238 van de Commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag (PbEU 2016, L 206);

 • l. Verordening 2016/1240: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1240 van de Commissie van 18 mei 2016 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag (PbEU 2016, L 206).

Paragraaf 2. Algemene bepalingen

Artikel 2

Als bevoegde autoriteit of bevoegde instantie als bedoeld in de in artikel 1 genoemde verordeningen wordt aangewezen de minister.

Artikel 3

 • 1 Het indienen van een offerte of inschrijving bij openbare interventie geschiedt met gebruikmaking van een door de minister ter beschikking gesteld middel.

 • 2 Het indienen van inschrijving of aanvraag bij particuliere opslag geschiedt met gebruikmaking van een door de minister ter beschikking gesteld middel.

 • 3 Bij het indienen van een inschrijving, offerte of aanvraag kan bij de minister een zekerheid worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV van Verordening 907/2014.

 • 4 Indien het bedrag van de te verbeuren zekerheid, bedoeld in artikel 5 van Verordening 2016/1238 € 100 of minder bedraagt, dan geeft de minister de hele zekerheid vrij.

 • 5 De aanvraag om de betaling van steun geschiedt met gebruikmaking van een door de minister ter beschikking gesteld middel.

Artikel 4

 • 1 Indien uit een van de in artikel 1 genoemde verordeningen voortvloeit dat een met marktinterventie verband houdende handeling met boter, mageremelkpoeder respectievelijk kaas slechts mag plaatsvinden door een erkend bedrijf, verleent de minister deze erkenning nadat de belanghebbende daartoe een aanvraag heeft ingediend en heeft aangetoond dat aan de in bijlage IV, deel III, punt 1, respectievelijk bijlage V, deel III, punt 1, van Verordening 2016/1238 gestelde voorwaarden is voldaan.

 • 2 Een erkenning is geldig vanaf de datum van afgifte.

Paragraaf 3. Herkeuring monsters

Artikel 5

 • 1 Als laboratorium voor keuring en voor herkeuring worden WFSR en COKZ aangewezen.

 • 2 De minister wijst op verzoek van het laboratorium voor herkeuring een ander laboratorium voor herkeuring aan indien het eerste laboratorium voor herkeuring niet tot het verrichten van de benodigde analyses is uitgerust.

 • 3 Indien producten niet voldoen aan de voorwaarden van openbare interventie, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Verordening 2016/1238, betaalt de aanbieder aan de minister de analysekosten van de eerste keuring, de eventuele kosten van herkeuring en een forfait voor de transportkosten van de herkeuring. Indien het product niet in aanmerking komt voor overname in openbare interventie, neemt de aanbieder het betreffende product binnen 14 kalenderdagen na de datum van het afwijzingsbericht terug of slaat dit voor eigen rekening en risico separaat van de interventievoorraad op.

 • 4 Indien producten niet voldoen aan de voorwaarden voor particuliere opslag, bedoeld in artikel 3, derde lid, van Verordening 2016/1238, dan betaalt de aanbieder bij herkeuring de kosten van de herkeuring en een forfait voor de transportkosten van de herkeuring.

Paragraaf 4. Openbare interventie

Artikel 6

 • 1 De minister kan technische normen voor opslagplaatsen vaststellen alsmede andere eisen stellen om te waarborgen dat ingeslagen producten naar behoren worden bewaard, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van Verordening 2016/1238.

 • 2 De aanbieder kan een vooraanmelding voor partijen boter doen met gebruikmaking van een door de minister ter beschikking gesteld middel.

Artikel 7

 • 1 Pallets voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. per partij uniform van soort en van gewicht, tenzij elke pallet van een TARRA-etiket is voorzien dan wel het gewicht erin is gegraveerd;

  • b. stapelbaar;

  • c. geschikt voor langdurige opslag; en

  • d. gangbaar in de handel.

 • 2 De minister stelt voor pallets voor boter en mageremelkpoeder een emballagesysteem vast.

Artikel 8

 • 1 Wanneer boter respectievelijk mageremelkpoeder, geproduceerd in een andere lidstaat, voor openbare interventie wordt aangeboden, verstrekt de aanbieder aan de minister een certificaat als bedoeld in bijlage IV, deel I, onder 5, respectievelijk bijlage V, deel I, onder 5, van Verordening 2016/1238.

 • 2 Wanneer boter respectievelijk mageremelkpoeder, geproduceerd in Nederland, voor openbare interventie in een andere lidstaat wordt aangeboden, verstrekt de minister op aanvraag een certificaat als bedoeld in bijlage IV, deel I, onder 5, respectievelijk bijlage V, deel I, onder 5, van Verordening 2016/1238.

Artikel 9

 • 1 Gegadigden kunnen op eigen kosten monsters van de voor openbare interventie aangeboden boter en mageremelkpoeder onderzoeken voordat zij een inschrijving indienen. Hiertoe dient de gegadigde tenminste 48 uur van tevoren een aanvraag in bij de minister met een door de minister ter beschikking gesteld middel.

 • 2 De gegadigde voldoet de bij het vrieshuis of het opslagpand door de monstername ontstane kosten rechtstreeks aan het vrieshuis of het opslagpand.

Artikel 10

De koper van mageremelkpoeder of boter informeert de minister, met een door de minister ter beschikking gesteld middel, ten minste één werkdag van tevoren, vóór 10:00 uur, over de door hem met het vrieshuis of opslagpand overeengekomen datum en tijdstip van daadwerkelijke uitslag uit het opslagpand of vrieshuis.

Paragraaf 5. Particuliere opslag

Artikel 11

Zodra de Commissie van de Europese Gemeenschappen daartoe specifieke uitvoeringsregels heeft vastgesteld, kan de minister op aanvraag steun verlenen voor de particuliere opslag. De minister doet dit in overeenstemming met de op de particuliere opslag van toepassing zijnde artikelen in Deel II, Titel I, Hoofdstuk I, Afdelingen 1, 3 en 4, van Verordening 1308/2013, met inachtneming van Verordening 2016/1238 en Verordening 2016/1240 en met inachtneming van de in de eerste volzin bedoelde specifieke uitvoeringsregels.

Artikel 11a

Indien in de specifieke uitvoeringsregels die zijn vastgesteld door de Europese Commissie een maximum opslaghoeveelheid voor kaas per lidstaat is vastgesteld:

 • a. verdeelt de minister de steun op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Op de dag dat de maximum opslaghoeveelheid, zoals vastgesteld in de specifieke uitvoeringsregel, wordt overschreden stelt de minister een toewijzingscoëfficiënt vast waarbij de resterende steun evenredig wordt verdeeld over de ingediende aanvragen die op die dag zijn aangevraagd;

 • b. kan een aanvrager zijn inschrijving intrekken binnen 10 werkdagen na de datum van de vaststelling van een toewijzingscoëfficiënt;

 • c. wordt een zekerheid vrijgegeven wanneer de inschrijving door een aanvrager wordt ingetrokken vanwege de vaststelling van een toewijzingscoëfficiënt.

Artikel 12

 • 1 De in artikel 46 van Verordening 2016/1240 bedoelde gegevens moeten uiterlijk de tweede werkdag voorafgaand aan de inslag om 10.00 uur worden verstrekt.

 • 2 De minister staat, overeenkomstig artikel 53, tweede lid, van Verordening 2016/1240, voor boter en mageremelkpoeder de uitslag van een kleinere hoeveelheid dan de volledige partij toe, waarbij tenminste 1.000 kg wordt uitgeslagen.

 • 3 De minister staat, overeenkomstig artikel 53, tweede lid, van Verordening 2016/1240, voor kaas de uitslag van een kleinere hoeveelheid dan de volledige partij toe, waarbij tenminste 500 kg wordt uitgeslagen.

 • 4 De in artikel 53, derde lid, van Verordening 2016/1240 bedoelde gegevens moeten uiterlijk de tweede werkdag voorafgaand aan de uitslag om 10.00 uur worden verstrekt.

Artikel 13

Bij opslag wordt op de pallets of boxpallets, per partij en per pallet of boxpallet, op een duidelijk zichtbare plaats een label aangebracht waarop het opslagpartijnummer, het aantal verpakkingen op de pallet of boxpallet en de datum van fysieke inslag worden vermeld.

Artikel 14

 • 1 Het opslagpand beschikt over:

  • a. een van een geldig ijkmerk voorziene weegschaal die aan de volgende voorwaarden voldoet:

   • voor boter een gewichtsaanduiding tot op de tien gram nauwkeurig waarop een doos met een inhoud van 25 kilogram gewogen kan worden;

   • voor kaas een gewichtsaanduiding tot op de tien gram nauwkeurig waarop een eenheid met een inhoud van 25 kilogram gewogen kan worden;

   • voor mageremelkpoeder een gewichtsaanduiding tot op de tien gram nauwkeurig waarop een zak met een inhoud van 25 kilogram gewogen kan worden;

   • voor mageremelkpoeder in big bags een gewichtsaanduiding tot op de 200 gram nauwkeurig waarop een big bag met een maximaal gewicht van 1.500 kilogram gewogen kan worden;

   • voor varkens-, rund-, schapen- en geitenvlees een afleeseenheid op 1 kilogram nauwkeurig waarop een opslageenheid als bedoeld in artikel 19, tweede lid, in zijn geheel gewogen kan worden, en

  • b. een bemonsteringsruimte.

 • 2 De houder van het opslagpand kan de minister verzoeken om boter, kaas, mageremelkpoeder, varkens-, rund-, schapen- of geitenvlees in stellingen te mogen opslaan onder de in Bijlage 1 vermelde voorwaarden die na de inslagcontrole door de minister worden verzegeld.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde aanvraag wordt ingediend bij de minister met gebruikmaking van een door de minister ter beschikking gesteld middel.

Paragraaf 6. Particuliere opslag van boter, mageremelkpoeder en kaas

Artikel 14a

In afwijking van artikel 1, onderdeel e, is ter uitvoering van Verordening (EU) 2020/591 van de Commissie van 30 april 2020 tot opening van een tijdelijke buitengewone steunregeling voor de particuliere opslag van bepaalde soorten kaas en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag, deze regeling mede van toepassing op particuliere opslag van kaas als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van die verordening.

Artikel 15

Boter, mageremelkpoeder en kaas komen voor particuliere opslag in aanmerking indien alle partijen, waarvoor het contract is gesloten, in hetzelfde bedrijf zijn geproduceerd.

Artikel 16

 • 1 Wanneer boter respectievelijk mageremelkpoeder, geproduceerd in een andere lidstaat, voor particuliere opslag wordt aangeboden, verstrekt de aanbieder aan de minister adequate bewijsstukken als bedoeld in bijlage VI, deel IV respectievelijk deel VI, van Verordening 2016/1238 om de oorsprong aan te tonen.

 • 2 Wanneer boter respectievelijk mageremelkpoeder, geproduceerd in Nederland, voor particuliere opslag in een andere lidstaat wordt aangeboden, verleent de minister op aanvraag bijstand om de oorsprong te bewijzen als bedoeld in bijlage VI, deel IV respectievelijk deel VI, van Verordening 2016/1238.

Artikel 16a

Steun voor particuliere opslag voor kaas waarvoor in het productdossier als bedoeld in bijlage VI, onderdeel V, van Verordening 2016/1238 geen rijpingsperiode is opgenomen, wordt verleend indien de rijpingsperiode minimaal 28 dagen is.

Paragraaf 7. Particuliere opslag van varkens-, rund-, schapen- en geitenvlees

Artikel 17

 • 1 De inslag vindt onder toezicht van de NVWA plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

 • 2 Op verzoek van de contractant kan de minister in uitzonderlijke situaties besluiten dat van het eerste lid mag worden afgeweken. De contractant voert hiertoe al het nodige aan waaruit de bijzonderheid van de situatie blijkt.

Artikel 18

 • 1 Iedere voor de particuliere opslag aangeboden partij rundvlees gaat vergezeld van een door of namens de contractant opgesteld overzicht met gebruikmaking van een door de minister ter beschikking gesteld middel.

 • 2 Ingeval de voor particuliere opslag aangeboden partij rundvlees betrekking heeft op buitenlandse runderen, beschikt de contractant over een overzicht uit de slachthuisadministratie waarop is vermeld:

  • de naam, het adres en het EU-nummer van het slachthuis;

  • de slachtnummers en de bijbehorende identificatienummers;

  • de slachtdatum;

  • de naam en de handtekening van de vertegenwoordiger van het slachthuis.

Artikel 19

 • 1 Op iedere invrieseenheid van varkens-, rund-, schapen- en geitenvlees wordt een label aangebracht waarop in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld:

  • a. de naam van de contractant;

  • b. het contractnummer;

  • c. de benaming van het product;

  • d. het partijnummer;

  • e. het nettogewicht van het product;

  • f. het brutogewicht van het product, en

  • g. de tarra van de productverpakking.

 • 2 Op iedere opslageenheid van varkens-, rund-, schapen- en geitenvlees wordt een label aangebracht waarop in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld:

  • a. het contractnummer;

  • b. de benaming van het product;

  • c. de tarra van de opslageenheid;

  • d. het nummer van de opslageenheid, en

  • e. het partijnummer of de partijnummers en per partijnummer:

   • de inslagdatum;

   • in voorkomend geval, het aantal dozen;

   • het nettogewicht van het product per opslageenheid, en

   • de tarra van de productverpakking.

 • 3 Indien op enig moment gebruik wordt gemaakt van dozen voor de verpakking van varkens-, schapen- of geitenvlees, dan worden op iedere doos op een etiket in ieder geval de volgende gegevens vermeld:

  • a. het contractnummer;

  • b. de benaming van het product;

  • c. het partijnummer;

  • d. de tarra, en

  • e. het nettogewicht.

 • 4 Indien op enig moment gebruik wordt gemaakt van dozen voor de verpakking van rundvlees, dan worden op iedere doos naast de in het derde lid bedoelde gegevens tevens vermeld:

  • a. het erkenningsnummer van de uitsnijderij;

  • b. het aantal delen per doos, en

  • c. het volgnummer.

Artikel 20

Varkens-, rund-, schapen- of geitenvlees kan onder de in Bijlage 2 vermelde voorwaarden op een andere plaats worden ingevroren dan waar het wordt opgeslagen.

Artikel 21

 • 1 Indien in het kader van de particuliere opslag van rundvlees uitbening of versnijding plaatsvindt, worden de volgende voorschriften in acht genomen:

  • a. het uitbenen, versnijden en verpakken van het rundvlees vindt plaats in een uitsnijderij die is erkend op grond van Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 226);

  • b. de uitsnijderij beschikt over een weegschaal met een afdrukeenheid en afleeseenheid van ten hoogste 100 gram ten behoeve van de afzonderlijke weging van voorvoeten en achtervoeten en dozen met uitgebeend rundvlees;

  • c. per uit te benen of te versnijden partij rundvlees worden door de uitsnijderij dagelijks bijgewerkte paklijsten opgemaakt volgens een door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • d. de werkzaamheden van het uitbenen en verpakken vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur;

  • e. de ruimte waar wordt uitgebeend en uitgesneden is afsluitbaar;

  • f. het bedrijf waar de uitsnijderij zich bevindt, beschikt over een deugdelijke kantoorruimte voor de ambtenaar van de NVWA;

  • g. tijdens het uitbenen en verpakken van het betrokken vlees mag in de uitsnijruimte waar wordt uitgebeend geen ander rundvlees aanwezig zijn dan het rundvlees waarop deze regeling van toepassing is.

 • 2 Het vrieshuis legt in zijn administratie het gewicht van de van de uitsnijderij afkomstige uitgebeende of versneden producten rundvlees vast zoals die in de controlelijst/verzendlijst door de NVWA in de uitsnijderij zijn opgenomen.

Paragraaf 8. De Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen

Artikel 22

 • 1 Er is een Commissie officiële Nederlandse zuivelnoteringen

 • 2 Deze commissie heeft tot taak éénmaal per week en voorts zo dikwijls als haar voorzitter zulks in verband met de marktontwikkeling nodig oordeelt, van de prijzen, waartegen melk- en zuivelproducten bij levering af fabriek worden verhandeld, een notering op te stellen en deze bekend te doen maken.

 • 3 De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat de in het tweede lid bedoelde bekendmaking onverwijld plaatsvindt.

Artikel 23

 • 1 De commissie bestaat uit ten hoogste 12 leden, die door de minister worden benoemd voor een tijdsduur van 2 jaren. Zij zijn terstond weer benoembaar.

 • 2 De minister wijst uit de leden een voorzitter aan die geen belanghebbende is bij de voortbrenging van of de handel in melk en zuivelproducten.

 • 3 De minister voegt een secretaris aan deze commissie toe.

Artikel 24

De leden en de secretaris van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de zaken en bedrijfsgeheimen, die hun als zodanig ter kennis zijn gekomen, en van alle aangelegenheden, waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Artikel 25

Ter vaststelling van de notering van de in artikel 28 genoemde producten baseert de commissie zich zoveel mogelijk op de prijzen die op de dag van de notering voor de desbetreffende Nederlandse producten gangbaar zijn en zij houdt tevens rekening met de voor de komende week in redelijkheid te verwachten ontwikkeling. Ingeval voor een bepaald product van Nederlandse origine voor langere tijd niet of nauwelijks een gangbare prijs voorhanden is, kan een product van E.U.-origine worden genoteerd.

Artikel 26

 • 1 De voorzitter vraagt de commissie naar haar mening omtrent de prijzen van de producten en de te verwachten ontwikkeling.

 • 2 Vervolgens worden in overleg de noteringen opgesteld.

 • 3 Voor zover in overleg omtrent de noteringen geen overeenstemming kan worden bereikt, worden deze bij meerderheid van stemmen vastgesteld, waarbij ieder lid van de commissie gerechtigd is één stem uit te brengen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 27

De noteringen worden schriftelijk vastgesteld en onmiddellijk daarna bekend gemaakt.

Artikel 28

 • 1 De noteringen hebben betrekking op de prijzen van de navolgende producten, in de soort, de hoedanigheid en de verpakking, als achter elk product aangegeven:

  • a. verse boter uit zure of zoete room, voorzien van het erkenningsnummer van de fabriek, verpakt in een karton met een inhoud van 25 kilogram;

  • b. vol melkpoeder dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid;

  • c. mageremelkpoeder dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid en voldoet aan de in de internationale handel erkende kwaliteitsstandaard Codex Alimentarius extra grade;

  • d. mageremelkpoeder voor veevoederdoeleinden dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid en voldoet aan de voor de kalvermelkindustrie geldende bepalingen, in bulk;

  • e. weipoeder dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid, van gebruikelijke handelskwaliteit, in bulk.

 • 2 De noteringen worden uitgedrukt in euro’s per 100 kilogram netto, af fabriek, exclusief BTW. Indien de notering wordt vastgesteld voor een product van E.U.-origine dan wordt deze uitgedrukt in euro’s per 100 kilogram netto, franco, exclusief BTW.

Paragraaf 9. Slotbepalingen

Artikel 30

 • 2 Voor contracten die met de minister zijn gesloten in het kader van de Regeling interventie en die op de dag voor inwerkingtreding van deze regeling van kracht zijn, blijft de Regeling interventie van toepassing.

Artikel 31

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 april 2017

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 14

Voorwaarden voor de opslag van boter, kaas, mageremelkpoeder, varkens-, rund-, schapen- en geitenvlees in verzegelde stellingen

 • 1. De opslageenheden product worden zodanig in stellingen opgeslagen dat na het aanbrengen van het nylonkoord de opslageenheden niet uit de stelling gehaald kunnen worden zonder het koord los te maken.

 • 2. Het aanbrengen van het koord en het verzegelen vinden plaats tijdens de inslagcontrole. Deze controle vindt plaats nadat de inslag van het desbetreffende contract is voltooid. Tijdens deze inslagcontrole is het product bereikbaar en controleerbaar of kan het gemakkelijk bereikbaar en controleerbaar worden gemaakt.

 • 3. Het koord wordt door het opslagpand onder toezicht van de NVWA aangebracht, en de uiteinden worden zodanig samengeknoopt dat de NVWA daar het zegel – ten behoeve van de verzegeling – kan bevestigen.

 • 4. De verzegelde stelling wordt per partij voorzien van een kaart waarop de navolgende gegevens worden vermeld:

  • stellingnummer;

  • naam product;

  • contractnummer;

  • naam contractant;

  • inslagdatum;

  • partijnummer;

  • aantal dozen/stuks;

  • aantal kilogrammen;

  • datum inslagcontrole, naam, handtekening en stempel van de ambtenaar van de NVWA;

  • datum/data controle aanwezigheid, naam, handtekening en stempel van de ambtenaar van de NVWA.

 • 5. Het opslagpand zorgt voor het nylonkoord en voor de onder punt 4 bedoelde kaarten.

 • 6. De NVWA kan ongeacht de verzegeling één of meer partijen aan een nadere controle onderwerpen. In dat geval maakt het opslagpand de partijen controleerbaar.

 • 7. Wanneer bij controle blijkt dat de verzegeling is verbroken worden de desbetreffende partijen aan een intensieve controle onderworpen.

 • 8. Vóór de uitslag vindt er een eindcontrole plaats en tijdens deze controle verbreekt de NVWA het zegel.

 • 9. Uitsluitend wanneer de uitslag tijdig is aangemeld en de desbetreffende partij(en) niet aan een eindcontrole wordt (worden) onderworpen mag het opslagpand het zegel op de aangemelde dag van uitslag zelf verbreken.

  In dat geval wordt op de in punt 4 genoemde kaart door de medewerker van het opslagpand vermeld:

  • ‘verzegeling verbroken’;

  • datum en uur van ontzegelen;

  • naam en handtekening.

  Wanneer na de uitslag van de desbetreffende aangemelde (deel)-hoeveelheid van de partij zich nog product in de desbetreffende stelling bevindt, zal deze bij een volgende controle door de NVWA aan een intensieve controle worden onderworpen.

 • 10. Indien een contractant bezwaar heeft tegen opslag in stellingen, dient dit bezwaar vóór de opslag aan zowel de opslagpandhouder als aan de minister schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 20

Voorwaarden voor invriezen van varkens-, rund-, schapen- en geitenvlees op andere plaats dan plaats van opslag

Voor partijen vlees die buiten de plaats van definitieve opslag worden ingevroren, gelden de volgende voorwaarden:

 • a. Na het invriezen wordt het vlees, in afwachting van het verplaatsen naar het vrieshuis van definitieve opslag, per contract afzonderlijk en duidelijk gescheiden van andere voorraden, opgeslagen.

 • b. Elke opslageenheid is voorzien van een label, waarop duidelijk leesbaar de gegevens zijn vermeld, bedoeld in artikel 19, tweede lid.

 • c. De dag en het tijdstip van verplaatsing, de naam en plaats van het vrieshuis van definitieve opslag, alsmede het contractnummer en de hoeveelheid vlees die zal worden verplaatst, worden ten minste 2 werkdagen van tevoren uiterlijk om 10.00 uur schriftelijk aan de minister gemeld. De totale hoeveelheid van een contract voor rundvlees wordt op dezelfde dag verplaatst. Voor de hoeveelheid van een contract voor varkens-, schapen- of geitenvlees mag verplaatsing over meerdere dagen worden verdeeld.

 • d. Uitsluitend de gehele hoeveelheid vlees waarvoor een contract is gesloten kan worden verplaatst, met dien verstande dat de verplaatsing naar het vrieshuis van definitieve opslag binnen de voor varkens-, rund-, schapen- of geitenvlees geldende inslagtermijn moet hebben plaatsgevonden.

 • e. De contractant verstrekt van de inslagen in het vrieshuis van definitieve opslag aan de minister een inslagopgave van alle ingeslagen partijen per contract. Op de inslagopgave vermeldt de contractant tevens: ‘verplaatsing’.

 • f. Deze inslagopgave is uiterlijk vijf werkdagen na de inslag in het vrieshuis van definitieve opslag in het bezit van de minister.

 • g. De opslagperiode gaat in op de dag volgend op de laatste dag van inslag in het vrieshuis van definitieve opslag.

Naar boven