Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee

Geldend van 05-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 maart 2017, nr. WJZ/16037084, houdende aanwijzing van toezichthouders inzake windenergie op zee (Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee)

De Minister van Economische Zaken, de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 26 van de Wet windenergie op zee, 8.3 van de Waterwet, 8:1, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, 25, eerste lid, onderdeel b, van de Warenwet en 24, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

Besluiten:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet windenergie op zee bepaalde zijn belast:

  • a. de ambtenaren van het Staatstoezicht op de mijnen;

  • b. de ambtenaren van Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor zover het hun werkterrein betreft.

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving.]

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 maart 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina