Besluit aanwijzing Logius als belanghebbende in de zin van artikel 156, onderdeel [...] (gebruik van het rijbewijs voor identiteitsverificatie)

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-04-2017 t/m 24-05-2018

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 2017, nr. IenM/BSK-2017/80765, houdende aanwijzing van Logius als belanghebbende in de zin van artikel 156, onderdeel k, van het Reglement rijbewijzen ten behoeve van het gebruik van het rijbewijs voor identiteitsverificatie

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 128, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en 156, onderdeel k, van het Reglement rijbewijzen;

BESLUIT:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Het agentschap Logius van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt ten behoeve van DigID en het gebruik van het rijbewijs ter identiteitsverificatie aangewezen als belanghebbende in de zin van artikel 156, onderdeel k, van het Reglement rijbewijzen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

  • 1 De Dienst Wegverkeer verstrekt na opgave van het agentschap Logius van een burgerservicenummer aan Logius de MRZ-code van het rijbewijs dat is afgegeven aan de persoon aan wie het opgegeven burgerservicenummer toebehoort.

  • 2 Het agentschap Logius gebruikt de MRZ-code uitsluitend om ter verifiëren dat de persoon, bedoeld in het eerste lid, in het bezit is van het in dat lid bedoelde rijbewijs en dat rijbewijs op echtheid te controleren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

De directeur-generaal bereikbaarheid,

M. Frequin

Naar boven