Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 04-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 maart 2017 nr. 2049837, houdende de benoeming van en vaststelling van de vergoeding van de leden van de taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie (Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie)

Artikel 1. (Begripsbepalingen)

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. Taskforce: de taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie.

Artikel 2. (Samenstelling)

 • 1 Tot leden van de tasktaree worden benoemd:

  • a. mr. I.R. Adema, burgemeester van Lelystad, tevens voorzitter;

  • b. drs. R. Duzijn, vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) en directeur van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG);

  • c. mr. W.G.H.M.van der Putten, juridisch adviseur gespecialiseerd in het lijkbezorgingsrecht en het bestuursrecht;

  • d. prof. dr. C.J. de Poot, bijzonder hoogleraar Criminalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • e. prof. dr. U.J.L. Reijnders, bijzonder Hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam/AMC en forensisch arts bij de GGD Amsterdam;

  • f. dr. Tj.G. Wiersma, huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsen Genootschap.

 • 2 Als ambtenaren die de taskforce met inlichtingen en advies terzijde zullen staan, worden aangewezen:

  • a. mr. C. Westerling-Diderich, forensisch officier van justitie;

  • b. J.A.J.T. Vissers, politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant.

Artikel 3. (Vergoeding)

Artikel 4. (Secretariaat)

 • 1 De taskforce wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de taskforce.

Artikel 5. (Werkwijze)

 • 1 De taskforce stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich, na toestemming van de minister, door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

 • 3 De taskforce maakt verslag op van gesprekken met derden, voor zover de daaruit voortkomende bevindingen ten grondslag liggen aan de rapportage, bedoeld in artikel4 van de lnstellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie.

 • 4 De Minister draagt, na overleg met de taskforce, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de taskforce.

Artikel 6. (Inwerkingtreding)

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2017.

 • 2 Dit besluit vervalt op het moment dat de taskforce wordt opgeheven.

Artikel 7. (Citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 maart 2017

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Naar boven