Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier

Geldend van 04-03-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 maart 2017, nr. WJZ/17026681, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor aangelegenheden met betrekking tot de aanwijzing van Future Food Fund Coöperatief U.A. en Nordian Fund IIA Coöperatief U.A. als financier, op grond van artikel 1 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies (Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de aanwijzing op grond van artikel 1 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, van Future Food Fund Coöperatief U.A. als financier in de zin van de subsidiemodule Seed capital technostarters, zoals opgenomen in titel 3.10 van de Regeling nationale EZ-subsidies en van Nordian Fund IIA Coöperatief U.A. als financier in de zin van de subsidiemodule Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers (groeifaciliteit), zoals opgenomen in titel 3.12 van de Regeling nationale EZ-subsidies.

Artikel 2

Aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

De algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 maart 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina