Besluit benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften

[Regeling vervalt per 01-04-2021.]
Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2017, nr. 2059773, houdende de benoeming en de vergoeding van de voorzitter van het Adviescollege levenslanggestraften (Besluit benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften)

Artikel 1

Met ingang van 1 april 2017 wordt voor de duur van vier jaar tot voorzitter van het Adviescollege levenslanggestraften benoemd: mevrouw mr. H. W. Samson-Geerlings te Gouda.

Artikel 2

Voor de duur van een jaar vanaf benoeming ontvangt de voorzitter van het Adviescollege levenslanggestraften een vaste vergoeding per maand. De toepasselijke salarisschaal is schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de toepasselijke arbeidsduurfactor is 4/36.

Artikel 3

Na afloop van de duur, bedoeld in artikel 2, ontvangt de voorzitter van het Adviescollege levenslanggestraften per vergadering een vergoeding, voor zover deze hiermee niet het in artikel 6, eerste lid, van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies bedoelde maximumbedrag overschrijdt. De vergoeding per vergadering bedraagt 130% van 3% van het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 3*

  • 1 Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van de dag na de datum waarop de benoeming van de voorzitter van het Adviescollege levenslanggestraften, bedoeld in artikel 1, eindigt.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina