Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geldend van 10-05-2019 t/m heden

Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

met goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 maart 2017;

besluit:

vast te stellen de Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Doel

Met deze regeling wordt beoogd projecten te ondersteunen die tot doel hebben kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s te stimuleren en duurzaam te verankeren.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van in Nederland gevestigde, door het Rijk bekostigde pabo’s.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond voor de aanvraagrondes bedraagt in totaal € 4.500.000,–.

 • 2 Het bestuur kan het subsidieplafond wijzigen.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie en eigen bijdrage

 • 1 De subsidie bedraagt voor 3 schooljaren:

  • a. € 50.000,– voor vestigingen tot 250 studenten;

  • b. € 90.000,– voor vestigingen met 250 tot 500 studenten;

  • c. € 125.000,– voor vestigingen met 500 tot 750 studenten;

  • d. € 160.000,– voor vestigingen met 750 of meer studenten.

 • 2 De subsidieontvanger draagt aan de kosten van het project minimaal het zelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag; de subsidieontvanger kan dit doen door:

  • a. financiering uit eigen middelen, en/of

  • b. een gekapitaliseerde inzet van eigen personeel.

 • 3 De subsidieontvanger kan, mits voldoende onderbouwd, maximaal 25% minder subsidie aanvragen dan het bedrag, passend bij de omvang van de vestiging, zoals bepaald in het eerste lid, op peildatum 1 oktober 2016.

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:5 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie in ieder geval geweigerd als:

  • a. de aanvraag betrekking heeft op bij- of nascholingsprojecten van pabo’s of conservatoria.

  • b. de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd ten tijde van de aanvraag reeds worden uitgevoerd, tenzij wordt aangetoond dat sprake is van verdieping of verbreding van de eerdere activiteiten.

 • 2 Subsidie kan worden geweigerd als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling.

Artikel 7. Voorwaarden en beperkingen

 • 1 Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover

  • a. er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het Fonds wordt aangetoond; en

  • b. de aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het Fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren.

 • 2 De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten.

 • 3 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project.

 • 4 Maximaal 10% van de totale kosten van het project mag bestaan uit materiaalkosten.

Artikel 8. Bijzondere verplichtingen

 • 1 De subsidieontvanger werkt overeenkomstig de principes van de Governance Code voor het hoger onderwijs.

 • 2 De subsidieontvanger is verplicht deel te nemen aan een monitoring- en evaluatietraject.

Hoofdstuk 2. Aanvraag

Artikel 9. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend door een college van bestuur voor één of meer pabovestigingen.

 • 2 Per pabovestiging wordt één aanvraag ingediend.

Artikel 10. Indieningstermijnen

 • 1 Een aanvraag kan worden ingediend:

  • a. voor de schooljaren 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020: van 3 juli 2017 tot en met 31 augustus 2017;

  • b. voor de schooljaren 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021: van 8 januari 2018 tot en met 29 maart 2018;

  • c. voor de schooljaren 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022: van 29 april 2019 tot en met 24 mei 2019.

 • 2 Buiten deze termijnen worden geen aanvragen in behandeling genomen.

Artikel 11. Indieningsvereisten

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend via de website van het Fonds middels een digitaal aanvraagformulier.

 • 2 Een aanvraag gaat ten minste vergezeld van:

  • a. een projectplan;

  • b. een samenwerkingsovereenkomst met een conservatorium;

  • c. een realistische begroting.

 • 3 Een onvolledige aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 12. Beoordelingscriteria

 • 1 Een aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • a. inhoudelijke kwaliteit van de aanvraag in relatie tot de doeleinden van deze regeling;

  • b. duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs;

  • c. samenwerking met een conservatorium;

  • d. samenwerking met één of meerdere basisscholen;

  • e. organisatorische kwaliteit.

 • 2 Een aanvraag dient op alle criteria positief te zijn beoordeeld.

Artikel 13. Adviescommissie

 • 1 Het bestuur legt aanvragen die voldoen aan de indieningsvereisten ter advisering voor aan een externe adviescommissie.

 • 2 De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van een vooraf door het bestuur vastgesteld beoordelingskader.

Hoofdstuk 3. Kennisdeling, monitoring, evaluatie

Artikel 15. Kennisdeling, monitoring, evaluatie

 • 1 De subsidieontvanger is verplicht tot kennisdeling van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt.

 • 2 De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan een landelijk traject voor monitoring en evaluatie.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen ten gunste van een belanghebbende van bepalingen in dit reglement afwijken indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 18. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking op de dag nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd.

 • 2 Deze regeling vervalt op 1 januari 2024. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op dat moment nog niet zijn afgerond blijft het bepaalde in deze regeling van toepassing.

Artikel 19. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

namens deze,

J.J.K. Knol

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina