Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018

[Regeling vervallen per 20-10-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2017.]
Geldend van 29-03-2017 t/m 31-07-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 maart 2017, nr. PO/FenV/1151367, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2017–2018 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2017–2018 (Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 20-10-2017]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 2. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

[Vervallen per 20-10-2017]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 3. Bekostiging samenwerkingsverbanden

[Vervallen per 20-10-2017]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 4. Verevening

[Vervallen per 20-10-2017]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 5. Bekostiging instellingen

[Vervallen per 20-10-2017]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 6. Bijzondere bekostiging schooljaar 2017–2018

[Vervallen per 20-10-2017]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 7. Gewogen gemiddelde leeftijd en betaalritme

[Vervallen per 20-10-2017]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 20-10-2017]

Artikel 39. Besteding

[Vervallen per 20-10-2017]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 40. Wijziging Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017

[Vervallen per 20-10-2017]

[Red: Wijzigt de Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017.]

Artikel 41. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-10-2017]

  • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 40, in werking met ingang van 1 augustus 2017.

  • 2 Artikel 40 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van de Staatscourant waarin deze regeling geplaatst wordt en werkt terug tot en met 24 december 2016.

  • 3 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2017–2018 en vervalt met ingang van 1 augustus 2027.

Artikel 42. Citeertitel

[Vervallen per 20-10-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina