Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverstrekking door middel Vouchers internationale organisaties

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 29-03-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 maart 2017, nr. MinBuZA-2017.419810, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking door middel van vouchers voor activiteiten van MKB-ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties gericht op het betreden van de markt van internationale organisaties (Vouchers internationale organisaties)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidieverstrekking in het kader van Vouchers internationale organisaties geldt voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een subsidieplafond van € 100.000,–.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2018]

De minister verdeelt de beschikbare middelen in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

M.C. van den Berg

Terug naar begin van de pagina