Ziekengeldreglement 2017

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Ziekengeldreglement 2017

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 54 van de Ziektewet en artikel 3:16 van de Wet arbeid en zorg;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

 • b. werkgever: de werkgever in de zin van de Ziektewet en de werkgever in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;

 • c. verzekerde: de werknemer in de zin van de Ziektewet, en de werknemer en de gelijkgestelde in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;

 • d. Wazo-uitkering: uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, adoptie of pleegzorg, als bedoeld in de artikelen 3:7, 3:8 en 3:9 van de Wet arbeid en zorg;

 • e. ongeschiktheid: de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte, bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet;

 • f. wijzigingsformulier: een door UWV aan de verzekerde ter beschikking gesteld formulier, waarop deze wijziging van de voor de beoordeling van het recht op of de hoogte van het ziekengeld noodzakelijke gegevens vermeldt;

 • g. formulier inkomstenopgave: een door UWV aan de verzekerde periodiek ter beschikking gesteld formulier, waarop deze de voor de beoordeling van de hoogte van het ziekengeld noodzakelijke gegevens vermeldt.

Hoofdstuk 2. De uitbetaling van ziekengeld en Wazo-uitkering

Artikel 2. De uitbetaling

 • 1 UWV betaalt het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de verzekerde.

 • 2 Indien dit door UWV met de werkgever is overeengekomen betaalt UWV het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de werkgever van de verzekerde ter doorbetaling aan de verzekerde. Verzet de verzekerde zich tegen deze betalingswijze, dan wordt het ziekengeld en de Wazo-uitkering uitbetaald aan de verzekerde.

Artikel 3. Terugbetaling door de werkgever

 • 1 Ingeval over een tijdvak ziekengeld of Wazo-uitkering aan de werkgever is betaald en, nadat is vastgesteld dat de werkgever het ziekengeld of de Wazo-uitkering niet aan de verzekerde betaalt, over hetzelfde tijdvak ziekengeld of Wazo-uitkering aan de verzekerde wordt betaald, geldt de betaling aan de werkgever als onverschuldigd.

 • 2 De werkgever betaalt het aan hem onverschuldigd betaalde bedrag terug binnen een door UWV te stellen termijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin kan UWV het onverschuldigd betaalde bedrag verrekenen met door hem aan de werkgever verschuldigde bedragen.

Hoofdstuk 3. Verplichtingen van de werkgever

Artikel 4. Melding van ongeschiktheid van de verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld en van het feit dat de verzekerde een aanvraag doet voor Wazo-uitkering

 • 1 De werkgever meldt de ongeschiktheid van de verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld aan UWV op een door UWV voorgeschreven wijze. Desgevraagd verstrekt de werkgever of diens gemachtigde de verlangde gegevens op een door UWV verstrekt formulier.

 • 2 De werkgever stuurt de aanvraag van Wazo-uitkering van de verzekerde onder opgave van de dag waarop die uitkering moet ingaan op een door UWV voorgeschreven wijze. Desgevraagd verstrekt de werkgever of diens gemachtigde de verlangde gegevens op een door UWV verstrekt formulier.

 • 3 Indien de verzekerde aansluitend aan de Wazo-uitkering ongeschikt of nog ongeschikt is als gevolg van de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, meldt de werkgever of diens gemachtigde dit op de wijze, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 De werkgever of diens gemachtigde verstrekt bij of na de melding de door UWV verlangde gegevens.

Artikel 5. Melding van gedeeltelijke werkhervatting

 • 1 De werkgever meldt mede namens de verzekerde aan UWV op een door UWV voorgeschreven wijze de gedeeltelijke werkhervatting van een verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld. Desgevraagd verstrekt de werkgever of diens gemachtigde de verlangde gegevens op een door UWV verstrekt formulier.

 • 2 De melding vindt uiterlijk plaats op de dag volgend op die van de hervatting.

 • 3 De werkgever of diens gemachtigde verstrekt bij of na de melding de door UWV verlangde gegevens.

Artikel 6. Aangifte van ongeschiktheid van werknemer met recht op loon zonder aanspraak op uitbetaling van ziekengeld

De werkgever doet bij UWV op een door UWV voorgeschreven wijze aangifte van ongeschiktheid van de werknemer die bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid recht heeft op loon terwijl geen aanspraak bestaat op uitbetaling van ziekengeld. Desgevraagd verstrekt de werkgever of diens gemachtigde de verlangde gegevens op een door UWV verstrekt formulier.

Artikel 7. Hersteldmelding

De werkgever doet de hersteldmelding van zijn werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld aan UWV op een door UWV voorgeschreven wijze. Desgevraagd verstrekt de werkgever of diens gemachtigde de verlangde gegevens op een door UWV verstrekt formulier.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen van de verzekerde

Artikel 8. Meldingen door verzekerden zonder werkgever

 • 1 De verzekerde die geen werkgever heeft meldt zijn ongeschiktheid aan UWV op een door UWV voorgeschreven wijze. Desgevraagd verstrekt hij de verlangde gegevens op een door UWV verstrekt formulier.

 • 2 Ingeval de verzekerde die geen werkgever heeft, na een melding van ongeschiktheid, geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, meldt hij de eerste dag van die geschiktheid uiterlijk op de tweede dag van die geschiktheid aan UWV. De melding vindt plaats op de wijze, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De verzekerde die geen werkgever heeft en in aanmerking komt voor een Wazo-uitkering stuurt de aanvraag voor deze uitkering onder opgave van de dag waarop die uitkering moet ingaan aan UWV. De aanvraag vindt plaats op de wijze, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9. Gegevensverstrekking door verzekerde

 • 1 De verzekerde die aanspraak heeft op ziekengeld geeft onverwijld en uit eigen beweging aan UWV alle feiten en omstandigheden door, waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het ziekengeld. Hij gebruikt hiervoor het door UWV beschikbaar gestelde wijzigingsformulier en stuurt dit formulier aan UWV op een door UWV voorgeschreven wijze. Het voorgaande is niet van toepassing voorzover het inkomen betreft, ontvangen van de eigen werkgever van de verzekerde, waarover UWV al op grond van artikel 5 is ingelicht.

 • 4 Gedurende de periode, waarover de werknemer de in het tweede lid bedoelde formulieren inkomstenopgave invult en aan UWV stuurt, is hij ontheven van de verplichting bedoeld in het eerste lid, voor zover deze verplichting ziet op het onverwijld en uit eigen beweging doorgeven van de gegevens die op het formulier inkomstenopgave uitgevraagd worden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 15 maart 2017

B.J. Bruins,

voorzitter Raad van bestuur UWV

Naar boven