Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017

Geldend van 25-10-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 maart 2017, MinBuZa 2017.68222, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 1 van het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon: de minister van Buitenlandse Zaken en in voorkomend geval de minister zonder portefeuille of de staatssecretaris die belast is met de behartiging van een of meer tot het werkgebied van het ministerie behorende beleidsterreinen;

 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

 • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon de Staat te vertegenwoordigen bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e. directeuren-generaal:

  • de directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB),

  • de directeur-generaal Europese Samenwerking (DGES),

  • de directeur-generaal Internationale Samenwerking (DGIS),

  • de directeur-generaal Politieke Zaken (DGPZ),

  • andere bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (tijdelijk) benoemde project-directeuren-generaal;

 • f. directeuren:

  • de directeuren, hoofddirecteuren en projectdirecteuren,

  • de ambassadeurs in algemene dienst en de ambassadeurs in algemene dienst met bijzondere taken;

 • g. hoofden: de hoofden van afdelingen van directies;

 • h. chefs de poste: de hoofden van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland, bedoeld in artikel 7 van het RDBZ;

 • i. RDBZ: het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.

§ 2. Algemeen mandaat, volmacht en machtiging

Artikel 2. Algemeen mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal

Aan de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt algemeen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor al hetgeen het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft.

Artikel 3. Algemeen mandaat (plv) directeuren-generaal, (plv) directeuren, (plv) chefs de poste, hoofden van de regionale service organisaties en hoofd van de consulaire service organisatie

 • 1 De secretaris-generaal verleent aan de directeuren-generaal, de plaatsvervangend directeuren-generaal, de directeuren, de plaatsvervangend directeuren, de chefs de poste, de plaatsvervangend chefs de poste, de hoofden van de regionale service organisaties en het hoofd van de consulaire service organisatie mandaat voor het nemen van besluiten inzake aangelegenheden die verband houden met de taken, de verantwoordelijkheden en het werkterrein van de desbetreffende functionarissen.

 • 2 Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

  • a. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten met betrekking tot subsidies;

  • b. de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Voor zover het gaat om het vaststellen van beleidsregels, wordt het mandaat, bedoeld in het eerste lid, slechts verleend aan de directeuren-generaal en de plaatsvervangend directeuren-generaal.

 • 4 De directeuren-generaal, de directeuren, de chefs de poste, de hoofden van de regionale service organisaties en het hoofd van de consulaire service organisatie kunnen ondermandaat verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen. Dit ondermandaat geschiedt schriftelijk.

 • 5 Van ondermandaten als bedoeld in het vierde lid wordt een afschrift gezonden naar de directie Juridische Zaken, afdeling Nederlands recht.

Artikel 4. Algemene volmacht en machtiging directeuren-generaal, directeuren, chefs de poste, hoofden van de regionale service organisaties en hoofd van de consulaire service organisatie

 • 1 De secretaris-generaal verleent aan de directeuren-generaal, de directeuren, de chefs de poste, de hoofden van de regionale service organisaties en het hoofd van de consulaire service organisatie, volmacht en machtiging tot het verrichten van rechtshandelingen, respectievelijk tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, op het aan de desbetreffende functionarissen toegewezen werkterrein en conform hun goedgekeurde jaarplan en budget.

 • 2 De machtiging, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht over gedragingen van onder hen ressorterende medewerkers.

 • 3 De functionarissen, genoemd in het eerste lid, leggen in de competentietabel die onderdeel uitmaakt van de administratieve organisatie, vast welke functionarissen bevoegd zijn tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en tot welk bedrag, alsmede welke functionarissen bevoegd zijn tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 5. Absolute uitzonderingen mandaat, volmacht en machtiging

 • 1 Mandaat, volmacht en machtiging hebben geen betrekking op:

  • a. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

  • b. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

  • c. het afdoen van stukken bestemd voor:

   • 1°. de Koning of het Kabinet van de Koning;

   • 2°. de raad van ministers, de raad van ministers van het Koninkrijk, of een daaruit gevormde onderraad of commissie;

   • 3°. de Voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit één van die kamers gevormde commissie;

   • 4°. een minister of een staatssecretaris;

   • 5°. de Raad van State of de Raad van State van het Koninkrijk;

   • 6°. het Presidium van de Algemene Rekenkamer;

   • 7°. de Nationale ombudsman;

   • 8°. een adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges;

   • 9°. autoriteiten in binnen- of buitenland, in rang gelijk aan of hoger dan een minister of een staatssecretaris.

 • 2 Aangelegenheden waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet zijn in ieder geval:

  • a. beslissingen omtrent politieke beleidswijzigingen en omtrent de uitbreiding of beperking van de bemoeienissen van een bewindspersoon;

  • b. het vaststellen van ministeriële regelingen, met uitzondering van regels met een sterk technisch karakter betreffende personele aangelegenheden;

  • c. delegatie van bevoegdheden;

  • d. de beslissing op het bezwaar tegen een besluit dat door of namens een bewindspersoon door de secretaris-generaal is genomen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, kunnen stukken van louter informatieve aard of van ondergeschikt beleidsmatig of politiek belang, stukken die worden gewisseld in het kader van juridische procedures, dan wel in het kader van onderzoeken van de Nationale ombudsman, worden afgedaan door de secretaris-generaal of de plaatsvervangend secretaris-generaal.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, kan in bijzondere gevallen aan de secretaris-generaal of de plaatsvervangend secretaris-generaal mandaat, volmacht of machtiging worden verleend voor bepaalde aangelegenheden.

Artikel 6. Relatieve uitzonderingen mandaat, volmacht en machtiging

Handelen krachtens bij deze regeling verleend mandaat, volmacht of machtiging is niet toegestaan bij:

 • a. het beslissen op een bezwaarschrift door degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen;

 • b. aangelegenheden waarbij de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde belanghebbende is.

§ 3. Specifieke mandaten

Artikel 7. Specifiek mandaat directeur Financieel-Economische Zaken

Het in artikel 3, eerste lid, aan de directeur en de plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken verleende mandaat omvat tevens:

Artikel 8. Uitzonderingen mandaat directeuren-generaal

Het in artikel 3, eerste lid, aan de directeuren-generaal verleende mandaat heeft geen betrekking op:

 • a. het treffen van disciplinaire maatregelen jegens functionarissen;

 • b. het aanwijzen van vertrouwensfuncties als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet veiligheidsonderzoeken;

 • c. het vaststellen van ministeriële regelingen;

 • d. het benoemen en ontslaan van de voorzitter en de leden van een bij of krachtens het RDBZ ingestelde commissie;

 • e. het nemen van besluiten die betrekking hebben op aangelegenheden die verband houden met het bepalen van de inrichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bedoeld in artikel 3, tweede lid, tweede volzin, van het RDBZ, indien:

  • 1°. het besluit betrekking heeft op de waardering of herwaardering van functies ingedeeld in salarisschaal 16 of hoger of van andere functies waarover de Commissie Topfuncties adviseert;

  • 2°. het besluit voor meer dan tien ambtenaren rechtspositionele gevolgen met zich meebrengt;

  • 3°. het besluit betrekking heeft op de sluiting van een post;

  • 4°. het ontslagverlening betreft op eigen verzoek van een ambtenaar met toepassing van de in het van werk naar werk (VWNW)-beleid opgenomen remplaçantenregeling;

  • 5°. het de toepassing betreft van de in het VWNW-beleid opgenomen hardheidsclausule ten aanzien van een ambtenaar over wie door de Commissie Topfuncties is geadviseerd;

  • 6°. het de afdoening betreft van meldingen op grond van de Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie.

 • f. het toepassen van de volgende bepalingen van het RDBZ:

Artikel 9. Specifieke bevoegdheden directeur Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid, directeur Financieel-Economische Zaken, directeur 3W en hoofddirecteur Personeel en Organisatie

 • 1 Aan de directeur Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid wordt mandaat verleend tot het nemen van alle besluiten ten aanzien van de consulaire functies en ten aanzien van functionarissen met een consulaire functie. Aan de directeur Financieel-Economische Zaken wordt mandaat verleend tot het nemen van alle besluiten ten aanzien van de financiële functies en ten aanzien van functionarissen met een financiële functie.

 • 2 Van het mandaat, bedoeld in het eerste lid, is uitgezonderd de bevoegdheid besluiten te nemen die in dit kader toekomen aan de secretaris-generaal, de directeur 3W en aan de hoofddirecteur Personeel en Organisatie.

Artikel 10. Regels, procedures en instructies mandaat, volmacht en machtiging

 • 1 Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van:

  • a. de ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de Aanwijzingen voor de rijksdienst en andere van toepassing zijnde regelingen, circulaires en instructies;

  • b. de in de beschrijving van de administratieve organisatie voorgeschreven medeparaafprocedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming en coördinatie;

  • c. artikel 2, tweede lid, van het Besluit Taak FEZ.

 • 2 De ondertekening van krachtens mandaat, volmacht of machtiging genomen besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen, respectievelijk andere handelingen, geschiedt op grond van de artikelen 10:10 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht als volgt:

  De Minister van Buitenlandse Zaken/in voorkomend geval een van de overige bewindspersonen van het ministerie van Buitenlandse Zaken,

  (functie)

  (handtekening)

  (naam functionaris)

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12. Overgangsrecht

Ondermandaatbesluiten, volmachten en competentietabellen die zijn vastgesteld op grond van de Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004 gelden als besluiten inzake mandaat, volmacht en machtiging op grond van deze regeling.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2015.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift van deze regeling wordt gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina