Wet samenvoeging gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-06-2019.]
Geldend van 10-06-2017 t/m heden

Wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Midden-Groningen ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen wordt de op te heffen gemeente Menterwolde aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren wordt de nieuwe gemeente Midden-Groningen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 8 maart 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vierentwintigste maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina