Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017

Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 maart 2017, nr. WJZ/17041366, houdende regels inzake aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band (Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 11, 12 en 18, vijfde en elfde lid, van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • commerciële radio-omroep: radio-omroep als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 die wordt verzorgd door een commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van die wet;

 • FM-vergunning: vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band die op grond van het Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016 verlengbaar is;

 • minister: Minister van Economische Zaken;

 • kavel: frequentie of samenstel van frequenties voor het gebruik waarvan een vergunning kan worden verleend;

 • radioprogramma: radioprogramma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008;

 • vergunning voor digitale radio-omroep: vergunning voor het gebruik van 1/9e deel van een capaciteit van het frequentieblok bedoeld in nationale voetnoot HOL007A van het Nationaal Frequentieplan 2014 die gekoppeld is aan de te verlengen vergunning.

Artikel 2

 • 1 Een aanvraag om verlenging van de looptijd van een FM-vergunning tot 1 september 2022 wordt ingediend bij de minister.

 • 2 De aanvraag wordt in de periode van 27 maart 2017 tot en met 24 april 2017, voor 16.00 uur, per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het volgende adres: Agentschap Telecom, ter attentie van Projectteam verlengingen, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen. De persoonlijke overhandiging vindt in de genoemde periode plaats op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 16.00 uur.

 • 3 Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.

 • 4 De aanvrager dient slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is van meer dan één FM-vergunning en aanspraak wenst te maken op verlenging van meer dan één van deze vergunningen.

 • 5 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het in bijlage 1 opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.

Artikel 3

 • 1 Teneinde te kunnen voldoen aan het Nationaal Frequentieplan 2014, doet de aanvrager gelijktijdig met zijn aanvraag om verlenging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep per FM-vergunning waar die aanvraag tot verlenging betrekking op heeft. In geval van persoonlijke overhandiging is artikel 2, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

 • 2 Bij de verstrekking van een waarborgsom wordt deze uiterlijk 24 april 2017 om 16.00 uur ontvangen op het bankrekeningnummer 705001199, IBAN: NL41INGB0705001199, BIC: INGBNL2A, ten name van Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom, Afdeling Bedrijfsvoering – Finance, onder vermelding van de desbetreffende kavel of kavels in de FM-band en van ‘vergunning voor digitale radio-omroep’.

 • 3 Bij de verstrekking van een bankgarantie wordt gebruik gemaakt van de modelbankgarantie, opgenomen in bijlage 2. Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

Artikel 6

 • 2 De aanvrager heeft gedurende tien werkdagen te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 3 De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd in artikel 2, tweede lid, binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, met dien verstande dat persoonlijke overhandiging op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 uur en 13.30 en 16.00 uur geschiedt.

 • 4 Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het tweede en het derde lid, en niet op de wijze, vermeld in het derde lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet heeft voldaan aan de in artikel 2, vierde en vijfde lid, in artikel 3, tweede lid, of in artikel 4 gestelde eisen, kan de minister besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7

Een aanvraag om verlenging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt toegewezen, voor zover de aanvraag:

Artikel 8

Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt toegewezen, verleent de minister gelijktijdig een vergunning voor digitale radio-omroep per, op grond van die aanvraag, te verlengen FM-vergunning. De aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep wordt in elk geval geweigerd indien de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet wordt toegewezen.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 maart 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. , behorende bij artikel 2, vijfde lid

Model voor een aanvraag

Aan:

Agentschap Telecom,

t.a.v. Projectteam verlengingen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

A.1. Aanvraag

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van de hierna aangeduide FM-vergunning(en) voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2022 en om verlening van een daaraan gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2022.

Kruis aan wat van toepassing is.

FM-VERGUNNINGEN

□ vergunning voor kavel A01, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A02, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A03, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A04, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A05, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A06, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A07, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A08, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

□ vergunning voor kavel A09, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

A.2. Verbondenheid

A.2.1 . Verbondenheidstoets

Vermeld hieronder de datum van de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets waarvan u bij het invullen van dit onderdeel van de aanvraag bent uitgegaan.

Verbondenheidstoets Commissariaat voor de Media, datum:

---------------------------------------------- <<datum verbondenheidstoets invullen >>

A.2.2. Wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen

U dient aan te geven, door telkens door te halen wat niet van toepassing is, in hoeverre de onderstaande genoemde gegevens zijn gewijzigd, sinds het moment waarop de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets, zoals hierboven door u onder A.2.1 vermeld, heeft plaatsgevonden. Ook bij kleine wijzigingen, dient u ‘ja’ aan te geven.

 • a. De statuten van een of meer van de volgende rechtspersonen: de aanvrager, eventuele dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als de aanvrager deel uit maakt van een groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, van de andere ondernemingen waarmee de aanvrager als verbonden instelling wordt aangemerkt?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dienen de geldende statuten van de bedoelde rechtspersonen bij de aanvraag te worden gevoegd.

 • b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u van de hier genoemde aspecten een volledige beschrijving op te nemen in de aanvraag.

 • c. Het vreemde vermogen van de aanvrager, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager zekerheidsrechten heeft verleend?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u van de hier genoemde aspecten een volledige beschrijving op te nemen in de aanvraag.

 • d. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad van commissarissen?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u van de hier genoemde aspecten een volledige beschrijving op te nemen in de aanvraag.

 • e. De personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager te vertegenwoordigen (procuratie)?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u van iedere verleende geldige volmacht een kopie bij de aanvraag te voegen.

 • f. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma’s via de ether verzorgen of van plan zijn dat te doen?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient een kopie van bestaande en voorgenomen overeenkomsten bij de aanvraag te worden gevoegd. Indien deze informatie niet is vastgelegd, dient hiervan een volledige beschrijving te worden opgenomen in de aanvraag.

 • g. Andere dan de onder a tot en met e bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager of een daarmee verbonden instelling raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een verbonden instelling in die zin van artikel 22, eerste lid, van het Mediabesluit 2008?

  ja/nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u van die banden een volledige beschrijving op te nemen in de aanvraag.

A.2.3. Extra bij te voegen documenten

Indien u onder A.2.2 bij een of meerdere onderdelen ‘ja’ heeft ingevuld, dienen in verband met de toetsing op verbondenheid bovendien de volgende documenten bij de aanvraag te worden gevoegd:

 • a. een kopie van het aandeelhoudersregister van de aanvrager zoals geldend ten tijde van de van de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling;

 • b. kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van aandeelhouders van de aanvrager en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de aanvrager;

 • c. kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

A.3. Ondertekening

Naam van de vergunninghouder: .........................

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent:

................................................................ , ...........

Handtekening: ...........................

Bij deze aanvraag wordt door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan een maand en een kopie van de statuten aangetoond dat de indiener van de aanvraag, overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit dat register en die statuten, bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen.

NB:

 • ingevolge artikel 2, tweede lid, en artikel 3, eerste lid, dient de aanvraag tot verlenging van de FM-vergunning(en) en de daaraan gekoppelde aanvraag om een vergunning voor digitale radio-omroep uiterlijk 24 april 2017 voor 16.00 uur te zijn ontvangen op de voorgeschreven wijze;

 • ingevolge artikel 2, vierde lid, dient de aanvrager slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is van meer dan één FM-vergunning en aanspraak wenst te maken op verlenging van meer dan één van deze FM-vergunningen.

Bijlage 2. , behorend bij artikel 4, derde lid

– Model bankgarantie –

I. De ondergetekende .......................................... (naam van een bank die is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte)*, gevestigd te ........................................, mede kantoorhoudende te ........................................., hierna te noemen: ‘de Bank’;

In aanmerking nemende:

 • A. dat artikel 3.13, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning is vereist van de Minister van Economische Zaken (hierna: ‘de Minister’);

 • B. dat ....................................................... (naam aanvrager), rechtspersoon naar ....................................... (het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte)* recht, waarvan de zetel is gevestigd te ......................................................., kantoorhoudende te ......................................................., hierna te noemen: ‘de Aanvrager’, voornemens is een aanvraag te doen voor verlenging van zijn vergunning(en), kavel(s) ............................ (nummer kavel(s)), voor landelijke commerciële radio in de FM-band en verlening van een daaraan gekoppelde vergunning(en) voor digitale radio-omroep;

 • C. dat de Minister met betrekking tot de verlenging van vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band regels heeft gesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017 (hierna: de Regeling);

 • D. dat degene die een aanvraag om de voornoemde vergunning(en) indient op grond van artikel 4 van de Regeling verplicht is voor die vergunning(en) een zekerheid te verschaffen door een waarborgsom ter grootte van het ingevolge artikel 2 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2017 voor de verlenging van de betrokken kavel(s) en verlening van de daaraan gekoppelde vergunning(en) voor digitale radio-omroep verschuldigde bedrag te storten dan wel voor dat bedrag een bankgarantie te verstrekken;

 • E. dat de Aanvrager op grond hiervan is gehouden een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen ter zekerheid van al hetgeen de aanvrager ter zekerheid verschuldigd is, hierna te noemen: ‘de Vordering’, aan de Staat der Nederlanden, rechtspersoon naar Nederlands recht, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: ‘de Staat’;

 • F. dat de Aanvrager de Bank heeft verzocht een onherroepelijke en onafhankelijke bankgarantie te stellen ten behoeve van de Staat, welke op eerste verzoek van de Staat betaalbaar is.

II. Verbindt zich tot het navolgende:

 • 1. De Bank stelt zich bij wijze van zelfstandige verbintenis tot een bedrag van € .........** (zegge: ...... euro**), onherroepelijk garant jegens de Staat voor de betaling van al hetgeen de Staat blijkens een schriftelijke verklaring van de Staat ter zake van de Vordering van de Aanvrager te vorderen heeft, aldus dat de Bank zich verbindt het gevorderde bedrag als eigen verplichting aan de Staat te voldoen.

 • 2. De Bank verbindt zich om als eigen schuld op eerste verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de Staat zonder overlegging van enig ander document of opgaaf van redenen te verlangen, aan de Staat te voldoen het bedrag dat de Staat verklaart ter zake van de Vordering van de Aanvrager te vorderen te hebben, met dien verstande dat de Bank nimmer gehouden is aan de Staat meer te voldoen dan het hiervoor vermelde maximumbedrag.

 • 3. Deelberoepen onder deze bankgarantie zijn mogelijk. Het maximumbedrag van deze bankgarantie wordt met een bedrag gelijk met dat van elk deelberoep verlaagd.

 • 4. Deze bankgarantie vervalt na ontvangst door de Bank van een per aangetekende brief gezonden schriftelijke verklaring van de Staat dat de bankgarantie vervalt en in ieder geval op 1 november 2017, tenzij de Bank ten minste één maand voor de einddatum van de garantie per aangetekende brief een schriftelijke verklaring van of namens de Minister heeft ontvangen dat deze bankgarantie niet vervalt, in welk geval de garantie telkens voor een nieuwe termijn van 3 maanden geldig is.

 • 5. Deze bankgarantie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen ter zake van deze bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Gravenhage.

 • 6. Na verval van deze bankgarantie kan de Staat geen enkele aanspraak meer maken jegens de Bank uit hoofde van deze bankgarantie tenzij de Bank voorafgaande aan het moment waarop deze bankgarantie zou vervallen een mededeling ontving als bedoeld onder 2 waaraan de Bank nog niet voldeed. Op verzoek van de Bank zal de Staat deze bankgarantie nadat deze is vervallen retourneren aan de Bank.

Plaats: ..................................................................................................................................................................

Datum: .................................................................................................................................................................

Naam Bank en ondertekening

..............................................................................................................................................................................

* hetgeen in het bovenstaande cursief is gedrukt moet door de Bank worden ingevuld.

** vul in het bedrag dat ingevolge artikel 2 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2017 voor de verlenging van het in onderdeel B genoemde kavel(s) verschuldigd is. Indien u voor meer dan één kavel een bedrag verschuldigd bent, dient u het totaal van de verschuldigde bedragen in te vullen.

Terug naar begin van de pagina