Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2017

[Regeling vervalt per 01-04-2022.]
Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 maart 2017 nr. BOACAT2017/007, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van 20 januari 2017 en het advies van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast en in dienst zijn van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 750 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De (plaatsvervangend) Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar, die belast is met het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen, wordt op grond van het gestelde in het onderdeel Beperkte opsporingsbevoegdheden van bijlage H van de Beleidsregels Buitengewoon opsporingsambtenaar, ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2012 van 22 maart 2012 nr. 5726462/Justis/12 zal vervallen op 1 april 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017 en vervalt met ingang van 1 april 2022.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 maart 2017

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina