Wijzigingswet Kieswet (vereenvoudiging procedure kiezersregistratie niet-ingezetenen)

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Wet van 28 september 2016 tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is voor Nederlanders die in het buitenland wonen de procedure van registratie als kiezer te vereenvoudigen door een voorziening van permanente registratie te introduceren ter vervanging van de procedure met registraties per verkiezing;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.]

Artikel V

Onze Minister zendt binnen zes jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van een registratie van de kiesgerechtigdheid van personen die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben als bedoeld in artikel I van deze wet.

Artikel VI

Ten behoeve van de registratie van de kiesgerechtigdheid van personen die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben, kunnen personen in het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze wet eenmalig worden uitgenodigd tot registratie op basis van de gegevens die zijn opgenomen in de bestanden, bedoeld in artikel D 3c, eerste en tweede lid, van de Kieswet, of bedoeld in artikel D 3c, eerste en tweede lid, van de Kieswet juncto artikel Y 2 en artikel Y 5a van de Kieswet, of bedoeld in artikel D 3c, eerste en tweede lid, van de Kieswet juncto artikel 21, tweede lid, en artikel 21a, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum zoals die artikelen luidden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel VII

Ten behoeve van de registratie van de kiesgerechtigdheid van personen die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben, kunnen voor het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze wet bij algemene maatregel van bestuur termijnen worden gesteld die afwijken van de op grond van artikel D 3 en artikel D 7, eerste lid, van de Kieswet geldende termijnen, de op grond van artikel D 3 en artikel D 7, eerste lid, van de Kieswet juncto artikel Y 2 van de Kieswet geldende termijnen, of de op grond van artikel D 3 en artikel D 7, eerste lid, van de Kieswet juncto artikel 22 van de Wet raadgevend referendum geldende termijnen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 28 september 2016

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zeventiende maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina