Wijzigingsbesluit Besluit register deskundige in strafzaken (verruiming mogelijkheid voorwaardelijk inschrijven deskundige, etc.)

Geldend van 15-04-2017 t/m heden

Besluit van 9 maart 2017, houdende wijzigingen van het Besluit register deskundige in strafzaken in verband met een verruiming van de mogelijkheid een deskundige voorwaardelijk in te schrijven en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 januari 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2034632;

Gelet op de artikelen 51i, vierde lid, en 51k, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 maart 2017, Nr. W03.17.0009/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 6 maart 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2053570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

A

De duur van een inschrijving als bedoeld in artikel 17, eerste lid, die dateert van voor de inwerkingtreding van dit besluit en op dat moment niet is doorgehaald overeenkomstig artikel 18, wordt verlengd naar vijf jaar.

B

Een voorwaardelijke inschrijving in het register, verleend op grond van artikel 19, eerste lid, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, wordt beëindigd volgens de regels die golden voor de inwerkingtreding.

C

Een bezwaarschrift of beroepschrift tegen een beslissing tot afwijzing van een aanvraag die dateert van voor de inwerkingtreding van dit besluit, wordt afgehandeld volgens de regels die golden voor de inwerkingtreding.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 maart 2017

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

S.A. Blok

Uitgegeven de zeventiende maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina