Regeling vergoeding Kanselier der Nederlandse Orden

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit van 21 december 2016, no. 2016-0000797477, houdende regeling vergoeding voor de Kanselier der Nederlandse Orden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 14 tweede lid van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

De bezoldiging van de Kanselier der Nederlandse Orden wordt vastgesteld volgens het maximum salarisnummer, behorend bij schaal 18, zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn, rekening houdend met een tijdsbesteding van gemiddeld 8 uur per week.

Artikel 2

De Kanselier der Nederlandse Orden ontvangt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen binnen Nederland overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina