Besluit beantwoordingstermijn voor verzoeken om toegang tot, en levering van diensten in een dienstvoorziening

Geldend van 14-03-2017 t/m heden

Besluit beantwoordingstermijn voor verzoeken om toegang tot, en levering van diensten in een dienstvoorziening

De Autoriteit Consument en Markt

Gelet op artikel 70, derde lid, van de Spoorwegwet,

Besluit:

Artikel 1. – Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. – Toegangsverzoek

Een toegangsverzoek van een spoorwegonderneming bevat alle gegevens die nodig zijn voor een exploitant om tijdig een onherroepelijk aanbod te kunnen maken met daarin opgenomen alle (tarief-) voorwaarden.

Artikel 3. – Beantwoording toegangsverzoek

  • 1 De exploitant van een dienstvoorziening als bedoeld in bijlage II, punt 2, onder a, b, c, d, e, f, g, h en i, van richtlijn 2012/34/EU informeert verzoeker binnen 5 werkdagen na ontvangst van een toegangsverzoek of dit toegangsverzoek voldoende gespecificeerd is en alle gegevens bevat als bedoeld in artikel 2.

  • 2 De exploitant van een dienstvoorziening als bedoeld in bijlage II, punt 2, onder a, b, c, d, f, g, h en i, van richtlijn 2012/34/EU beantwoordt een voldoende gespecificeerd toegangsverzoek als bedoeld in artikel 2 binnen 20 werkdagen na ontvangst van dit toegangsverzoek.

  • 3 De exploitant van een dienstvoorziening als bedoeld in bijlage II, punt 2, onder e, van richtlijn 2012/34/EU beantwoordt een voldoende gespecificeerd toegangsverzoek als bedoeld in artikel 2 binnen 30 werkdagen na ontvangst van dit toegangsverzoek.

  • 4 De exploitant kan een toegangsverzoek honoreren of weigeren. Honorering van een toegangsverzoek vindt plaats door middel van een onherroepelijk en voldoende gespecificeerd aanbod.

Artikel 4. – Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beantwoordingstermijn voor verzoeken om toegang tot, en levering van diensten in een dienstvoorziening.

Artikel 5. – Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Den Haag, 9 maart 2017

De Autoriteit Consument en Markt,

Namens deze,

overeenkomstig het door het bestuur op 9 maart 2017 genomen besluit,

F.J.H. Don

Bestuurslid

Terug naar begin van de pagina