Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee, arrestantenbewakers/-verzorgers 2017

[Regeling vervalt per 11-03-2022.]
Geldend van 11-03-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 maart 2017 nr. BOACAT2017/015, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Koninklijke Marechaussee in de functie van arrestantenbewaker/-verzorger

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Stafofficier Operationeel Recht van de Koninklijke Marechaussee van 22 februari 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland en de Commandant Koninklijke Marechaussee;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van arrestantenbewaker/-verzorger in dienst van de Koninklijke Marechaussee, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 80 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan, zodra hij met goed gevolg de opleiding beroepsvaardigheden Koninklijke Marechaussee heeft voltooid, gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar gebruik maken van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en tevens worden uitgerust met handboeien, korte wapenstok, pepperspray en een handvuurwapen.

Artikel 7

  • 1 De Commandant Koninklijke Marechaussee brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar arrestantenbewakers/-verzorgers Koninklijke Marechaussee 2012 van 20 april 2012, nr. 253946, wordt ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee, arrestantenbewakers/-verzorgers 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 maart 2017

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina