Regeling vertrouwensdiensten

Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 10-03-2017 t/m 31-12-2022

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 2017, nr. WJZ/17028856, in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Milieu, tot vaststelling van procedurele bepalingen inzake de aanvraag tot certificerende instelling van gekwalificeerde middelen, de aanvraag tot toekenning van de status gekwalificeerd en inzake de vertrouwenslijst, tot intrekking van de Regeling elektronische handtekeningen en van de Regeling vertrouwenslijst en tot wijziging van een aantal regelingen als gevolg van de inwerkingtreding van de eidas-verordening (Regeling vertrouwensdiensten)

§ 1. Regels omtrent aanvragen

Artikel 1. Aanvraag certificerende instellingen gekwalificeerde middelen

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3 van het Besluit vertrouwensdiensten, om voor een aanwijzing in aanmerking te komen.

 • 3 De aanvrager verleent de minister alle medewerking bij de beoordeling of de aanvraag aan de eisen, bedoeld in artikel 3 van het Besluit vertrouwensdiensten, voldoet door desgevraagd ten minste inzage te verstrekken in alle bescheiden, voor zover dat nodig is in verband met deze beoordeling.

Artikel 2. Aanvraag toekennen status gekwalificeerd

 • 1 Een verlener van vertrouwensdiensten dient een aanvraag tot toekenning van de status gekwalificeerd als bedoeld in artikel 2.5b, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, schriftelijk, opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal, in bij:

  Agentschap Telecom

  Emmasingel 1

  9726 AH Groningen.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 21 van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235), wordt bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, in elk geval overgelegd:

  • a. een recent uittreksel, niet ouder dan een maand gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, uit het handelsregister bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

  • b. de statuten van de aanvrager;

  • c. de naam van een contactpersoon of meerdere contactpersonen, inclusief gegevens waaruit volgt dat deze persoon bevoegd is of personen bevoegd zijn om de aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen;

  • d. een opsomming van de vertrouwensdiensten die door de aanvrager worden verricht;

  • e. een beëindigingsplan als bedoeld in artikel 24, onderdeel i, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235).

 • 3 In geval de bij de aanvraag te voegen gegevens in een andere dan de Nederlandse of de Engelse taal zijn gesteld, overlegt de verlener van vertrouwensdiensten tevens een Nederlandse of Engelse vertaling van die gegevens.

§ 2. Vertrouwenslijst

Artikel 3. Gegevens vertrouwenslijst

 • 1 De door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten te overleggen gegevens voor de vertrouwenslijst worden gesteld in de Nederlandse of in de Engelse taal.

 • 2 Op verzoek van Onze Minister worden de gegevens voor de vertrouwenslijst door de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten elektronisch verstrekt.

Artikel 4. Publicatie vingerafdrukken van de publieke sleutelcertificaten

De Minister van Economische Zaken draagt er zorg voor dat de vingerafdrukken van de publieke sleutelcertificaten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit 2015/1505 van de Commissie tot vaststelling van de technische specificaties en formaten van vertrouwenslijsten overeenkomstig artikel 22, lid 5, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PbEU 2015 L 235), waarmee de vertrouwenslijst wordt ondertekend of verzegeld, worden gepubliceerd in de Staatscourant.

§ 3. Intrekking en wijziging van andere ministeriële regelingen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven