Regeling aanvullende taken zorgautoriteit

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 03-03-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2017, kenmerk 1091797-161020-WJZ, houdende het opdragen van aanvullende taken aan de zorgautoriteit (Regeling aanvullende taken zorgautoriteit)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 16, onderdeel i, van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

Aan de zorgautoriteit wordt opgedragen:

  • a. het in ontvangst nemen van de gegevens en inlichtingen, betreffende feiten en omstandigheden met betrekking tot de uitvoering van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 die mogelijk niet in overeenstemming zijn met het bij of krachtens de wet bepaalde bij het meldpunt, bedoeld in artikel 74 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

  • b. het registreren van die gegevens en inlichtingen;

  • c. het bijwerken, samenbrengen en het met elkaar in verband brengen van die gegevens en inlichtingen, en

  • d. het doorsturen van die gegevens en inlichtingen aan de gemeente onderscheidenlijk de gemeenten, die het aangaat.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 februari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven