Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere 2017

[Regeling vervalt per 08-05-2022.]
Geldend van 08-05-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 februari 2017 nr. BOACAT2017/013, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Almere van 2 februari 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Handhaver Openbare Ruimte in dienst van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 75 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 7

  • 1 De gemeente Almere brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almere, afdeling Stadstoezicht 2012 van 26 april 2012, nr. 5730539/Justis/12 zal vervallen op 8 mei 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 mei 2017 en vervalt met ingang van 8 mei 2022.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 februari 2017

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina