Bevoegdhedenregeling NWO 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-01-2022.]
Geldend van 28-02-2017 t/m heden

Bevoegdhedenregeling NWO 2017

1. Algemeen

1.1. Begripsbepalingen

In deze bevoegdhedenregeling gelden de begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1.1 van het Bestuursreglement NWO 2017 van 1 februari 2017. Daarnaast wordt in deze bevoegdhedenregeling verstaan onder:

 • a. Algemeen budgethouder: De raad van bestuur. Deze stelt het doel en de omvang van het budget vast, en neemt, waar dit niet anders is geregeld via toekenning van bevoegdheden (mandaat of volmacht) zelf de besluiten

 • b. Autorisatie: Het geven van goedkeuring voor het aangaan van een feitelijke verplichting met een derde, binnen het vastgestelde budget, door middel van een paraaf

 • c. Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • d. Begroting en budget: Deze bevatten de maximaal toegestane verplichtingen, die jaarlijks mogen worden aangegaan per organisatieonderdeel

 • e. Budgetverantwoordelijke: De budgetverantwoordelijke (directeur) heeft ten aanzien van uitvoeringsbesluiten tekenbevoegdheid. Ten aanzien van civielrechtelijke verplichtingen geeft de budgetverantwoordelijke autorisatie voor het aangaan van de desbetreffende verplichting(en) binnen de financiële kaders, tenzij anders in deze bevoegdhedenregeling aangegeven

 • f. Domein: een onderzoeksdomein als bedoeld in artikel 12 van de NWO-wet

 • g. Gemandateerd budgethouder: Het orgaan danwel de functionaris, door de raad van bestuur gemandateerd als budgethouder. Het gemandateerd budgethouderschap beperkt zich tot het vastgestelde budget. Er kan geen ondermandaat worden verleend door de gemandateerd budgethouder, tenzij dit expliciet in deze bevoegdhedenregeling is toegestaan door de raad van bestuur

 • h. Mandaat: De bevoegdheid om namens de raad van bestuur of een, ten opzichte van de gemandateerde, hoger gelegen orgaan van NWO besluiten te nemen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd.

 • i. Portefeuillehouder BF: Het lid van de raad van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering en financiën

 • j. Register: Het overzicht waarin de (onder)mandaten en volmachten zijn opgenomen.

 • k. Regieorgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 5 van het Bestuursreglement NWO 2017, belast met een specifieke NWO-activiteit

 • l. Uitvoeringsbesluit: Een besluit met rechtsgevolgen voor derden, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk, genomen door de algemeen danwel gemandateerd budgethouder.

 • m. Volmacht: De bevoegdheid om namens de raad van bestuur civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten

1.2. Juridische grondslag en werkingssfeer

Bestuursreglement NWO 2017, artikel 2.5:

De raad van bestuur stelt de Bevoegdhedenregeling NWO 2017 vast. Deze bevoegdhedenregeling wordt gelijktijdig met dit bestuursreglement bekend gemaakt in de Staatscourant en treedt gelijktijdig met het bestuursreglement in werking.

 • 1. Deze bevoegdhedenregeling is vastgesteld op grond van het Bestuursreglement NWO 2017 van 1 februari 2017. Indien en voor zover deze regeling in strijd is dit bestuursreglement, heeft het Bestuursreglement NWO 2017 voorrang.

 • 2. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de onderscheiden organen en organisatieonderdelen van NWO is op hoofdlijnen vastgesteld in het Bestuursreglement NWO 2017. Deze bevoegdhedenregeling is een nadere uitwerking en concretisering van specifieke bevoegdheden die zijn toegekend aan de onderscheiden organen, organisatieonderdelen en functionarissen binnen NWO.

 • 3. Deze bevoegdhedenregeling is vastgesteld door raad van bestuur op 1 februari 2017, treedt in werking na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 februari 2017.

 • 4. Met de inwerkingtreding van deze bevoegdhedenregeling komen te vervallen:

 • 5. Alle lopende (onder)mandaten en verstrekte volmachten verleend op basis van laatst genoemde bevoegdhedenregeling van 7 december 2016 aan organen, organisatieonderdelen en/of functionarissen (zoals bedoeld in artikel 1.2 Bestuursreglement NWO 2017) die deel uitmaken van NWO, blijven gehandhaafd.

 • 6. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Bevoegdhedenregeling NWO 2017’.

2. Raad van bestuur

2.1. Bevoegdheden en algemeen budgethouderschap

 • 1. Op grond van de wet komen alle bevoegdheden van NWO toe aan de raad van bestuur, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat een ander orgaan, organisatieonderdeel en/of functionaris over de desbetreffende specifieke bevoegdheid beschikt krachtens mandaat of volmacht.

 • 2. Aan de raad van bestuur komen de bevoegdheden toe die aan NWO zijn toegekend op grond van de wet NWO. De raad van bestuur wordt in dat verband aangemerkt als orgaan met openbaar gezag bekleed, zoals bedoeld in de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen. De raad van bestuur is algemeen budgethouder van NWO. De raad van bestuur stelt de begroting vast van NWO, waarin zijn opgenomen de budgetten voor de onderscheiden organen en organisatieonderdelen: de vier domeinen, NWO-I, de regieorganen, de afdeling bedrijfsvoering en het bureau van de raad van bestuur.

2.2. Uitoefening bevoegdheden RvB, bevoegdheden (vice-)voorzitter en portefeuillehouder BF

 • 1. De raad van bestuur is gezamenlijk bevoegd tot het uitoefenen van zijn (algemene) bestuurstaak, alsmede de wettelijke taken van NWO. Een lid van de raad van bestuur is niet individueel bevoegd.

 • 2. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de NWO-wet individueel bevoegd NWO in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 3. De portefeuillehouder BF is bevoegd om een besluit te nemen naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede overige wettelijke regelingen, met uitzondering van het nemen van subsidiebesluiten die krachtens deze regeling tot de bevoegdheid van een domeinbestuur of een regieorgaan behoren.

 • 4. De portefeuillehouder BF is bevoegd beslissingen te nemen in geval van Europese aanbestedingen.

2.3. Beslissingen op bezwaar en procesbevoegdheid

 • 1. Indien een belanghebbende bezwaar maakt tegen een besluit van (een orgaan van) NWO, wordt de beslissing op bezwaar genomen door de raad van bestuur, gehoord een Awb-hoorcommissie als bedoeld in artikel 7:13, eerste lid, Awb, ongeacht de aard van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt. De beslissing op bezwaar wordt ondertekend door de portefeuillehouder BF. Echter, een beslissing op bezwaar tegen een besluit als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, wordt ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur.

 • 2. Indien tegen een beslissing op bezwaar van de raad van bestuur beroep wordt ingesteld, wordt daartegen namens NWO verweer gevoerd in een gerechtelijke procedure door de raad van bestuur.

 • 3. Het voeren van (verweer in) gerechtelijke procedures door de raad van bestuur is gemandateerd aan de portefeuillehouder BF.

2.4. Toekenning bevoegdheden aan organen, organisatieonderdelen en/of functionarissen: mandaten en volmachten

 • 1. Op grond van deze bevoegdhedenregeling verleent de raad van bestuur bevoegdheden aan organen, organisatieonderdelen en/of functionarissen van NWO. Daartoe worden mandaten verleend (ten aanzien van de bestuursrechtelijke bevoegdheden) respectievelijk volmachten (ten aanzien van de civielrechtelijke bevoegdheden). Genoemde organen, organisatieonderdelen en/of functionarissen hebben de bevoegdheid om namens NWO verplichtingen aan te gaan met juridische en/of financiële consequenties, binnen de aangegeven (financiële) kaders.

 • 2. Uitsluitend de raad van bestuur is bevoegd om mandaat respectievelijk volmacht te verlenen. Het is de gemandateerde danwel de gevolmachtigde toegestaan om de hem toegekende bevoegdheden vervolgens te ondermandateren of een subvolmacht te verlenen aan anderen overeenkomstig deze regeling en waar van toepassing, overeenkomstig het bepaalde in de reglementen van de domeinen. De verleende mandaten en volmachten worden opgenomen in een bevoegdhedenmatrix en gepubliceerd op de website van NWO. De matrix maakt als bijlage onderdeel uit van deze bevoegdhedenregeling. Uitsluitend de raad van bestuur is bevoegd tot vaststelling, wijziging en intrekking van deze regeling (inclusief matrix; als bijlage bij deze regeling gevoegd).

2.5. Hoofd bureau raad van bestuur

 • 1. De dagelijkse leiding van het bureau raad van bestuur berust bij het hoofd. Het hoofd is budgetverantwoordelijke voor het bureau en daarmee bevoegd autorisatie te geven voor het aangaan van financiële verplichtingen met derden, indien en voor zover deze passen binnen de begroting en budget van het bureau.

3. Domeinbestuur

3.1. Domeinbestuur: gemandateerd budgethouderschap

 • 1. Het domeinbestuur is gemandateerd budgethouder en daarmee bevoegd subsidies te verstrekken ten behoeve van onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s binnen het eigen domein, met inachtneming van de financiële kaders en de geldende NWO-subsidieregeling.

 • 2. Het domeinbestuur behoeft voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur met betrekking tot het aangaan van financiële en/of juridische verplichtingen in het kader van de activiteiten genoemd in artikel 6.3, achtste lid, Bestuursreglement NWO 2017.

3.2. Domeinbestuur: uitoefening bevoegdheden

 • 1. Het domeinbestuur is gezamenlijk bevoegd tot het uitoefenen van de hem toegekende bevoegdheden. Een lid van het domeinbestuur is niet individueel bevoegd.

 • 2. De voorzitter (of bij diens afwezigheid of ontstentenis de vice-voorzitter) is individueel bevoegd het domein te vertegenwoordigen.

3.3. Domeinbestuur: volmacht

 • 1. Het domeinbestuur is in het kader van zijn taakuitoefening en binnen de grenzen van de goedgekeurde begroting bevoegd namens de raad van bestuur civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 2. Het domeinbestuur kan binnen de grenzen van het bepaalde in het eerste lid, subvolmacht verlenen aan de domeindirecteur voor de in dit lid genoemde rechtshandelingen, na expliciete goedkeuring door de raad van bestuur.

3.4. Domeindirecteur: budgetverantwoordelijke

 • 1. De domeindirecteur is budgetverantwoordelijke voor het eigen domein.

 • 2. De domeindirecteur ondertekent de uitvoeringsbesluiten, genomen door het domeinbestuur [3.1, eerste lid, en 3.3, eerste lid, van deze regeling].

 • 3. De domeindirecteur heeft volmacht tot het aangaan van financiële verplichtingen, met in achtneming van de in de matrix genoemde volmachtbedragen (bijlage).

 • 4. De domeindirecteur wijst een onder hem staande functionaris aan, die tekenbevoegdheid krijgt voor akkoord van de geleverde prestatie.

3.5. Regieorgaan: overeenkomstige toepassing

 • 1. Bovengenoemde bevoegdheden van het domein zijn van overeenkomstige toepassing op regieorganen, zoals bedoeld in artikel 5 van het Bestuursreglement NWO 2017. In dat geval kan voor ‘domeinbestuur’ worden gelezen het bestuur van het regieorgaan en voor ‘domeindirecteur’ kan worden gelezen de directeur van het regieorgaan.

4. Afdeling bedrijfsvoering

4.1. De portefeuillehouder BF

 • 1. De portefeuillehouder BF is de gemandateerde budgethouder voor de afdeling bedrijfsvoering en stelt het doel en de middelen vast voor de afdeling.

4.2. Directeur bedrijfsvoering: dagelijkse leiding en budgetverantwoordelijkheid

 • 1. De dagelijkse leiding van de afdeling bedrijfsvoering berust bij de directeur bedrijfsvoering.

 • 2. De directeur is de budgetverantwoordelijke voor de afdeling bedrijfsvoering. De hoofden binnen de afdeling bedrijfsvoering hebben ondermandaat van de directeur bedrijfsvoering, tot het nemen van besluiten, binnen de grenzen van het eigen afdelingsbudget, voor die aangelegenheden waarover de afdeling gaat.

 • 3. De directeur bedrijfsvoering is bevoegd civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten laste van het eigen afdelingsbudget, met inachtneming van de in de matrix genoemde volmachtbedragen.

 • 4. In geval van het aangaan van financiële verplichtingen met derden kan de directeur hiertoe overgaan na verkregen autorisatie van een andere bevoegde NWO-functionaris.

4.3. Afdelingshoofden: dagelijkse leiding en autorisatie

 • 1. De dagelijkse leiding van de bedrijfsvoeringsafdelingen (Financiën, Communicatie, Personeel en Organisatie, Informatisering en Automatisering, Facilitair Beheer en Juridische Zaken) berust bij het desbetreffende afdelingshoofd.

 • 2. Het afdelingshoofd van de in het eerste lid genoemde afdelingen is ondergemandateerd budgetverantwoordelijke voor de eigen afdeling en geeft autorisatie voor het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het eigen afdelingsbudget.

4.4. Personeelsbesluiten

 • 1. De portefeuillehouder BF is bevoegd tot het nemen van personeelsbesluiten voor medewerkers in tijdelijke danwel vaste dienst vanaf salarisschaal 16 en hoger.

 • 2. De portefeuillehouder BF is bevoegd tot het voeren van onderhandelingen met de Centrale Ondernemingsraad alsmede de vakbonden. Daarnaast is de portefeuillehouder BF bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van de collectieve arbeidsvoorwaarden.

 • 3. Het afdelingshoofd Personeel en Organisatie is bevoegd tot het nemen van personeelsbesluiten voor medewerkers in tijdelijke danwel vaste dienst tot en met salarisschaal 15 (waaronder ook begrepen alle tijdelijke inhuur van extern personeel), met uitzondering van besluiten op grond van artikel 11.1 Cao Onderzoekinstellingen (Disciplinaire maatregelen) en met inachtneming van het door de raad van bestuur vastgestelde personeelsbeleid. Afwijkende afspraken over salariëring behoeven voorafgaande goedkeuring van de portefeuillehouder BF.

 • 4. Het afdelingshoofd Personeel en Organisatie geeft voor opleidingen ondermandaat aan alle directeuren alsmede aan de afdelingshoofden van de bedrijfsvoeringsafdelingen tot maximaal € 1000,– per medewerker per jaar.

5. Algemeen: uitoefening bevoegdheden op grond van mandaat of volmacht

5.1. Goede taakvervulling: geen misbruik van bevoegdheid

 • 1. Ieder orgaan, organisatieonderdeel of functionaris is gehouden zijn taken te vervullen binnen de grenzen van deze bevoegdhedenregeling. De bevoegde mag die handelingen verrichten die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede vervulling van zijn taken.

 • 2. De bevoegde mag zijn bevoegdheid niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze bedoeld is.

5.2. Verbod van (de schijn van) belangenverstrengeling en verbod splitsing verplichtingen

 • 1. Een orgaan of functionaris is niet bevoegd tot het nemen of ondertekenen van een besluit of overeenkomst of het autoriseren van een budgetuitgave, waarbij hij zelf belanghebbende is, dan wel een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van NWO.

 • 2. Het is niet toegestaan verplichtingen te splitsen om de begrenzing van bevoegdheden te omzeilen.

5.3. Vervangingsregeling

Bij afwezigheid of ontstentenis van een bevoegd functionaris vindt vervanging plaats bij de domeinen: door een of meerdere door de directeur aangewezen functionaris(sen) en binnen de afdeling bedrijfsvoering: een functionaris met een hogere positie binnen de organisatie, mits opgenomen in het register.

5.4. Register

 • 1. De afdeling Financiën voert het beheer en de controle uit over het register waarin de geldende respectievelijk afgegeven (onder)mandaten zijn opgenomen.

 • 2. Een aan een functionaris toegekend (onder)mandaat blijkt uit de combinatie van:

  • a. het op functieniveau toegekende (onder)mandaat waarvan een kopie is opgenomen in het register;

  • b. de functie van de medewerker volgens de centrale personeelsadministratie;

  • c. een mandaatformulier, met handtekening- en paraaf van de functionaris/(onder)mandaatnemer.

  Bij waarneming van een functie aangevuld met de vastlegging van deze waarneming in de centrale personeelsadministratie.

 • 3. De volmachten die aan functionarissen zijn toegekend blijken uit deze regeling (en de als bijlage bijgevoegde matrix). Deze zijn niet opgenomen in het register.

5.5. Ondertekening

 • 1. De ondertekenaar van een besluit vermeldt onder zijn handtekening zijn naam en functie en geeft aan namens wie het besluit is genomen.

  Onder alle bestuursrechtelijke uitvoeringsbesluiten dient in de voettekst de volgende formulering te worden opgenomen: ‘Het [naam orgaan en/of functionaris] is bevoegd dit besluit te nemen krachtens een mandaat van de raad van bestuur van NWO. Zie de website van NWO voor de volledige Bevoegdhedenregeling NWO 2017.’

Bijlage Bevoegdhedenmatrix

 

Raad van Bestuur

Domeinbestuur

Domeindirecteur

Directeur bedrijfsvoering

Afdelingshoofden bedrijfsvoering

Hoofd bureau Raad van Bestuur

Subsidiebesluit RvB

X*

         

Subsidiebesluit Domeinbestuur

 

X

Tekent namens Domeinbestuur

     

Apparaatskosten t.b.v. de primaire taak van eigen domein/afdeling

   

max. € 100K

max. € 100K

max. € 50K**

max. € 50K

Apparaatskosten t.b.v. kleine uitgaven, niet primaire taak eigen domein/afdeling

   

max. € 2.000,–

max. € 2.000,–

max. € 2.000,–

max. € 2.000,–

Personeel: opleidingen

   

max. € 1.000,–

max. € 1.000,–

max. € 1.000,–

max. € 1.000,–

Personeelsbesluiten t/m schaal 15 (incl. externe inhuur)

       

Hoofd P&O

 

Personeelsbesluiten vanaf schaal 16 (incl. externe inhuur)

PBF

         
Terug naar begin van de pagina