Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2017, kenmerk 997477-153689-Z, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het CAK (Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikelen 10:3, eerste lid, 10:4, eerste lid en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelezen de instemming van de bestuursvoorzitter van het CAK van 20 januari 2017;

Besluit:

Artikel 2

Aan de voorzitter wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten op grond van de Kaderwet VWS-subsidies en het verrichten van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het tekenen van stukken, ter voorbereiding en uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

Artikel 3

Aan de voorzitter wordt:

  • a. mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2 voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

  • b. machtiging verleend ten aanzien van verweer- en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures, ten behoeve van het vertegenwoordigen van de minister in deze procedures en tot het afdoen van alle stukken en het verrichten van alle werkzaamheden, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheden uitgeoefend door de plaatsvervanger, behoudens de bevoegdheid tot het verlenen of intrekken van een ondermandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 5

  • 1. De voorzitter kan ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.

  • 2. Besluiten tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging worden in afschrift gezonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het centraal register, bedoeld in artikel 17 van de Mandaatregeling VWS en artikel 18 van de Volmachtregeling VWS.

Artikel 6

Ondertekening van besluiten en stukken op grond van mandaat, volmacht en machtiging vindt plaats op de volgende wijze:

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Namens deze,

(naam)

(handtekening)

(functie)

Het CAK

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina