Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

[Regeling vervalt per 01-03-2022.]
Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2017, kenmerk 997477-153689-Z, houdende regels voor de subsidieverstrekking aan zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. verzekeringsplichtige: degene die op grond van artikel 2 van de Zorgverzekeringswet verplicht is zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren;

 • c. SEH: acuut noodzakelijke geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden op een spoedeisende hulplocatie (SEH-locatie) van een ziekenhuis;

 • d. acute GGZ in een crisissituatie: gespecialiseerde klinische en ambulante geestelijke gezondheidszorg in een crisissituatie;

 • e. ambulancevervoer: spoedvervoer (A1-/A2-rit) per ambulance, bedoeld in de Tariefbeschikking regionale ambulancevoorzieningen van de Nederlandse Zorgautoriteit;

 • f. farmaceutische zorg: farmaceutische zorg, voor zover verleend binnen één maand na SEH, acute GGZ in een crisissituatie of ambulancevervoer, bedoeld in voorgaande onderdelen.

Artikel 3

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde verzekeringsplichtige.

 • 2 Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan zorg of overige diensten als bedoeld in artikel 11 van de Zorgverzekeringswet met uitzondering van krachtens die wet uitgesloten vormen van zorg of diensten, en slechts voor zover de zorgaanbieder verstrekking ervan, gezien de aard van de zorg, medisch noodzakelijk acht.

 • 3 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor zover zorgaanbieders als gevolg van het verlenen van die zorg inkomsten derven.

 • 4 Geen subsidie wordt verstrekt voor zover de kosten voor de verleende zorg:

  • a. op de onverzekerde persoon kunnen worden verhaald,

  • b. op grond van een andere wettelijke regeling kunnen worden vergoed of

  • c. hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is.

 • 5 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de zorgaanbieder van het verlenen van zorg aan een onverzekerde binnen zeven dagen volgende op de dag dat de zorg is verleend melding heeft gedaan aan de gemeentelijke geneeskundige dienst in de regio van de zorgaanbieder.

 • 6 Indien binnen een tijdsbestek van één maand bij eenzelfde onverzekerde persoon medisch noodzakelijke zorg wordt verleend kan een zorgaanbieder volstaan met een melding als bedoeld in het vijfde lid, van de eerste verrichte zorghandeling.

 • 7 Voor de melding wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt. De melding wordt zo mogelijk elektronisch ingediend via het portaal www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl.

 • 8 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de zorgaanbieder met de Staat een overeenkomst sluit waarbij de Staat hem belast met en hij zich verplicht tot het verrichten van de dienst van algemeen economisch belang, bedoeld in artikel 4.

Artikel 3a

In afwijking van artikel 3, eerste lid, kan de Minister subsidie verstrekken aan zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde, die niet verzekeringsplichtig is of waarvan de verzekeringsplicht niet is vast te stellen, uitsluitend indien de verleende zorg SEH, acute GGZ in een crisissituatie, ambulancevervoer of farmaceutische zorg betreft.

Artikel 4

Het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde verzekeringsplichtige wordt aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang in de zin van artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

Artikel 5

De subsidie bedraagt 100% van de kosten van de verleende zorg voor zover deze kosten niet op grond van artikel 3, vierde lid, zijn of kunnen worden betaald of buiten beschouwing dienen te blijven.

Artikel 6

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verstrekt.

 • 2 De subsidie wordt niet verstrekt voorafgaand aan de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3 De subsidie wordt, tenzij sprake is van zorg die op basis van een diagnose-behandelcombinatie wordt verleend, per kwartaal verstrekt. De subsidietijdvakken lopen van:

  • a. 1 maart 2017 tot en met 31 maart 2017;

  • b. 1 januari tot en met 31 maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september en 1 oktober tot en met 31 december van enig jaar.

 • 4 De aanvraag wordt ingediend uiterlijk drie maanden na afloop van het kwartaal waarin de medisch noodzakelijke zorg is verleend dan wel indien het gaat om zorg die verleend is in een ziekenhuis of een ggz-instelling uiterlijk drie maanden na afloop van het kwartaal waarin de desbetreffende diagnose-behandelcombinatie is gesloten.

 • 5 Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 6 Bij de aanvraag worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a. de beschrijving van de aan de onverzekerde persoon geleverde zorg;

  • b. het voor de verleende zorg in rekening gebrachte tarief;

  • c. de in verband met het in rekening gebrachte tarief ontvangen betalingen of vergoedingen van de onverzekerde persoon of derden;

  • d. naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en burgerservicenummer van de onverzekerde persoon;

  • e. de datum van de verleende zorg en – indien er sprake is van een diagnose-behandelcombinatie – de datum van opening en sluiting ervan;

  • f. de datum van de melding aan de gemeentelijke geneeskundige dienst;

  • g. in geval van meerdere zorghandelingen binnen een tijdsbestek van één maand, bedoeld in artikel 3, zesde lid, het meldingsnummer van de bij de desbetreffende persoon verrichte eerste zorghandeling.

 • 7 In afwijking van het zesde lid, onder d, worden indien de aanvraag SEH, acute GGZ in een crisissituatie, ambulancevervoer of farmaceutische zorg betreft, bedoeld in artikel 3a, bij de aanvraag tenminste de leeftijd of geboortejaar, initialen, nationaliteit en geslacht van de desbetreffende onverzekerde persoon verstrekt.

 • 8 De aanvraag wordt ondertekend door de aanvrager of door een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen.

Artikel 7

 • 1 De minister geeft binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

 • 2 Het besluit tot vaststelling van de subsidie vermeldt het bedrag van de subsidie.

 • 3 De minister betaalt het bedrag van de subsidie in één keer.

Artikel 8

De subsidieontvanger werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor:

 • a. het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie, of

 • b. de ontwikkeling van het beleid van de minister.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2017 en vervalt met ingang van 1 maart 2022.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina