Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma geschiedenis havo/vwo)

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 03-12-2022.
Geldend van 01-08-2017 t/m 31-07-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2017, nr. VO/1116503, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het aanpassen van het examenprogramma geschiedenis havo/vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO; en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES.

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

  • 2 De verplichting die deze wijziging aanbrengt in bijlage 1 om de tijdvakken 1 tot en met 4 van Domein B op te nemen in het schoolexamen, is niet van toepassing op leerlingen die met ingang van 1 augustus 2017 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar van het havo.

Artikel III. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven