Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2015

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2015

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

T. Livius

Directeur Bestuur en Financiën

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2015.

Nr

Verdeelmaatstaf

Bedragen per eenheid (in €)

1

opcenten motorrijtuigenbelasting

–65,90

2

inwoners provincie

11,67

3b

inwoners landelijk gebied

2,31

4

oppervlak land

20,86

5

oppervlak water

30,14

7

gewogen weglengte

17.506,15

9

vast bedrag

12.631.516,58

10

inwoners groei

99,92

11

inwoners krimp

556,24

12

inwoners omgevingsadressendichtheid

11,47

13

jongeren

23,73

14

woonruimten

48,83

15

oeverlengte

89,09

16

oppervlakte ecologische hoofdstructuur groen

37,81

17

oppervlakte bedrijventerreinen

118,62

18

inrichtingen gevaarlijke stoffen

67.748,65

19

werkgelegenheid

1,97

20

stuwende werkgelegenheid

18.308,64

Terug naar begin van de pagina