Besluit vaststelling selectielijst UWV vanaf 2014

Geldend van 22-02-2017 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst UWV vanaf 2014

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) over de periode vanaf 2014 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijsten

worden afgesloten per 1 januari 2014 voor de actor voor de actor UWV respectievelijk voormalig actor Centrum voor Werk en Inkomen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 10 februari 2017

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

de algemene rijksarchivaris

,

M.L. Engelhard

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina