Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen

Geldend van 17-02-2017 t/m heden

Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen

De Autoriteit Consument en Markt,

gelet op artikel 61 van Verordening (EU) 2016/631, artikel 51 van Verordening (EU) 2016/1388 en artikel 78 van Verordening (EU) 2016/1447, alsmede gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. EU Aansluitverordeningen: Verordening (EU) 2016/631, Verordening (EU) 2016/1388 en Verordening (EU) 2016/1447,

 • b. afwijkingsverzoek: een verzoek voor afwijking van één of meerdere eisen van de bepalingen in de EU Aansluitverordeningen,

 • c. de ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 2. Criteria voor het toestaan van afwijkingen

 • a. Bij de beoordeling van een afwijkingsverzoek zal de ACM onder andere rekening houden met de volgende eigenschappen van de installaties, systemen of verbruikseenheden zoals bedoeld in de EU-Aansluitverordeningen waarop het afwijkingsverzoek betrekking heeft:

  • de aard (en het type) van de installaties, systemen of verbruikseenheden,

  • het spanningsniveau op het aansluitpunt,

  • de maximumcapaciteit.

 • b. Bij de beoordeling van een afwijkingsverzoek zal de ACM onder andere de volgende criteria hanteren:

  • de mogelijke impact op de operationele veiligheid en stabiliteit van het netwerk,

  • de mogelijke impact op de grensoverschrijdende handel,

  • de mogelijke negatieve gevolgen en de risico’s voor andere marktdeelnemers,

  • de mogelijke impact op de belangen van consumenten.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2017

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze,

F.J.H. Don

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina