Besluit toestemming aan hoofd FIU-Nederland namens verantwoordelijke tot verstrekken politiegegevens aan geselecteerde instellingen

[Regeling vervallen per 15-02-2018.]
Geldend van 17-02-2017 t/m 14-02-2018

Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 2030756 van 8 februari 2017 houdende toestemming aan het hoofd van de FIU-Nederland namens de verantwoordelijke tot het verstrekken van politiegegevens aan geselecteerde instellingen

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Overwegende:

Dat de terroristische dreiging in en buiten Nederland van aanhoudende aard is;

Dat de Financiële inlichtingen eenheid (hierna: de FIU-Nederland) met het oog op het voorkomen en opsporen van witwassen en financieren van terrorisme tot taak heeft het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven, en het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;

Dat veel geldstromen in Nederland via instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme lopen, en deze instellingen derhalve over informatie kunnen beschikken die de detectie van financieren van terrorisme en het daarmee in kaart brengen van jihadistische netwerken bevordert;

Dat bepaalde, door de Financial Action Task Force (hierna: FATF) geïdentificeerde categorieën instellingen een verhoogd risico lopen betrokken te raken bij financieren van terrorisme;

Dat deze instellingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme de plicht hebben een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van deze transactie bekend is geworden, aan de FIU-Nederland te melden;

Dat deze instellingen beter in staat zullen zijn risicotransacties te duiden en derhalve kwalitatief betere meldingen van ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland kunnen doen wanneer zij op basis van gegevens van (rechts)personen die op grond van artikel 13, tweede lid, van de Wet politiegegevens worden verwerkt en die worden verstrekt aan de FIU-Nederland op grond van artikel 4:3, eerste lid, onder a, van het Besluit politiegegevens gerichter transacties kunnen beoordelen;

Dat met het oog op bovenvermelde belangen gewenst is een pilot in te richten waarin de verstrekking van deze gegevens aan geselecteerde financiële instellingen waarmee de FIU­ Nederland regelmatig, in verschillende verbanden samenwerkt en hierdoor een duurzame relatie heeft opgebouwd, plaatsvindt;

Dat ingevolge artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur personen en instanties kunnen worden aangewezen aan wie of waaraan, met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, politiegegevens worden of kunnen worden verstrekt ter uitvoering van de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur aan te geven taak;

Dat het Besluit politiegegevens geen uitdrukkelijke grondslag biedt tot het verstrekken van politiegegevens aan de instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid onder a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; dat ingevolge artikel 18, tweede lid, van de Wet politiegegevens, de Minister van Veiligheid en Justitie toestemming kan geven tot het verstrekken van daarbij door hem te omschrijven politiegegevens voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang;

Dat het voor de pilot noodzakelijk is tijdelijk toestemming te verlenen voor de verstrekking van politiegegevens aan de geselecteerde financiële instellingen;

Dat vanwege de gevoelige aard van de te verstrekken gegevens nadere voorschriften en voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de verstrekking, de verwerking en de verdere verwerking daarvan;

Dat met de verstrekking van politiegegevens aan geselecteerde financiële instellingen een zwaarwegend algemeen belang wordt gediend omdat de FIU-Nederland met de kwalitatief betere meldingen meer inzicht in de aard en de omvang van de risicogeldstromen verkrijgt en op basis hiervan red-flags en mogelijke indicatoren kan ontwikkelen die verder uitgedragen kunnen worden aan andere niet-deelnemende financiële instellingen; dat bevindingen, red flags en mogelijke indicatoren voorts internationaal worden gedeeld via de FATFen EGMONT Group of FIUs zodat

deze ook kunnen bijdragen aan de internationale strijd tegen financieren van terrorisme;

Dat hiermee de bestrijding van financieren van terrorisme in de breedte kan worden verbeterd en de detectie van financieren van terrorisme en het in kaart brengen van jihadistische netwerken kan worden bevorderd, zodat mogelijke terroristische aanslagen kunnen worden voorkomen;

Dat de pilot tussentijds zal worden geëvalueerd, zodat deze toestemming een tijdelijk karakter heeft.

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 15-02-2018]

  • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens betreffen uitsluitend gegevens waarmee de geselecteerde instellingen ongebruikelijke transacties kunnen detecteren en bieden deze instellingen geen inzicht in de reden waarom deze gegevens als politiegegevens worden verwerkt.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden slechts verstrekt indien het Openbaar Ministerie is geconsulteerd en geen bezwaar tegen de verstrekking heeft geuit.

Artikel 2

[Vervallen per 15-02-2018]

Verwerking van de verstrekte politiegegeven vindt alleen plaats door de daartoe aangewezen personen.

Artikel 3

[Vervallen per 15-02-2018]

De FIU-Nederland evalueert de pilot elke zes maanden op basis van de bovenstaande doelstellingen. Bij de deelnemende instellingen wordt geëvalueerd in hoeverre de ontvangen politiegegevens hebben geleid tot een betere duiding van risicotransacties en tot kwalitatief betere meldingen aan de FIU-Nederland. Ook wordt geëvalueerd of de gegevens zelf en de voorwaarden waaronder deze aan de instellingen zijn verstrekt werkbaar zijn gebleken voor de instellingen.

De FIU-Nederland betrekt het Openbaar Ministerie, de politie en de geselecteerde financiële instellingen aan wie de: gegevens zijn verstrekt bij de evaluatie en stuurt de resultaten van de evaluatie aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 4

[Vervallen per 15-02-2018]

Dit besluit wordt, tezamen met de bijlage, in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en vervalt op 15 februari 2018.

's-Gravenhage, 8 februari 2017

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina