Besluit aanwijzing toezichthouders VWS-subsidies

Geldend van 14-02-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2017, kenmerk 1093775-161144-PG, houdende aanwijzing van personen die belast zijn met het toezicht op de naleving

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Kaderwet VWS-subsidies aan de subsidieontvanger opgelegde verplichtingen, zijn belast de personen werkzaam bij de Directie Publieke Gezondheid, de Programmadirectie Fraudebestrijding Zorg en de Directie Markt en Consument van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina