Wet verduidelijking voorschriften woonboten

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in de Woningwet en in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht enkele voorschriften en overgangsrechtelijke bepalingen neer te leggen in verband met de thans bestaande rechtsonzekerheid betreffende woonboten en andere drijvende objecten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor verblijf;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 25 januari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de dertiende februari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Naar boven