Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016

Geldend van 10-02-2017 t/m heden

Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016

De Minister van Defensie

Gelet op artikel 25 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013

Besluit:

Artikel 1. Organisatie van de Hoofddirectie Financiën en Control

De Hoofddirectie Financiën en Control bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • a. het Kabinet HDFC;

 • b. de Directie Begroting;

 • c. de Directie Managementinformatie en beheer.

Artikel 2. Het Kabinet HDFC

Het Kabinet HDFC staat onder leiding van het hoofd Kabinet, die belast is met de volgende taken:

 • a. Het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control geven van ambtelijke leiding aan het Kabinet HDFC;

 • b. Het adviseren en ondersteunen van de Hoofddirecteur Financiën en Control bij de uitoefening van de opgedragen taken;

 • c. Het secretarieel ondersteunen van de hoofddirecteur en directeuren;

 • d. Het verbinding houden met het 2een 3e control niveau;

 • e. Het ondersteunen van de Hoofddirecteur Financiën en Control bij het interne beheer van de Hoofddirectie, w.o. het coördineren en uitvoeren van PIOFACH-taken;

 • f. De coördinatie van de beantwoording van Kamervragen en de uitvoering van moties en toezeggingen;

 • g. De coördinatie van de voorbereiding van beraden (onder andere ministerraad, SG overleg, bestuursraad, departementaal beraad en politiek beraad.

Artikel 3. De Directie Begroting

De Directie Begroting staat onder leiding van de directeur Begroting, die is belast met de volgende taken:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control geven van ambtelijke leiding aan de Directie Begroting;

 • b. de uitvoering van de wettelijke taken op grond van de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak FEZ;

 • c. het ontwikkelen, beoordelen, coördineren en realiseren van financieel-economische processen en producten van de deelprocessen begroting en beleid van de BPB-procedure en het adviseren van de ambtelijke en politieke leiding hierover;

 • d. het zorgen voor de totstandkoming, indiening en beheersing van de uitvoering van de begrotingswetten, begrotingsrapportages en het jaarverslag, waarvoor de minister de verantwoordelijkheid draagt;

 • e. het voeren van de begrotingsadministratie;

 • f. het uitvoeren van en bewaken van de kwaliteit van inpasbaarheids- doelmatigheids- en rechtmatigheidstoetsing;

 • g. het beoordelen van en adviseren over (beleids)voorstellen die financiële gevolgen kunnen hebben;

 • h. het uitwerken van de inrichting en normstelling t.a.v. het financiële functiegebied inclusief sourcing;

 • i. het bepalen en voeren van financieel management;

 • j. het zorg dragen voor afstemming op fiscaal gebied.

Artikel 4. De Directie Managementinformatie en beheer

De Directie Managementinformatie en beheer staat onder leiding van de directeur Managementinformatie en beheer, die is belast met de volgende taken:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control geven van ambtelijke leiding aan de Directie Managementinformatie en beheer;

 • b. de uitvoering van de wettelijke taken op grond van de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak FEZ;

 • c. het ontwikkelen, beoordelen, coördineren en realiseren van financieel-economische processen en producten van de deelprocessen managementinformatie en beheer en het adviseren van de ambtelijke en politieke leiding hierover;

 • d. Het coördineren en verbeteren van de informatievoorziening over de realisatie van beleidsdoelstellingen en resultaten opgenomen in de begroting van defensie;

 • e. Het monitoren en analyseren van aangeleverde informatie;

 • f. Het opstellen van een periodiek managementrapportage voor de SG en de minister;

 • g. Het uitvoeren van de Defensie brede risico analyse;

 • h. Het coördineren en uitvoeren van vraag gestuurde onderzoeken;

 • i. Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het jaarverslag;

 • j. Het zorg dragen voor een ordelijk en rechtmatig financieel beheer;

 • k. Het zorg dragen voor de ordelijkheid, actualiteit en integriteit van de financiële administratie/boekhouding;

 • l. Het inrichten en bewaken van de aan financiële processen gerelateerde informatievoorziening.

Artikel 5. Intrekking huidige subtaakbesluit

Het Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016.

Slotformulier en ondertekening

Het besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 februari 2017

De Hoofddirecteur Financiën en Control

P.G. Lugtenburg

Terug naar begin van de pagina