Besluit benoeming leden staatscommissie parlementair stelsel en toekenning vergoeding

Geldend van 09-02-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 februari 2017, nr. 2017-0000064263, houdende benoeming van de leden van de staatscommissie voor het parlementair stelsel en toekenning van een vergoeding aan die leden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. (Begripsbepaling)

In dit besluit wordt verstaan onder staatscommissie: de staatscommissie voor het parlementair stelsel zoals bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit staatscommissie parlementair stelsel.

Artikel 2. (Leden)

 • 1 Voorzitter, tevens lid, van de staatscommissie is: J.W. (Johan) Remkes.

 • 2 De andere leden van de staatscommissie zijn:

  • C.C. (Carla) van Baalen;

  • E.J. (Eric) Janse de Jonge;

  • J. (Jacob) Kohnstamm;

  • R.A. (Ruud) Koole;

  • E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst;

  • T.W.G. (Tom) van der Meer;

  • A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt.

Artikel 3. (Secretaris)

 • 1 Secretaris van de staatscommissie is: M.H. (Meine Henk) Klijnsma.

 • 2 Plaatsvervangend secretaris van de staatscommissie is: A. (Ardaan) van Ravenzwaaij.

Artikel 4. (Vergoeding)

De voorzitter en de andere leden ontvangen een vaste vergoeding per maand, afgeleid van het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met een deeltijdfactor 0,1.

Artikel 5. (Inwerkingtreding)

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt op het moment dat de staatscommissie wordt opgeheven.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 februari 2017

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina