Instellingsbesluit staatscommissie parlementair stelsel

[Regeling vervalt per 01-04-2019.]
Geldend van 07-02-2017 t/m heden

Besluit van 1 februari 2017, houdende instelling van een staatscommissie parlementair stelsel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 januari 2017, nr. 2016-0000778070, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Er is een staatscommissie voor het parlementair stelsel, hierna te noemen: de staatscommissie.

Artikel 2

De staatscommissie heeft tot taak de regering te adviseren over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel, daarbij in overweging nemend dat:

  • de Nederlandse burger meer betrokkenheid bij beleid en politiek ambieert volgens onder meer onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau;

  • de Europese besluitvorming voor de parlementaire taak en de vormgeving daarvan voor beide Kamers van de Staten Generaal toenemende betekenis heeft;

  • veel taken de afgelopen jaren zijn gedecentraliseerd naar andere overheden;

  • de electorale volatiliteit sterk is toegenomen;

  • digitalisering en social media onmiskenbaar invloed hebben op het karakter van de representatieve democratie en het functioneren van het parlementaire stelsel;

  • bezinning over verkiezing, taken, positie en functioneren van het parlementair stelsel en de parlementaire democratie (in het licht van bovenstaande overwegingen) gewenst is.

Artikel 3

De staatscommissie bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste tien leden, inclusief de voorzitter.

Artikel 4

  • 1 De staatscommissie brengt haar advies uit voor 31 december 2018 aan Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • 2 Na het uitbrengen van het advies is de staatscommissie opgeheven.

Artikel 5

De staatscommissie verschaft periodiek inlichtingen aan een door beide Kamers der Staten-Generaal in te stellen begeleidingscommissie.

Artikel 6

De archiefbescheiden worden na de opheffing van de staatscommissie, of indien de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2019.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit staatscommissie parlementair stelsel.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 1 februari 2017

Willem-Alexander

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina