Regeling plankosten exploitatieplan

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 januari 2017, nr. IENM/BSK-2016/303999, houdende regels met betrekking tot de hoogte en begrenzing van de plankosten in een exploitatieplan (Regeling plankosten exploitatieplan)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 6.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanbrengtijd: periode voor het aanbrengen van voorbelasting of ophoging;

 • Besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

 • bestek: omschrijving en tekeningen van een uit te voeren werk;

 • binnenstedelijke locatie: exploitatiegebied, niet zijnde historisch gebied, binnen de bebouwde kom, waarin minder dan 70% van het grondoppervlak onbebouwd is;

 • bebouwde kom: bebouwde kom als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • bodemgesteldheid: fysisch technische geschiktheid van de grond voor bouwplannen, in overwegende mate bepaald door de aanwezige grondsoort en bepalend voor de voorzieningen die op of in de grond getroffen worden;

 • bouwperceel: aaneengesloten stuk grond waarop zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan;

 • bovenwijkse infrastructurele voorziening: infrastructurele voorziening die ten dienste staat van het exploitatiegebied en een of meer andere exploitatiegebieden of bestaande bebouwing;

 • civiele en cultuurtechniek: activiteiten als bedoeld in de artikelen 6.2.3, onderdeel d, en 6.2.4, onderdelen b, met uitzondering van bodemsanering, en c, van het Besluit alsmede activiteiten als bedoeld in deze onderdelen, voor zover artikel 6.2.4, onderdeel e of f, van het Besluit op de kosten van die activiteiten betrekking heeft;

 • complexiteitsfactor: percentage waarmee de kosten van in de bijlage specifiek aangeduide producten of activiteiten of onderdelen daarvan worden verlaagd of verhoogd als een exploitatieplan door een samenspel van kenmerken eenvoudiger of ingewikkelder is dan het exploitatieplan dat bij het opstellen van deze regeling als referentie is gebruikt;

 • deelgebied: deel van het exploitatiegebied, waarin de werkzaamheden niet gelijktijdig met die in een aangrenzend deel van het exploitatiegebied plaatsvinden;

 • exploitatiegebied: geheel van gronden waarop een exploitatieplan betrekking heeft;

 • exploitatieopzet: exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, van de wet;

 • exploitatieplan: exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de wet;

 • exploitatieperiode: in het exploitatieplan bepaalde periode van uitvoering van dat plan;

 • goede bodemgesteldheid: bodem die zonder voorbelasten bebouwd kan worden;

 • herstructureringsgebied: exploitatiegebied waarin voor meer dan 50% van het uitgeefbare grondoppervlak sprake is van functieverandering van de bestaande bebouwing, van sloop met vervangende nieuwbouw of van ingrijpende renovatie van de bebouwing, waarbij ook de verkaveling en de openbare ruimte worden gewijzigd;

 • historisch gebied: exploitatiegebied waarvan meer dan 10% van het grondoppervlak met monumenten is bebouwd of waarvan het grondoppervlak dat is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht dat is aangewezen op grond van artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988, al dan niet tezamen met het grondoppervlak dat met monumenten is bebouwd, meer dan 50% bedraagt;

 • inbreidingslocatie: exploitatiegebied, niet zijnde historisch gebied, binnen de bebouwde kom, waarin ten minste 70% van het grondoppervlak onbebouwd is;

 • integraal ophogen: ophogen van meer dan 60% van het exploitatiegebied;

 • invloedsfactor: percentage waarmee de kosten van in de bijlage specifiek aangeduide producten of activiteiten of onderdelen daarvan worden verlaagd of verhoogd als sprake is van een omstandigheid die leidt tot lagere of hogere plankosten dan bij het exploitatieplan dat bij het opstellen van de regeling als referentie is gebruikt;

 • looptijd: periode van voorbereiding van het exploitatieplan tot en met het einde van de exploitatieperiode;

 • omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan: omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening;

 • partieel ophogen: ophogen van ten hoogste 60% van het exploitatiegebied;

 • plankosten: kosten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen a en g tot en met j, van het Besluit;

 • projectuitvoeringsbesluit: besluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet;

 • slechte bodemgesteldheid: veenbodem, klei op veen en bouwfysisch vergelijkbare bodemsoorten die worden voorbelast alvorens tot bouwen kan worden overgegaan;

 • uitbreidingslocatie: exploitatiegebied, niet zijnde historisch gebied, buiten de bebouwde kom, waarin minder dan 70% van de gronden onbebouwd is;

 • uitleglocatie: exploitatiegebied, niet zijnde historisch gebied, buiten de bebouwde kom, waarin ten minste 70% van het grondoppervlak onbebouwd is;

 • uitwerkingsplan: uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdeel b, van de wet;

 • verwijdertijd: periode waarin voorbelasting wordt verwijderd;

 • voorbelasten: ophogen van gronden om het inklinken te versnellen;

 • zettingstijd: periode tussen de start van het voorbelasten of ophogen en het moment waarop de eindzetting is bereikt.

Artikel 2. Uitgezonderde plankosten

Deze regeling is niet van toepassing op plankosten voor:

 • a. het verrichten van onderzoek als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdeel a, van het Besluit met uitzondering van het verrichten van grondmechanisch onderzoek,

 • b. het voorbereiden van en toezicht houden op de uitvoering van bodemsanering,

 • c. vergoedingen voor prijsvragen en ontwerpcompetities, en

 • d. bovenwijkse infrastructurele voorzieningen buiten het exploitatiegebied.

Artikel 3. Berekening plankosten

 • 1 Het bedrag aan plankosten dat ten hoogste kan worden verhaald, is een optelsom van de kosten van de in de bijlage genoemde producten of activiteiten, voor zover die bij het exploitatieplan van toepassing zijn. De ten hoogste te verhalen kosten per product of activiteit worden bepaald aan de hand van de bijlage.

 • 2 Op de kosten, bedoeld in het tweede lid, is een in de bijlage opgenomen invloedsfactor of complexiteitsfactor van toepassing.

 • 3 De van toepassing zijnde invloedsfactor wordt bepaald aan de hand van de kenmerken van het project. Als in de bijlage is aangegeven dat meerdere invloedsfactoren van toepassing zijn op één product of activiteit of onderdeel daarvan, wordt het gemiddelde van die invloedsfactoren gehanteerd.

 • 4 De van toepassing zijnde complexiteitsfactor is het gemiddelde van de in de laatste kolom van tabel 1 van de bijlage genoemde invloedsfactoren, voor zover die bij het exploitatieplan van toepassing zijn.

 • 5 Voor de bepaling van de ten hoogste te verhalen plankosten worden de producten die worden gemaakt en de activiteiten die worden verricht gedurende de looptijd in aanmerking genomen, met dien verstande dat de periode van voorbereiding van het exploitatieplan wordt geacht te bedragen:

  • a. twee jaar, als de complexiteitsfactor kleiner is dan 30%,

  • b. drie jaar, als de complexiteitsfactor ten minste 30% en ten hoogste 50% is, of

  • c. vier jaar, als de complexiteitsfactor groter is dan 50%.

Artikel 4. Evenredige toedeling kosten ruimtelijk besluit bij groter gebied

Plankosten voor producten en activiteiten als bedoeld in onderdeel 3.1, onder a en c, van tabel 1 van de bijlage die betrekking hebben op een groter gebied dan het exploitatiegebied, worden opgenomen naar evenredigheid van de oppervlakte van het exploitatiegebied ten opzichte van de oppervlakte van het totale gebied in de berekening van de ten hoogste te verhalen plankosten.

Artikel 5. Plankosten kleine plannen

 • 1 In afwijking van de artikelen 3 en 4 bedraagt het bedrag van de plankosten dat ten hoogste kan worden verhaald, met uitzondering van de producten en activiteiten, genoemd in onderdeel 4.2 van tabel 1 van de bijlage:

  • a. € 6.000,– bij een bouwplan voor de bouw van kassen met een bruto-vloeroppervlakte van niet meer dan 3.000 m2,

  • b. € 8.000,– bij een bouwplan voor:

   • 1°. de bouw van één woning,

   • 2°. de bouw van één hoofdgebouw voor agrarische of bedrijfsdoeleinden met een bruto-vloeroppervlakte van niet meer dan 1.500 m2, met uitzondering van kantoor, horeca en detailhandel, of één bedrijfswoning op hetzelfde bouwperceel,

   • 3°. een uitbreiding met niet meer dan 2.000 m2 bruto-vloeroppervlakte van een gebouw voor agrarische of bedrijfsdoeleinden, met uitzondering van kantoor, horeca en detailhandel, of een uitbreiding met niet meer één bedrijfswoning op hetzelfde bouwperceel,

   • 4°. een uitbreiding van een ander gebouw dan bedoeld onder 1° tot en met 3° met niet meer dan 2.000 m2 bruto-vloeroppervlakte of met niet meer dan één woning,

   • 5°. kassen met een bruto-vloeroppervlakte van ten minste 3.000 m2 en niet meer dan 10.000 m2, of

   • 6°. een verbouwing als bedoeld in artikel 6.2.1, onderdeel d of e, van het Besluit,

  • c. € 9.500,– bij een bouwplan voor de bouw van kassen met een bruto-vloeroppervlakte van ten minste 10.000 m2 en niet meer dan 30.000 m2.

Artikel 6. Wijze van opnemen van de plankosten in de exploitatieopzet

De plankosten worden in de exploitatieopzet opgenomen bij het jaar van vaststelling van het exploitatieplan.

Artikel 7. Plankosten bij afrekening

Bij de vaststelling van de afrekening van het exploitatieplan, bedoeld in artikel 6.20 van de wet, worden de ten hoogste te verhalen plankosten herberekend met toepassing van deze regeling.

Artikel 8. Plankosten bij uitvoering activiteiten door aanvrager

 • 2 De vermindering of vergoeding bedraagt ten hoogste:

  • a. 60% van de met toepassing van deze regeling berekende ten hoogste te verhalen kosten voor producten en activiteiten in de onderdelen 3.1 en 3.2 van de bijlage,

  • b. 80% van de met toepassing van deze regeling berekende ten hoogste te verhalen kosten voor producten en activiteiten in onderdeel 4 van de bijlage, en

  • c. 90% van de met toepassing van deze regeling berekende ten hoogste te verhalen kosten voor de overige producten en activiteiten in de bijlage.

Artikel 9. Jaarlijkse actualisatie

De tarieven in tabel 2 in de bijlage worden jaarlijks geïndexeerd met de geldende salarisschalen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor gemeenteambtenaren.

Artikel 10. Evaluatiebepaling

 • 1 De Minister van Infrastructuur en Milieu stelt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze regeling een verslag op over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

 • 2 In het verslag wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

  • a. de producten en activiteiten in de bijlage,

  • b. de bij de producten en activiteiten behorende gegevens,

  • c. de van toepassing verklaring van invloedsfactoren en complexiteitsfactoren,

  • d. de hoogte van de invloedsfactoren, en

  • e. de relatie tussen de invloedsfactoren en complexiteitsfactoren.

Artikel 11. Overgangsrecht

Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing ten aanzien van een exploitatieplan waarvan het ontwerp voor dat tijdstip ter inzage is gelegd.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling plankosten exploitatieplan.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage behorende bij de artikelen 1, 3, eerste tot en met vierde lid, 4, 5, tweede lid, 8, tweede lid, 9 en 10, tweede lid, onder a, van de Regeling plankosten exploitatieplan

Tabel 1. Producten en activiteiten en de berekeningswijze van ten hoogste te verhalen plankosten per exploitatieplan
 

Product of activiteit

Onderdeel

Berekeningswijze (hoeveelheid x prijs)

Nadere bepalingen

Invloeds-

factor van toepassing?

Complexiteitsfactor van toepassing?

Aantallen eenheden en werkuren per exploitatieplan

Prijs (volgens tariefgroep, bedoeld in tabel 2, of vaste prijs)

exclusief BTW

1.

Verwerving

         

1.1

Taxatie inbrengwaarde percelen

Eerste taxatie inbrengwaarde

per onbebouwd perceel

1 uur

1

Ambtelijke begeleiding altijd in aanmerking nemen; in totaal minimaal 20 uur voor de eerste taxatie

Nee

Nee

per bebouwd perceel

2 uur

ambtelijke begeleiding

16 uur

Jaarlijkse herziening taxatie inbrengwaarde

15% van de uren van de eerste taxatie inbrengwaarde van onbebouwde en bebouwde percelen

1

Ambtelijke begeleiding altijd in aanmerking nemen

Nee

Nee

ambtelijke begeleiding

4 uur

Hertaxatie inbrengwaarde

elke vijf jaar gedurende exploitatieperiode; de berekeningswijze van de eerste taxatie inbrengwaarde is van toepassing.

 

Nee

Nee

1.2

Taxatie en aankopen onroerende zaken

 

per onbebouwd perceel

24 uur

1

 

Nee

Nee

per woning

48 uur

per te ontbinden huur- of pachtovereenkomst

48 uur

per (agrarisch) bedrijf/winkel/kantoor

80 uur

per bijzonder object

80 uur

per (agrarisch) bedrijf/winkel/kantoor of bijzonder object in herstructureringsgebied

100 uur

1.3

Onteigening van onroerende zaken

Onteigening

per administratieve procedure

110 uur

1

 

Nee

Nee

per gerechtelijke procedure

50 uur

1

Advocaatkosten à € 30.000,– per gerechtelijke procedure hierbij optellen

1.4

Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten

Vestigen voorkeursrecht

per voorkeursrecht

60 uur

1

 

Nee

Nee

2.

Stedenbouw

         

2.1

Programma van Eisen

Opstellen programma van eisen

Exploitatieplan met ruimtelijk programma zonder maatschappelijke functies

80 uur

2

 

Ja, invloeds-factoren type locatie (C) en programma (E)

Nee

Opslag bij exploitatieplan met maatschappelijke functies

40 uur

2.2

Prijsvraag

Organiseren prijsvraag

per prijsvraag

200 uur

2

 

Ja, invloeds-factoren type locatie (C) en programma (E)

Nee

2.3

Masterplan

Opstellen masterplan

per woning

1,5 uur

2

 

Nee

Ja, invloedsfactoren A tot en met F

per 100 m2 uitgeefbare grond die niet bestemd is voor woningbouw

0,25 uur

2.4

Beeldkwaliteitsplan

Opstellen beeldkwaliteitsplan

per woning

1 uur

2

 

Nee

Nee

per 100 m2 uitgeefbare grond die niet bestemd is voor woningbouw

0,25 uur

2.5

Stedenbouwkundig plan

Opstellen stedenbouwkundig plan

per woning

2,5 uur

2

 

Ja, invloedsfactoren type locatie (C) en programma (E)

Nee

per 100 m2 uitgeefbare grond die niet bestemd is voor woningbouw

0,5 uur

opslag bij exploitatieplan met maatschappelijke functies

40 uur

2.6

Inrichtingsplan openbare ruimte

Ontwerpen inrichtingsplan

per woning

1,5 uur

2

 

Nee

Nee

per 100 m2 uitgeefbare grond die niet bestemd is voor woningbouw

0,5 uur

3.

Ruimtelijke ordening

         

3.1

Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan of projectuitvoeringsbesluit

         

a

Globaal, nader uit te werken bestemmingsplan, omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan of projectuitvoeringsbesluit

Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit

exploitatiegebied van < 0,5 ha

60 uur

3

 

Nee

Ja, invloedsfactoren B, C, E en F

exploitatiegebied van 0,5 tot 1 ha

120 uur

exploitatiegebied van 1 tot 3 ha

200 uur

exploitatiegebied van 3 tot 5 ha

300 uur

exploitatiegebied van 5 tot 10 ha

350 uur

exploitatiegebied van 10 tot 15 ha

400 uur

exploitatiegebied van 15 tot 20 ha

450 uur

exploitatiegebied van 20 tot 50 ha

500 uur

exploitatiegebied van ≥ 50 ha

550 uur

b

Uitwerkingsplan

Opstellen en procedure uitwerkingsplan

per uitwerkingsplan

90 uur

3

 

Nee

Nee

c

Gedetailleerd bestemmingsplan

Opstellen en procedure bestemmingsplan

exploitatiegebied van < 0,5 ha

100 uur

3

Van dit product is uitsluitend sprake indien het bestemmingsplan geen uit te werken onderdelen bevat

Nee

Ja, invloedsfactoren B, C, E en F

exploitatiegebied van 0,5 tot 1 ha

200 uur

exploitatiegebied van 1 tot 3 ha

300 uur

exploitatiegebied van 3 tot 5 ha

400 uur

exploitatiegebied van 5 tot 10 ha

450 uur

exploitatiegebied van 10 tot 15 ha

500 uur

exploitatiegebied van 15 tot 20 ha

550 uur

exploitatiegebied van 20 tot 50 ha

600 uur

exploitatiegebied van ≥ 50 ha

700 uur

3.2

Opstellen en procedure wijzigingsplan

Wijziging van een bestemmingsplan

per wijzigingsplan

90 uur

3

 

Nee

Nee

3.3

Exploitatieplan

Opstellen en procedure exploitatieplan

exploitatiegebied van < 0,5 ha

25 uur

3

 

Nee

Ja, invloedsfactoren B, C, E en F

exploitatiegebied van 0,5 tot 1 ha

50 uur

exploitatiegebied van 1 tot 3 ha

75 uur

exploitatiegebied van 3 tot 5 ha

100 uur

exploitatiegebied van 5 tot 10 ha

115 uur

exploitatiegebied van 10 tot 15 ha

125 uur

exploitatiegebied van 15 tot 20 ha

200 uur

exploitatiegebied van 20 tot 50 ha

250 uur

exploitatiegebied van ≥ 50 ha

300 uur

Actualisatie

15% van de uren van het opstellen en de procedure exploitatieplan

3

 

Nee

Ja, invloedsfactoren B, C, E en F

4.

Civiele en cultuurtechniek

         

4.1

Planontwikkeling

 

per week gedurende looptijd

2 uur

4a

 

Ja, invloedsfactor bodemgesteldheid (G)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

4.2

Voorbereiding, directievoering, toezicht en uitvoering

         

a

Slopen

Voorbereiding, aanbesteding en gunning

per bestek

12 uur

4d

Het aantal bestekken bedraagt 1,25 maal het aantal hectare

Ja, invloedsfactor wijze van aanbesteden (H)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Directievoering

per week gedurende uitvoeringstijd

1 uur

4f

Het aantal weken gedurende uitvoeringstijd bedraagt 1/1.500 van het aantal m3 te slopen vastgoed

Ja, invloedsfactoren wijze van aanbesteden (H), type te slopen onroerende zaak (I) en aanwezigheid van asbest (J)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Toezichthouden

per week gedurende uitvoeringstijd

4 uur

4g

Het aantal weken gedurende uitvoeringstijd bedraagt 1/1.500 van het aantal m3 te slopen vastgoed

Ja, invloedsfactoren wijze van aanbesteden (H), type te slopen onroerende zaak (I) en aanwezigheid van asbest (J)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Projectleiding: begeleiding en aanbesteding

per bestek

4 uur

4b

Het aantal bestekken bedraagt 1,25 maal het aantal hectare

Ja, invloedsfactoren wijze van aanbesteden (H), type te slopen onroerende zaak (I) en aanwezigheid van asbest (J)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Projectleiding: werkzaamheden tijdens de uitvoering

per week gedurende uitvoeringstijd

0,25 uur

4b

Het aantal weken gedurende uitvoeringstijd bedraagt 1/1.500 van het aantal m3 te slopen vastgoed

Ja, invloedsfactoren wijze van aanbesteden (H),type te slopen onroerende zaak (I) en aanwezigheid van asbest (J)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

b

Integraal ophogen en voorbelasten

Bestek

zie tabel 4

 

Nee

Nee

Rapportage

zie tabel 4

 

Nee

Nee

Veldonderzoek en inmeten

per hectare

€ 2.500,–

De ten hoogste te verhalen plankosten van veldonderzoek en inmeten bedragen minimaal € 5.000,–

Nee

Nee

Directievoeren

per week aanbreng- en verwijdertijd

4 uur

4f

Het aantal weken aanbreng- en verwijdertijd bedraagt 1/5.000 van het aantal m3 grond dat wordt opgebracht of verwijderd; de ten hoogste te verhalen plankosten bedragen minimaal € 1.000,– per week

Nee

Nee

Toezichthouden

per week aanbreng- en verwijdertijd

4 uur

4g

Het aantal weken aanbreng- en verwijdertijd bedraagt 1/5.000 van het aantal m3 grond dat wordt opgebracht of verwijderd; de ten hoogste te verhalen plankosten bedragen minimaal € 1.000,– per week

Nee

Nee

Monitoren

per jaar zettingstijd per hectare

 

€ 1.250,–

De ten hoogste te verhalen plankosten bedragen minimaal € 2.500,–

Nee

Nee

c

Partieel ophogen en voorbelasten

Bestek

150% van de kosten van bestek bij integraal ophogen en voorbelasten

 

Nee

Nee

Rapportage

100% van de kosten van rapportage bij integraal ophogen en voorbelasten

 

Nee

Nee

Veldonderzoek en inmeten

35% van de kosten van veldonderzoek en inmeten bij integraal ophogen en voorbelasten

De ten hoogste te verhalen plankosten van veldonderzoek en inmeten bedragen minimaal € 5.000,–

Nee

Nee

Directievoeren en

toezichthouden

35% van de kosten van directievoeren en toezichthouden bij integraal ophogen en voorbelasten

De ten hoogste te verhalen plankosten van veldonderzoek en inmeten bedragen minimaal € 1.000,–

Nee

Nee

Monitoren

35% van de kosten van het monitoren bij integraal ophogen en voorbelasten

De ten hoogste te verhalen plankosten van veldonderzoek en inmeten bedragen minimaal € 2500,–

Nee

Nee

d

Bouw- en woonrijpmaken

Opstellen voorlopig en definitief ontwerp

per ontwerp voor een deelgebied

160 uur

4c

Het voorlopig en definitief ontwerp worden samen als één ontwerp aangemerkt; het aantal deelgebieden bedraagt in beginsel 0,4 per hectare; bij meer dan 40% openbaar gebied wordt het aantal deelgebieden verhoogd met 1% per procentpunt dat het percentage grondoppervlak hoger is dan 40% met een maximum van 20%

Nee

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Opstellen rioleringsplan

per woningequivalent

0,25 uur

4c

Een woningequivalent is gelijk aan 100 m2 bruto-vloeroppervlak

Nee

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Aanbesteden en gunnen

per bestek

64 uur

4d

Het aantal bestekken bedraagt twee per deelgebied; het aantal deelgebieden bedraagt in beginsel 0,4 per hectare; bij meer dan 40% openbaar gebied wordt het aantal deelgebieden verhoogd met 1% per procentpunt dat het percentage grondoppervlak hoger is dan 40% met een maximum van 20%

Ja, invloedsfactor wijze van aanbesteden (H)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Directievoeren

per week uitvoeringstijd

5 uur

4f

Het aantal weken uitvoeringstijd bedraagt 24 weken per bestek en maximaal 8 weken extra in geval van bodemsanering; de nadere bepalingen bij aanbesteden en gunnen zijn van toepassing

Ja, invloedsfactor wijze van aanbesteden (H)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Projectleiding: toezicht houden

per week uitvoeringstijd

10 uur

4g

De nadere bepalingen bij directievoeren zijn van toepassing

Ja, invloedsfactor wijze van aanbesteden (H)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

 

Product of activiteit

Onderdeel

Berekeningswijze (hoeveelheid x prijs)

Nadere bepalingen

Invloeds-

factor van toepassing?

Complexiteitsfactor van toepassing?

Aantallen eenheden en werkuren per exploitatieplan

Prijs (volgens tariefgroep, bedoeld in tabel 2, of vaste prijs)

exclusief BTW

   

Projectleiding: Begeleiding ontwerp

per ontwerp

24 uur

4b

De nadere bepalingen bij opstellen voorlopig en definitief ontwerp zijn van toepassing

Nee

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Projectleiding: Begeleiding aanbesteding

per bestek

16 uur

4b

De nadere bepalingen bij directievoeren zijn van toepassing

Ja, invloedsfactor wijze van aanbesteden (H)

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

Projectleiding: Werkzaamheden tijdens uitvoering

per week uitvoeringstijd

1 uur

4b

De nadere bepalingen bij directievoeren zijn van toepassing

Nee

Ja, invloedsfactoren B tot en met F

5.

Landmeten/vastgoedinformatie

         

5.1

Kaartmateriaal

 

per week looptijd

1 uur

5

 

Ja, invloedsfactor omvang exploitatie-gebied (A)

Ja, invloedsfactoren A tot en met F

6.

Communicatie

Omgevingsmanagement

per week looptijd

1 uur

6

Alleen van toepassing bij projecten waarbij de complexiteitsfactor ten minste 30% is

   

Communicatie exploitatieplan met woningbouw

per jaar gedurende de looptijd

 

€ 5.000,–

 

Nee

Ja, gemiddelde invloedsfactoren A tot en met F

Communicatie exploitatieplan met bedrijvigheid en commerciële voorzieningen

per jaar gedurende de looptijd

 

€10.000,–

 

Nee

Ja, invloedsfactoren A tot en met F

7.

Management

Projectmanager

per week gedurende de looptijd

8 uur

7a

 

Ja, invloedsfactor omvang exploitatie-gebied (A)

Ja, invloedsfactoren A tot en met F

Projectmanagementassistent

per week gedurende de looptijd

6 uur

7b

Alleen van toepassing als de complexiteitsfactor ten minste 30% is

Ja, invloedsfactor omvang exploitatie-gebied (A)

Ja, invloedsfactoren A tot en met F

8.

Planeconomie

Planeconoom

per week gedurende de looptijd

4 uur

8

 

Ja, invloedsfactor omvang exploitatie-gebied (A)

Ja, invloedsfactoren A tot en met F

Tabel 2. Tarieven

Tariefgroep

Deskundigheid

€ per uur

1

Verwerving/juridisch

118

2

Stedenbouw

118

3

Ruimtelijke ordening

118

4a

Civiele en cultuurtechniek

118

4b

Civiel technisch projectleiden

118

4c

Civiel technisch ontwerpen

118

4d

Bestek schrijven/calculeren

92

4e

Tekenen

82

4f

Directievoeren

102

4g

Toezichthouden

82

5

Landmeten/vastgoedinformatie

92

6

Communicatie

102

7a

Projectmanagement

134

7b

Projectmanagementassistentie

92

8

Planeconomie

118

Tabel 3. Invloedsfactoren

Invloedsfactor

en onderscheidende kenmerken

Percentage

A Omvang exploitatiegebied

 

0 ha

- 90%

Meer dan 0 tot maximaal 15 ha

(0,06 x oppervlakte exploitatiegebied -0,9) x 100%

Meer dan 15 tot maximaal 50 ha

(0,014286 x oppervlakte exploitatiegebied -0,21429) x 100%

Meer dan 50 tot maximaal 70 ha

(0,0075 x oppervlakte exploitatiegebied +0,125) x 100%

Meer dan 70 tot maximaal 150 ha

(0,001875 x oppervlakte exploitatiegebied +0,51875) x 100%

Meer dan 150 ha

80%

B Ligging exploitatiegebied

 

Uitleglocatie

0%

Inbreidingslocatie of uitbreidingslocatie

25%

Binnenstedelijke locatie

50%

Historisch gebied

100%

C Type opgave

 

Geen herstructureringsgebied

0%

Herstructureringsgebied

150%

D Verwervingssituatie

 

Geen gerechtelijke onteigening

0%

Gerechtelijke onteigening

10%

E Programma

 

Uitsluitend bedrijvigheid

- 25%

Uitsluitend woningbouw

0%

Kantoor/detailhandel/dienstverlening/horeca1

10%

Maatschappelijk, zoals overheid, zorg, cultuur, onderwijs1

25%

Recreatie of sport1

10%

Bedrijvigheid of woningbouw samen met een of meer van de drie voornoemde functies

10% plus het percentage van de van de van toepassing zijnde functie(s)

F Onderzoeken

 

Geen van de hierna genoemde onderzoeken

0%

Het hoogste van toepassing zijnde percentage van:

 

Milieueffectrapportage

50%

Nader onderzoek luchtkwaliteit

40%

Nader archeologisch onderzoek

30%

Bodemsanering

20%

G Bodemgesteldheid

 

Meer dan 33% van het exploitatiegebied heeft een slechte bodemgesteldheid

50%

Ten hoogste 33% van het exploitatiegebied heeft een slechte bodemgesteldheid en minder dan 67% van het exploitatiegebied heeft een goede bodemgesteldheid

25%

Ten minste 67% van het exploitatiegebied heeft een goede bodemgesteldheid

0%

H Wijze van aanbesteden

 

Openbaar

25%

Onderhands

0%

Meervoudig onderhands

0%

Europees

100%

Design&control

300%

Turn key

300%

I Type te slopen onroerende zaak

 

(Agrarisch) bedrijven/kassen

-100%

Overige onroerende zaken

0%

J. Aanwezigheid asbest

 

Percentage asbest per m3 sloopafval

Gelijk aan het voormelde percentage

1 Deze percentages worden bij elkaar opgeteld als ze van toepassing zijn op het project.

Tabel 4. Bestek en rapportage bij integraal ophogen en voorbelasten

Grootte van het op te hogen of voor te belasten gebied1

Bestek

Rapportage

 

Maximaal te verhalen plankosten per ha

De maximaal te verhalen plankosten bedragen ten minste:

Maximaal te verhalen plankosten per ha

De maximaal te verhalen plankosten bedragen ten minste:

<10 ha

€ 10.000,–

€ 5.000,–

10 tot 15 ha

€ 900,–

€ 10.000,–

€ 450,–

€ 5.000,–

15 tot 50 ha

€ 750,–

€ 13.500,–

€ 375,–

€ 6.750,–

50 tot 100 ha

€ 500,–

€ 37.500,–

€ 250,–

€ 18.750,–

≥100 ha

€ 50.000,–

€ 25.000,–

1 Als sprake is van deelgebieden, wordt onder de grootte verstaan de gemiddelde grootte van de deelgebieden. Die wordt berekend door de totale oppervlakte van het exploitatiegebied te delen door het feitelijke aantal deelgebieden.

Naar boven