Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 januari 2017, kenmerk 1062712-159055-WJZ, houdende regels over declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 3.6.4, derde lid, van het Besluit langdurige zorg, 8.1.8, derde lid, van de Jeugdwet, en 2.6.2, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Besluiten:

Artikel IV

  • 2 Na afloop van de vijf jaren, bedoeld in het eerste lid, zijn alle overeenkomsten als bedoeld in de artikelen 8b van de Regeling Jeugdwet en 2b van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 opgesteld volgens de door de Sociale verzekeringsbank vastgestelde toepasselijke modelovereenkomst als bedoeld in de artikelen 8b, tweede lid, van de Regeling Jeugdwet en 2b, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling waarin een beding als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, van de laatstgenoemde artikelen is opgenomen.

  • 4 Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 5.16 van de Regeling langdurige zorg opgesteld volgens de door de Sociale verzekeringsbank vastgestelde toepasselijke modelovereenkomst als bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, van de Regeling langdurige zorg waarin een beding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van dat artikel is opgenomen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina