Instellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie

Geldend van 26-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 januari 2017, nummer 2029595 houdende instelling van de taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie (Instellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie)

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1. (Begripsbepalingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. Taskforce: de taskforce, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. (Instelling en taak)

 • 1 Er is een taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie.

 • 2 De taskforce heeft tot taak:

  • a. onderzoek te doen naar de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie teneinde te achterhalen of er onvolkomenheden zijn waardoor gevallen van een onnatuurlijke dood als gevolg van een misdrijf niet worden herkend;

  • b. onderzoek te doen naar de oorzaken van de daling in het aantal gerechtelijke secties vanaf 2005;

  • c. onderzoek te doen als genoemd in de aanbevelingen 17 tot en met 20 van het rapport ‘De lijkschouw en sectie nader beschouwd’, tenzij de commissie van oordeel is dat dat onderzoek niet voor de datum genoemd in artikel 4, eerste lid, kan worden gerealiseerd of op bezwaren stuit verband houdend met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nabestaanden c.q. de integriteit van het lichaam van de overledene;

  • d. naar aanleiding van het onderzoek en de bevindingen in dat kader aanbevelingen te doen ter verbetering van de werking van de gehele keten van lijkschouw tot en met gerechtelijke sectie.

Artikel 3. (Samenstelling, benoeming, ontslag)

 • 1 De taskforce bestaat uit een voorzitter en maximaal 8 andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de taskforce.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

Artikel 4. (Instellingsduur en rapportageverplichting)

 • 1 De taskforce brengt voor 1 mei 2017 een eindrapportage uit met betrekking tot het onderzoek, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 2 Na het uitbrengen van de eindrapportage, bedoeld in het eerste lid, is de taskforce opgeheven.

Artikel 5. (Archiefbescheiden)

De taskforce draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden, waaronder gespreksverslagen, over aan het archief van de Directie Rechtsbestel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6. (Inwerkingtreding)

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 7. (Citeertitel)

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 januari 2017

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina