Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 11-12-2018 t/m heden

Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het Algemeen Subsidiereglement van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2017;

besluit:

vast te stellen de Regeling Jij Maakt Het Mee, Fonds voor Cultuurparticipatie 2017–2020.

Artikel 1. Definities

 • a. Beslis mee-fase: de fase waarin complete en uitgewerkte subsidieaanvragen worden voorgelegd voor gezamenlijke beoordeling door Fonds en het publiek;

 • b. Cultuurmaker: persoon die actief is als maker of deelnemer op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media;

 • c. Denk mee-fase: de fase waarin aanvragers een digitale conceptaanvraag ter advisering en bespreking aan het Fonds en aan het publiek kunnen voorleggen;

 • d. Erfgoedbeoefenaar: persoon die in zijn vrije tijd werkzaamheden uitvoert of aan activiteiten deelneemt op het gebied van erfgoed;

 • e. Maak mee-fase: de fase waarin de aanvrager het Fonds en het publiek informeert over de voortgang en de uitvoering van het project;

 • f. Startdatum: de datum waarop de deelnemers voor het eerst aan de activiteiten deelnemen.

 • g. Ster: waarderingspunt bij de beoordeling in de Beslis mee-fase.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het Fonds ondersteunt met deze regeling experimentele, innovatieve projecten en activiteiten van cultuurmakers en erfgoedbeoefenaars, die in samenwerking met personen of organisaties bijdragen aan de artistieke, inhoudelijke, methodische of organisatorische vernieuwing van actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd.

Artikel 3. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode 2017–2020 is € 800.000,– per jaar.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1 Het Fonds subsidieert maximaal 50% van de totale projectkosten tot een maximum bedrag van € 15.000,–.

 • 2 Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie worden alleen variabele projectkosten in aanmerking genomen die relevant zijn in het licht van het doel van deze regeling; investeringen die niet direct op de realisatie van het project of de activiteiten zijn gericht komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3 De begroting bevat een redelijke verhouding tussen het aangevraagde bedrag en de bijdrage van andere financiers.

Artikel 4a. Indieningstermijn

De termijn voor het indienen van een aanvraag loopt tot en met vrijdag 14 december 2018. Aanvragen die worden ingediend na deze datum worden afgewezen.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van het Algemeen Subsidiereglement kan het bestuur subsidie weigeren als:

 • a. de aanvraag niet is gericht op activiteiten op het gebied van actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd;

 • b. de aanvraag na de Denk mee-fase onvoldoende relatie vertoont met het doel van deze regeling;

 • c. de aanvraag korter dan 12 weken voor de start van het project in de Denk mee-fase wordt geplaatst;

 • d. het project later dan zes maanden na plaatsing van de aanvraag in de Denk mee-fase van start gaat;

 • e. de aanvraag afkomstig is van een aanvrager die gelijktijdig al een project in de Denk mee-fase of Beslis mee-fase heeft staan.

Artikel 7. Verdeelsleutel

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8. Wie kan aanvragen

 • 1 Subsidie kan worden aangevraagd door in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde rechtspersonen zonder winstoogmerk.

 • 2 Naast rechtspersonen, kunnen ook individuen en rechtspersonen in oprichting een plan in de Denk mee-fase plaatsen.

Artikel 9. Procedure

 • 1 Een aanvraag wordt voor de duur van maximaal twee weken in de Beslis mee-fase geplaatst.

 • 2 Aan het einde van de Beslis mee-fase beoordeelt het Fonds of de aanvraag voldoende positieve beoordelingen heeft verworven; een aanvraag wordt positief beoordeeld bij 75 sterren of meer.

 • 3 Het bestuur beslist uiterlijk tien weken nadat de aanvraag ter beoordeling in de Beslis mee-fase is geplaatst.

 • 4 Als niet tijdig op de aanvraag kan worden beslist stelt het bestuur de aanvrager daarvan in kennis en geeft hij een termijn waarbinnen de beslissing tegemoet kan worden gezien.

Artikel 10. Beoordelingscriteria

 • 1 Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria:

  • a. artistieke of inhoudelijke waarde;

  • b. samenwerking;

  • c. impact.

Artikel 11. Verantwoording

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van het Algemeen Subsidiereglement is de subsidieontvanger verplicht in de Maak mee-fase verslag te doen van de voortgang en uitvoering van het project.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op dat moment nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in deze regeling van toepassing.

Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie,
namens deze:

J.J.K. Knol

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina