Besluit vaststelling subsidieplafond DRIVE 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 26-01-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 januari 2017, nr. MINBUZA-2017.32771, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op de financiering van ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (Subsidieplafond DRIVE 2017)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken1;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20062;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma DRIVE (financiering voor ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden)3 geldt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een subsidieplafond van € 150 miljoen. Bij de berekening van het voor subsidieverstrekking ten laste van dit plafond beschikbare bedrag worden verstrekte middelen die op grond van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvangers aan de minister zijn terugbetaald toegerekend aan het plafond.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

De directeur-generaal Internationale Samenwerking,

A.C.C. Rebergen

  1. Stb 2005, 137

    ^ [1]
  2. Stcrt 2005, 251

    ^ [2]
  3. Stcrt 2015, 16818

    ^ [3]
Terug naar begin van de pagina