Beleidsregels vergunningverlening Processor BCR's

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 26-01-2017 t/m 24-05-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 januari 2017 houdende vaststelling van beleidsregels inzake de verlening van vergunningen op grond van artikel 77, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens ten behoeve van de doorgifte van persoonsgegevens uit de Europese Unie naar derde landen krachtens bindende bedrijfsvoorschriften voor bewerkers (Beleidsregels vergunningverlening Processor BCR's)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 77, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-05-2018]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet bescherming persoonsgegevens;

 • b. richtlijn: richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281);

 • c. bindende bedrijfsvoorschriften: beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat een op het grondgebied van een lidstaat gevestigde bewerker voert met betrekking tot de doorgifte of categorieën van doorgiften van persoonsgegevens aan een andere bewerker in een of meer derde landen binnen een groep in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek of een groep van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefent;

 • d. vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de wet;

 • e. bewerkersovereenkomst: overeenkomst als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de wet;

 • f. bewerker, onderscheidenlijk, College: hetgeen daaronder wordt verstaan in de wet;

 • g. Groep: Groep, bedoeld in artikel 29 van de richtlijn.

Artikel 2

[Vervallen per 25-05-2018]

Aan een bewerker wordt op aanvraag een vergunning voor een doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens in overeenstemming met bindende bedrijfsvoorschriften verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 25-05-2018]

Aan een vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

 • a. de door de bewerker gesloten bewerkersovereenkomst bevat de voorwaarde dat doorgiften of categorieën van doorgiften uitsluitend plaatsvinden in overeenstemming met door de bewerker vastgestelde bindende bedrijfsvoorschriften ten aanzien waarvan de procedures tot wederzijdse goedkeuring en coördinatie, vastgesteld door de Groep, volledig zijn doorlopen, en

 • b. de door de bewerker gesloten bewerkersovereenkomst bevat de voorwaarde dat de bewerker zorgdraagt voor de gelding van de bindende bedrijfsvoorschriften voor de duur van de bewerkersovereenkomst.

Artikel 4

[Vervallen per 25-05-2018]

Een vergunning wordt slechts verleend indien het College een positief advies op de aanvraag heeft verleend.

Artikel 5

[Vervallen per 25-05-2018]

Een vergunning kan, gehoord het College, worden gewijzigd, opgeschort of ingetrokken indien de bewerker de voorschriften, bedoeld in artikel 3 niet naleeft.

Artikel 6

[Vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Een aanvraag wordt gericht aan de Minister van Veiligheid en Justitie en ingezonden aan het College. Voor de aanvraag wordt gebruikgemaakt van het aanvraagformulier dat daartoe beschikbaar is op de website van het College.

 • 2 De aanvrager voegt bij het aanvraagformulier de nodige documentatie bij, waaronder in elk geval een begeleidende brief en de goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften met de bijlagen die onderdeel zijn geweest van de procedures tot wederzijdse goedkeuring en coördinatie, vastgesteld door de Groep.

 • 3 Het College zendt de aanvraag vergezeld van zijn advies aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 7

[Vervallen per 25-05-2018]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en vervallen met ingang van 25 mei 2018.

Artikel 8

[Vervallen per 25-05-2018]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels vergunningverlening Processor BCR's.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina