Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging verrichten privaatrechtelijke [...] door secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

[Regeling vervallen per 21-07-2018.]
Geldend van 15-12-2016 t/m 20-07-2018

Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging verrichten privaatrechtelijke rechtshandelingen door secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding,

Overwegende dat zij een aantal van haar bevoegdheden wenst te mandateren aan de secretaris van het bureau van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding;

Overwegende dat de secretaris gevolmachtigd dient te zijn tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-07-2018]

  • a. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten ex artikel 1:3 van de Awb te nemen en ondertekenen;

  • b. Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • c. Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen, die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, te verrichten.

Artikel 2. Positie secretaris CEA

[Vervallen per 21-07-2018]

Bij de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is, met inachtneming van de aanwijzingen van de commissie, de secretaris belast met de leiding van het bureau van de commissie, zoals bepaald in afdeling 3 van het Bestuursreglement CEA (gepubliceerd in de Staatscourant van 14 mei 2013, nr. 12575).

Artikel 3. Taken en bevoegdheden secretaris

[Vervallen per 21-07-2018]

De secretaris is meer in het bijzonder belast met:

  • a. de zorg voor personeel, financiën, organisatie en bedrijfsvoering;

  • b. het adviseren van CEA en haar subcommissies in de uitoefening van hun taken;

  • c. de uitvoering van aan hem gemandateerde taken.

Artikel 4. Mandaat

[Vervallen per 21-07-2018]

CEA verleent het mandaat aan de secretaris volgens het bij dit besluit behorende overzicht, met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.

Artikel 5. Ondermandaat

[Vervallen per 21-07-2018]

Het is de secretaris niet toegestaan om de hem opgedragen taken geheel of gedeeltelijk te mandateren aan een medewerker van het bureau.

Artikel 6. Volmacht

[Vervallen per 21-07-2018]

De secretaris is voor de uitvoering van zijn taken bevoegd namens CEA privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met inachtneming van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen maxima ten aanzien van de uit die rechtshandelingen voor CEA voortvloeiende financiële verplichtingen.

Artikel 7. Machtiging

[Vervallen per 21-07-2018]

De secretaris is voor de uitoefening van zijn taken bevoegd namens CEA handelingen te verrichten, anders dan besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover het de normale uitoefening van zijn functie betreft.

Artikel 8. Instructies

[Vervallen per 21-07-2018]

Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden worden de volgende algemene instructies gegeven:

  • a. Er mag geen overschrijding plaatsvinden van de vastgestelde en goedgekeurde begroting.

  • b. Het besluit dient te passen in het bestaande beleid en de vastgestelde beleidsregels van CEA.

  • c. Van alle beslissingen van gemandateerde dient registratie plaats te vinden, die periodiek aan CEA ter kennis wordt gebracht.

Artikel 9. Ondertekening

[Vervallen per 21-07-2018]

In het in mandaat genomen besluit dient expliciet te worden aangegeven dat het besluit in naam van CEA is genomen. In mandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

‘Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

<handtekening>

Naam secretaris

Functie-aanduiding Secretaris’

Ondertekening van besluiten die door het bestuursorgaan zelf zijn genomen, worden als volgt ondertekend:

‘Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Voor deze de secretaris

<handtekening>

Naam secretaris’

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 21-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2016.

, 14 december 2016

De

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Overzicht mandaat en volmacht Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, behorende bij mandaatbesluit

[Vervallen per 21-07-2018]

Laatstelijk gewijzigd d.d. 14 december 2016

Betreft

Mandaat secretaris

Publiceren van besluiten in de Staatscourant

Alle besluiten die krachtens wettelijke regeling door CEA gepubliceerd moeten worden.

Aanvragen voor een aanwijzing ex. artikel 49 Wab

Alle voorbereidende handelingen die nodig zijn om tot besluitvorming door CEA te komen.

Verzoeken om een voorlopig oordeel zoals bepaald in Beleidsregels betreffende verlening van verklaring van vakbekwaamheid

• Besluitvorming over verzoeken van personen met een accountantskwalificatie van binnen de EU of EER.

• Alle voorbereidende handelingen die nodig zijn om tot besluitvorming te komen door de commissie over verzoeken van personen met een accountantskwalificatie van buiten de EU of EER.

Aanvragen voor een verklaring van vakbekwaamheid ex. artikel 54 Wab.

Besluitvorming over aanvragen van personen die een positief voorlopig oordeel hebben gekregen.

Wob-verzoeken

Behandeling en besluitvorming van verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur.

Wbp-verzoeken

Behandeling en besluitvorming van verzoeken uit hoofde van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

Privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover uit die rechtshandelingen geen financiële verplichtingen voortvloeien die groter zijn dan

€ 10.000.

Aangaan financiële verplichtingen

Tot een bedrag van € 10.000 per aangegane verplichting.

Autorisatie facturen

Tot een bedrag van € 10.000 per factuur.

Betalingsopdrachten

Onbeperkt

Besluiten en correspondentie

Ondertekeningsmandaat

Archiefbeleid inclusief selectielijst

Alle handelingen en besluiten die CEA krachtens de Archiefwet en het archiefbeleid inclusief selectielijst moet verrichten respectievelijk nemen.

Terug naar begin van de pagina