Besluit vaststelling beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

[Regeling vervallen per 14-09-2017.]
Geldend van 15-04-2017 t/m 13-09-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830, houdende vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond inzake de subsidieverlening voor het volgen van korte opleidingstrajecten door leraren in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs die zijn gericht op het behalen van een passende bevoegdheid of erop voorbereiden om in het vmbo les te geven (Besluit vaststelling beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Besluit:

Artikel 1. Beleidsregels

[Vervallen per 14-09-2017]

De beleidsregels voor het verstrekken van subsidies voor het volgen van korte opleidingstrajecten door vmbo-leraren 2017 worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2. Subsidieplafond

[Vervallen per 14-09-2017]

Voor subsidieverstrekking op grond van dit besluit is een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar.

Artikel 3. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 14-09-2017]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 14-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

[Vervallen per 14-09-2017]

Beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

Inleiding

Er zijn momenteel twee groepen leraren die zonder passende bevoegdheid lesgeven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en waarvoor korte opleidingstrajecten zijn ontwikkeld die hen opleiden naar een bekwaamheid gericht op het lesgeven in het vmbo. Het gaat om de volgende twee groepen:

  • 1. leraren die lesgeven in beroepsgerichte vakken in het vmbo (zonder passende bevoegdheid);

  • 2. leraren die de opleiding Pedagogische academie voor leraren in het basisonderwijs (pabo) hebben afgerond en lesgeven in de onderbouw van het vmbo.

Beide groepen komen in aanmerking voor subsidie voor het volgen van de korte opleidingstrajecten. In het Beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017 (hierna: het Beleidskader) wordt nader bepaald voor welke activiteiten en de voorwaarden waaronder subsidie kan worden verstrekt.

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (de Kaderregeling) is op het Beleidskader van toepassing. Met dit beleidskader wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid om in een beleidsregel de activiteiten waarvoor en de voorwaarden waaronder subsidie kan worden verstrekt, nader te bepalen.

Leraren in beroepsgerichte vakken

Op 1 augustus 2016 zijn de beroepsgerichte profielen in de bovenbouw van het vmbo ingevoerd. Bij de invoering zijn de 35 vroegere afdelingsvakken, intrasectorale programma’s en intersectorale programma’s omgevormd tot tien beroepsgerichte profielen. De opleidingsroutes zijn daardoor inhoudelijk verbreed. Daarnaast zijn de onderwijsprogramma’s ook inhoudelijk veranderd. De nieuwe profielvakken zijn slechts beperkt vergelijkbaar met de oude afdelingsvakken. De invoering van de vmbo-profielen heeft gevolgen voor leraren in het vmbo. De meeste vmbo-leraren hebben bijscholing nodig om bekwaam les te kunnen geven in de nieuwe profielen. Een deel van de vmbo-leraren heeft bijscholing nodig om bevoegd les te kunnen geven. Welke bijscholing een leraar nodig heeft, hangt af van zijn bevoegdheid en van de werkzaamheden die hij zal gaan verrichten.

Vanwege de invoering van de beroepsgerichte profielen is met de beroepsgerichte platforms in het vmbo overlegd over omzetting van oude bevoegdheden naar de nieuwe profielen. Voor sommige profielen is vervolgens geconcludeerd dat op onderdelen bijscholing noodzakelijk is om bevoegd te worden voor het nieuwe profiel. Voor zover sprake was van omzetting van een bevoegdheid voor een vak waarvoor een lerarenopleiding is, is die scholing als vereiste vastgelegd in de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO (hierna: de Regeling conversietabel). Voor vakken waarvoor nog géén lerarenopleiding bestond, is dit gebeurd in de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo. In dezelfde regeling is voor een aantal beroepsgerichte vakken de mogelijkheid tot de aanvraag van een ontheffing opgenomen.

Pabo-afgestudeerden in het vmbo

Pabo-afgestudeerden beschikken over een pedagogisch-didactische bekwaamheid en zijn daarom geschikt om in te spelen op de behoeften van vmbo-leerlingen. Zij zijn echter niet opgeleid om les te geven in het vmbo. Vanaf 2017 biedt een aantal hogescholen bijscholing aan pabo-afgestudeerden die les willen geven in het vmbo. Dit aanbod is het gevolg van een voorstel van de Onderwijscoöperatie, VO-raad en Vereniging Hogescholen. De bijscholing bereidt de pabo-afgestudeerden voor op het lesgeven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Daarnaast bieden de hogescholen pabo-afgestudeerden vanaf februari 2017 maatwerktrajecten aan die zijn gericht op een bevoegdheid voor het lesgeven in het bekwaamheidsgebied vo/bve. Beide trajecten zijn aangekondigd in het plan van aanpak bevoegdheden.1

Doelstelling

De minister kan subsidie verstrekken voor het volgen van bijscholing door leraren in beroepsgerichte vakken of pabo-afgestudeerden die in het vmbo werken. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de scholingskosten. De te volgen bijscholing moet wat betreft de leraren in beroepsgerichte vakken kunnen leiden tot een passende bevoegdheid. Wat betreft pabo-afgestudeerden moet de bijscholing gericht zijn op de voorbereiding om les te geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Voor de leraren die een maatwerktraject volgen leidt het traject tot een bevoegdheid voor het lesgeven in het bekwaamheidsgebied vo/bve. Onder bijscholing wordt verstaan de trajecten die zijn opgenomen in tabel 1 in het Beleidskader. De trajecten bestaan zowel uit cursussen en trainingen als uit assessments.

a. leraren in beroepsgerichte vakken

Wat betreft de subsidie voor leraren in beroepsgerichte vakken, is de subsidie bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die moeten worden gemaakt voor noodzakelijke bijscholing. Een aantal leraren beschikt immers over een bevoegdheid die niet aansluit op de nieuwe profielvakken. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor de bijscholingskosten van leraren die werkzaam zijn in het vmbo. De subsidie wordt op aanvraag verstrekt aan het bevoegd gezag als werkgever van de leraar. De bijscholing moet erop zijn gericht dat de betreffende leraar, die in de oude situatie bevoegd was voor een beroepsgericht vak, door de bijscholing een bevoegdheid kan halen of kan gaan voldoen aan de voorwaarden voor een ontheffing of bekwaamheidserkenning voor één van de tien beroepsgerichte profielen. De bijscholingstrajecten die in aanmerking komen voor subsidie, zijn vermeld in tabel 1 in het Beleidskader. Deze trajecten zijn afgeleid van de trajecten die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling conversietabel en in bijlage I of II van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo.

b. pabo-afgestudeerden

Wat betreft de subsidie voor pabo-afgestudeerden in het vmbo, is de subsidie bedoeld ervoor te zorgen dat pabo-afgestudeerden de scholing volgen die hen voorbereid op het lesgeven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Deze scholing is door een aantal hogescholen ontwikkeld en bereidt voor op het geven van de vakken Nederlands, Rekenen/Wiskunde en vakken gericht op Mens & Maatschappij, Mens & Natuur of het vak Engels. De bijscholing is gericht op het opdoen van de juiste pedagogisch-didactische en vakinhoudelijke vaardigheden voor het geven van deze vakken aan deze doelgroep. De subsidie is daarnaast bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor pabo-afgestudeerden die een maatwerktraject volgen naar een bevoegdheid voor het bekwaamheidsgebied vo/bve.

Ook voor de leraren die lesgeven op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) met een examenlicentie gelden de bevoegdheidsregels voor het voortgezet onderwijs en is derhalve een bevoegdheid voor het bekwaamheidsgebied vo/bve vereist. Om die reden komt de deelname van leraren die lesgeven op betreffende vso-scholen met een examenlicentie ook voor subsidie in aanmerking.

Subsidieplafond en wettelijke grondslag

Voor het verstrekken van subsidie op grond van het Beleidskader is een budget van € 6 miljoen beschikbaar. De middelen zijn beschikbaar tot het einde van het kalenderjaar 2017 of zoveel eerder als het budget is uitgeput. De subsidies worden verstrekt op basis van de Kaderregeling. Daarin zijn de verplichtingen van de subsidieontvanger en de subsidiegever over en weer neergelegd. Op de verstrekking van subsidies zijn dus zowel de Kaderregeling als het Beleidskader van toepassing.

Uitgangspunten bij indiening van aanvragen

Alleen de trajecten als opgenomen in tabel 1 in het Beleidskader komen in aanmerking voor subsidie. Het betreft een subsidie voor de kosten die gemoeid zijn met het volgen van de bijscholing om vanuit de oude bekwaamheid te komen tot een passende bekwaamheid voor het lesgeven in vmbo. In sommige gevallen is of wordt hier via de Regeling conversietabel of de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo een bevoegdheid aan verbonden. Het betreft hier de bijscholing die is genoemd in de Regeling conversietabel (kolom V) of in de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend door het bevoegd gezag van de school waar de leraar werkzaam is die de betreffende bijscholing gaat volgen. Het bevoegd gezag mag in de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 per schooljaar maximaal één keer subsidie aanvragen, met dien verstande dat subsidieaanvragen voor het schooljaar 2017-2018 uiterlijk op 1 oktober 2017 moeten worden ingediend. Het bevoegd gezag kan per traject een aanvraag voor meerdere leraren indienen. Indien het aangevraagde bedrag echter € 50.000 of meer bedraagt, dient het bevoegd gezag het aangevraagde bedrag in zijn aanvraag te motiveren. Per leraar kan voor maximaal één traject subsidie worden aangevraagd.

Te subsidiëren activiteiten en bijbehorende subsidiebedragen

Alleen scholing die tot een bevoegdheid van leraren in beroepsgerichte vakken leidt of pabo-afgestudeerden voorbereidt op lesgeven in het vmbo komt voor subsidie in aanmerking. Het betreft de volgende scholingstrajecten:

Tabel 1. Te subsidiëren trajecten

Traject

Bedrag per deelnemer

1.

Het certificeringstraject voor leraren Media, Vormgeving en ICT (MVI) die voor 1 augustus 2017 werkzaam zijn in het vmbo. Het traject is bedoeld voor leraren die beschikken over een bevoegdheid voor het bekwaamheidsgebied vo/bve; deelname met enkel een pedagogisch didactisch getuigschrift (pdg) voor het mbo is niet mogelijk.

De leraar kan met het Certificaat ‘bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI’ afgegeven door een geaccrediteerde ho-instelling, bij DUO een ontheffing voor het profielvak MVI aanvragen.

Maximaal € 1.400,–

2.

De minor Dienstverlening & Producten (D&P):

a. voor leraren met een beroepsgerichte bevoegdheid voor het bekwaamheidsgebied vo/bve. Na wijziging van de Regeling conversietabel leidt deze minor van rechtswege tot een bevoegdheid voor het profielvak D&P.

b. voor leraren met een niet-beroepsgerichte bevoegdheid voor het bekwaamheidsgebied vo/bve en ten minste twee jaar werkervaring in de afdelingsvakken van een intra-of intersectoraal programma. De leraar kan na afronding van deze minor via een aanvraag bij DUO in aanmerking komen voor een bekwaamheidserkenning voor het profielvak D&P.

Maximaal € 4.150,–

3.

De bijscholing voor pabo-afgestudeerden die werkzaam zijn in het vmbo en die gericht is op de bekwaamheid voor het lesgeven in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo.

Maximaal € 5.000,–

4.

Maatwerktrajecten voor pabo-afgestudeerden naar een bevoegdheid voor het lesgeven in het bekwaamheidsgebied vo/bve.

Maximaal € 20.000,–

Aanvragen

Het bevoegd gezag van de leraar die zich heeft ingeschreven voor één van bovengenoemde trajecten kan de subsidie aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) met gebruikmaking van het formulier dat hiervoor beschikbaar is gesteld op https://kovl.e-formulier.nl/.

Bij de aanvraag verklaart het bevoegd gezag:

  • dat de leraar waarvoor de aanvraag wordt gedaan, in dienst is bij de aanvrager;

  • dat per leraar voor niet meer dan één traject subsidie wordt aangevraagd; en

  • dat de leraar zich heeft ingeschreven voor het traject waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Aanvragen voor subsidies op grond van het Beleidskader kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2017. Om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen, moet de subsidie worden aangevraagd voordat het traject start. Wordt de subsidie aangevraagd na aanvang van het traject, dan wordt de subsidie naar rato van de duur van het traject verlaagd. Alleen scholingstrajecten die uiterlijk in het schooljaar 2017-2018 worden afgerond komen voor subsidie in aanmerking. Voor de aanvraag van subsidie voor maatwerktrajecten voor pabo-afgestudeerden moet een offerte voor het maatwerktraject worden bijgevoegd.

Verdeelregels voor subsidies

De subsidie wordt op volgorde van aanvraag verstrekt. Artikel 2.3, eerste lid, van de Kaderregeling is van toepassing. Hierin is bepaald dat als de aanvraag krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is aangevuld, bij de verdeling de dag waarop de volledige, aangevulde aanvraag is ontvangen, als de datum van ontvangst geldt.

Vaststelling, betaling en verantwoording

Volledige aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld en subsidie wordt verstrekt aan de hand van het bepaalde in deze bijlage, tot het subsidieplafond bereikt is. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de (bij de aanvraag aan te geven) kosten die door de hogescholen in rekening worden gebracht. DUS-I beslist binnen 13 weken op de aanvraag. De subsidie wordt direct vastgesteld bij de beslissing op de aanvraag. Het subsidiebedrag wordt in één keer betaald. Het bevoegd gezag hoeft dus geen aanvraag tot vaststelling in te dienen. Voor zover het subsidie tot € 25.000 betreft, geschiedt de verantwoording overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving. Voor zover het subsidie van € 25.000 of meer betreft, geschiedt de verantwoording overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving met model G1.

Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan de beantwoording van vragen in het kader van de evaluatie van dit beleidskader. De school is verplicht een deelnemersadministratie bij te houden over de inschrijving van leraren voor trajecten als bedoeld in het Beleidskader.

Handhaving

DUS-I kan een steekproefsgewijze controle uitvoeren op het correcte gebruik van de subsidie. De controle vindt plaats op basis van een beoordeling van de documenten die relevant zijn om te beoordelen of de leraar in dienst was van het bevoegd gezag en daadwerkelijk was ingeschreven voor het traject. In dat kader dient het bevoegd gezag in elk geval de deelnemersadministratie te overleggen, waarin is opgenomen welke leraren zijn ingeschreven voor een kort traject als bedoeld in het Beleidskader. Ook wordt gecontroleerd of is voldaan aan de voorwaarde dat per leraar niet meer dan eenmaal subsidie kan worden aangevraagd. Subsidie wordt verstrekt indien de leraar zich heeft ingeschreven voor het traject waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Administratieve lasten

Ter verantwoording van de administratieve lasten waarmee de aanvrager bij dit beleidskader te maken krijgt is een toets uitgevoerd volgens een standaard kostenmodel. Uit de berekening blijkt dat het totale bedrag aan administratieve lasten voor de aanvraag van deze subsidie zeer beperkt is aangezien enkel het aanvraagformulier hoeft te worden ingevuld. Naar verwachting zal hiermee maximaal € 6750,– gemoeid zijn (150 geschatte aanvragen van 1 uur à € 45,– per uur).

Uitvoeringstoets

DUS-I heeft een uitvoeringstoets uitgevoerd. Het beleidskader is uitvoerbaar en handhaafbaar.

Inwerkingtreding

Voor de inwerkingtreding is afgeweken van de vaste verandermomenten. De reden hiervoor is dat de korte trajecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd op een zodanig korte termijn starten dat indien wordt vastgehouden aan de vaste verandermomenten, bevoegde gezagen de subsidie niet meer voor de start van de trajecten kunnen aanvragen.

  1. Kamerstukken II 2015/16, 31 289, nr. 286.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina