Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Boven-Leeuwen 2016

[Regeling vervallen per 20-01-2017.]
Geldend van 01-01-2017 t/m 19-01-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 2016, nr. WJZ/16196596, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied in verband met de bestrijding hoogpathogene aviaire influenza in Boven-Leeuwen (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep Boven-Leeuwen 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 20-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beschermingsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

 • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

 • gevogelte: pluimvee en andere vogels, in gevangenschap gehouden of gefokt;

 • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen en procedures voor reiniging en ontsmetting, bedoeld in bijlage VI bij richtlijn 2005/94/EG;

 • inrichting: agrarische of andere inrichting waar commercieel gehouden vogels of andere in gevangenschap levende vogels worden gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen en quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

 • mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

 • richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10);

 • toezichtsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;

 • vervoer: vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg;

 • vervoermiddel: voertuig en materieel met inbegrip van een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

 • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw met uitzondering van menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het gevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen.

Artikel 2. Aanwijzing beschermings- en toezichtsgebied

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 De minister wijst aan als:

  • a. beschermingsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 1;

  • b. toezichtsgebied: het gebied, bedoeld in bijlage 2.

 • 3 De artikelen 3 tot en met 12 zijn mede van toepassing op vervoer van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een locatie binnen het beschermingsgebied of het toezichtsgebied naar een locatie buiten die gebieden.

 • 4 Voor zover in het beschermingsgebied of het toezichtsgebied uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

Artikel 4. Vervoer eieren

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het vervoer van eieren, afkomstig van een inrichting, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van consumptie-eieren afkomstig van een binnen het beschermings- of toezichtsgebied gelegen inrichting toegestaan indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een door de minister aangewezen:

   • 1°. pakstation en voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 2005/94/EG, of

   • 2°. inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 2005/94/EG.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van consumptie-eieren afkomstig van een buiten het beschermings- of toezichtsgebied gelegen inrichting toegestaan, indien:

  • a. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar:

   • R. van Zetten, te Ommeren, met gebruikmaking van een van de routes, bedoeld in bijlage 3, of

   • Weko eiproducten BV, te Ochten, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 4;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 2005/94/EG.

Artikel 5. Vervoer vlees van gevogelte

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het vervoer binnen het beschermingsgebied van vlees van gevogelte, afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van vlees van gevogelte toegestaan, indien:

  • a. het vlees afkomstig is van gevogelte van buiten het beschermingsgebied en bij opslag en vervoer gescheiden is gehouden van vlees van gevogelte van binnen dat gebied, of

  • b. het vlees ten minste 21 dagen voor de datum waarop het beschermingsgebied is aangewezen in dat gebied is geproduceerd en sinds die datum niet is vervoerd en opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

Artikel 6. Vervoer karkassen van gevogelte

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het vervoer van karkassen van gevogelte is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van karkassen van gevogelte toegestaan, indien dit vervoer rechtstreeks plaatsvindt ter verwijdering van de karkassen.

Artikel 7. Vervoer andere dieren

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is de aanvoer en afvoer van gezelschapsdieren toegestaan, indien de dieren alleen toegang hebben tot voor mensen bestemde leefruimten, waar zij:

  • a. niet in contact komen met gevogelte, en

  • b. geen toegang hebben tot plaatsen waar gevogelte wordt gehouden.

Artikel 8. Vervoer sperma gevogelte

[Vervallen per 20-01-2017]

Het vervoer van sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte is verboden.

Artikel 9. Vervoer sperma andere dieren

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het vervoer van sperma ten behoeve van de bevruchting van vee, afkomstig van of naar een inrichting, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma afkomstig van een inrichting toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma naar een inrichting toegestaan, indien:

  • a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. voor zover het sperma wordt vervoerd naar een inrichting, de aflevering plaatsvindt aan de openbare weg.

Artikel 10. Vervoer diervoeders

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het vervoer van diervoeders voor gevogelte en andere commercieel gehouden dieren afkomstig van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 11. Vervoer melk

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het vervoer van rauwe melk en melkproducten, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk van de weide naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 12. Vervoer en aanwenden mest

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het vervoer van mest van gevogelte, is verboden.

 • 2 Het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 4 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het aanwenden van mest.

Artikel 13. Doorvoer

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 In afwijking van de artikelen 4, 5 en 7 tot en met 11 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren en producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien in die gebieden niet wordt gestopt.

 • 2 In afwijking van de artikelen 3, 6 en 12 is doorgaand vervoer van de in deze artikelen bedoelde dieren en producten door het beschermingsgebied of het toezichtsgebied toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt.

Artikel 14. Aanvoer en afvoer

[Vervallen per 20-01-2017]

Voor zover ingevolge de artikelen 3 tot en met 12 het vervoer van dieren of producten is verboden, is ook het aanvoeren en het afvoeren van deze dieren of producten verboden.

Artikel 15. Verplaatsen vervoermiddelen

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het verplaatsen van lege vervoermiddelen, gebruikt of kennelijk bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van de dieren of producten, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 12, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is het verplaatsen van lege vervoermiddelen toegestaan, indien:

  • a. die verplaatsing gebeurt ten behoeve van het vervoer dat is toegestaan op grond van de artikelen 3 tot en met 12;

  • b. het vervoermiddel is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 16. Bezoekverbod

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het is bezoekers verboden vogelverblijfplaatsen, alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere delen van een inrichting te betreden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het betreden van vogelverblijfplaatsen toegestaan, indien:

  • a. het bezoek van de personen noodzakelijk is in het kader van diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van aanwezige personen in de stal,

  • b. het bezoek aan een houder van commercieel gehouden gevogelte plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing op het bezoek van personen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van deze onderdelen verzet.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het betreden van vogelverblijfplaatsen toegestaan, indien:

  • a. het bezoek betreft van personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt,

  • b. het bezoek aan een houder van commercieel gehouden gevogelte plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden gevogelte heeft bezocht.

 • 5 Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op vervoermiddelen van een bezoeker.

Artikel 17. Bezoekersregeling en registratieplicht

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Het is een houder van gevogelte verboden om bezoekers toe te laten tot zijn vogelverblijfplaatsen alsmede tot een niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, met uitzondering van de bezoekers, bedoeld in artikel 16, tweede en derde lid, in de daar bedoelde situaties.

 • 2 Een houder van gevogelte houdt een register bij van alle bezoeken aan vogelverblijfplaatsen, niet deugdelijk fysiek van de vogelverblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere delen van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:

  • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

  • b. voor zover de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt: soort en kenteken van het vervoermiddel,

  • c. reden van het bezoek, en

  • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

Artikel 18. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar gevogelte op een plaats worden verzameld.

Artikel 19. Verbod jagen en doden van wild

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan indien dit geschiedt:

  • a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;

  • b. ter bestrijding van muskusratten;

  • c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of

  • d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 20. Afscherm- en ophokplicht gevogelte

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1 Iedere houder van commercieel gehouden gevogelte brengt ten minste afscheidingen aan tussen het gevogelte en andere in de inrichting aanwezige dieren dan gevogelte.

 • 2 Iedere houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat het door hem gehouden gevogelte in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende vogels of hun uitwerpselen.

 • 3 Voor een houder van commercieel gehouden gevogelte, met uitzondering van gevogelte, behorende tot de fazanten (Phasianidae), en de familie van struisvogels (Struthionidae), van emoes (Dromaiidae), en van nandoes (Rheidae) is een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

Artikel 21. Hygiëneprotocol

[Vervallen per 20-01-2017]

Een hygiëneprotocol wordt ter goedkeuring aan de minister voorgelegd.

Artikel 22. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-01-2017]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 23. Citeertitel

[Vervallen per 20-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Boven-Leeuwen 2016.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage 1. Beschermingsgebied

[Vervallen per 20-01-2017]

Beschrijving 3 km Boven-Leeuwen

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1. Vanaf de kruising van de N323 en de rivier de Waal, de Waal volgen in oostelijke richting tot aan de Noord Zuid.

 • 2. De Noord Zuid volgen in zuidelijke richting overgaand in Noord Zuidweg overgaand in de N322 tot aan de Houtsestraat.

 • 3. De Houtsestraat volgen in oostzuidelijke richting tot aan de Meerstraat.

 • 4. De Meerstraat volgen in zuidelijke richting tot aan de Schutlakenstraat.

 • 5. De Schutlakenstraat volgen in oostelijke richting tot aan de Scharenburg.

 • 6. De Scharenburg volgen in zuidelijke richting tot aan de Molenweg.

 • 7. De Molenweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Broerstraat.

 • 8. De Broerstraat volgen in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in de Zelksestraat tot aan de Neersteindsestraat.

 • 9. De Neersteindsestraat volgen in westelijke richting tot aan de N329.

 • 10. De N329 volgen in zuidelijke richting tot aan de Munsedijk.

 • 11. De Munsedijk volgen in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in Blauwe Sluis, overgaand in Bovendijk volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Heerstraat.

 • 12. De Heerstraat volgend in westelijke richting, overgaand in Velddijksestraat in zuidelijke richting tot aan de Hoogstraat.

 • 13. De Hoogstraat volgen in westelijke richting tot aan de Den Hoedweg.

 • 14. De Den Hoedweg volgen in noordelijke richting tot aan de Dijkgraaf de Leeuwweg.

 • 15. De Dijkgraaf Leeuwweg volgen in westelijke richting tot aan de Wolderweg.

 • 16. De Wolderweg volgen in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Nieuweweg.

 • 17. De Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan de N322.

 • 18. De N322 volgen in oostelijke richting tot aan de N323.

 • 19. De N323 volgen in noordelijke richting tot aan de rivier de Waal.

Bijlage 2. Toezichtsgebied

[Vervallen per 20-01-2017]

Beschrijving 10 km Boven-Leeuwen

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1. Vanaf kruising A15 met de Linge (water), de Linge volgen in noordelijke richting tot aan Industrieweg (N835).

 • 2. Industrieweg (N835) volgen in noordelijke richting overgaand in Tielseweg tot aan Ommerenwal.

 • 3. Ommerenwal volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwesteeg.

 • 4. Nieuwesteeg volgen in noordelijke richting overgaand in de De Steeg tot aan Provincialeweg(N320).

 • 5. Provincialeweg (N320) volgen in oostelijke richting tot aan De Brei.

 • 6. De Brei in Noordelijke richting volgen tot aan Culekampseweg.

 • 7. Culekampseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Groenestraat overgaand in Balferenseweg tot aan Hogebrinksestraat.

 • 8. Hogebrinksestraat volgen in oostelijke richting tot aan Beemdsestraat.

 • 9. Beemdsestraat volgen in noordoostelijke tot aan Waaijweg.

 • 10. Waaijweg volgen in oostelijke richting tot aan Drosseweg.

 • 11. Drosseweg volgen in noordelijke richting tot aan Marsdijk.

 • 12. Marsdijk volgen in zuidoostelijke richting overgaand in oever van de Nederrijn (water) tot aan Valleikanaal (water).

 • 13. Valleikanaal volgen in noordoostelijke richting tot aan Grebbedijk.

 • 14. Grebbedijk volgen in zuid oostelijke richting tot aan Aan De Rijn.

 • 15. Aan De Rijn in zuidelijke richting de Nederrijn overstekend tot aan Maneswaard.

 • 16. Maneswaard volgen in zuidelijke richting tot aan Rijnbandijk.

 • 17. Rijnbandijk volgen in oostelijke richting, overgaand in Randwijkse Rijndijk tot aan Lingekanaal.

 • 18. Lingekanaal volgen in zuidelijke richting tot aan De Linge.

 • 19. De Linge volgen in westelijke richting tot aan Dalvaart.

 • 20. Dalvaart volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Arnhem – Tiel

 • 21. Spoorlijn Arnhem – Tiel volgen in oostelijke richting tot aan Kerkstraat.

 • 22. Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Engelandstraat.

 • 23. Engelandstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuwe Dijk.

 • 24. De Nieuwe Dijk volgen in zuidelijke richting tot aan Welysestraat.

 • 25. Welysestraat volgen in oostelijke richting tot aan Molenhofstraat.

 • 26. Molenhofstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Groenestraat.

 • 27. Groenestraat volgen in westelijke richting tot aan Waalbandijk.

 • 28. Waalbandijk volgen in zuidoostelijke richting de Waal overstekend tot aan Uiterwaard.

 • 29. Uiterwaard volgen in zuidelijke richting tot aan Dijk.

 • 30. Dijk volgen in oostelijke richting tot aan Haneman.

 • 31. Haneman volgen in zuidelijke richting, overgaand in Geerstraat tot Van Heemstraweg.

 • 32. Van Heemstraweg volgen in oostelijke richting tot aan Leegstraat.

 • 33. Leegstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Koningstraat.

 • 34. Koningstraat volgen in oostelijke richting tot aan Begijnenstraat.

 • 35. Begijnenstraat volgen in zuidelijke richting tot aan N322.

 • 36. N322 volgen in zuidoostelijke richting tot aan A50.

 • 37. A50 volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Nijmegen – ’s Hertogenbosch.

 • 38. Spoorlijn Nijmegen – ’s Hertogenbosch volgen in westelijke richting tot aan Zevenbergseweg.

 • 39. Zevenbergseweg volgen in noordelijke richting tot aan Osseweg.

 • 40. Osseweg volgen in westelijke richting tot aan N329.

 • 41. N329 volgen in noordelijke richting tot aan Singel 1940 – 1945.

 • 42. Singel 1940 – 1945 volgen in westelijke richting, overgaand in Hertogensingel, overgaand in Zaltbommelseweg, overgaand in Gewandeweg tot aan Huizenbeemdweg.

 • 43. Huizenbeemdweg volgen in westelijke richting, overgaand in Martenshoefstraat tot aan Weisestraat.

 • 44. Weisestraat volgen in noordelijke richting tot aan Tiendweg.

 • 45. Tiendweg volgen in westelijke richting tot aan Hertog Janstraat.

 • 46. Hertog Janstraat volgen in noordelijke richting tot aan Meester van Coothstraat.

 • 47. Meester van Coothstraat volgen in westelijke richting tot aan Citadelstraat.

 • 48. Citadelstraat volgen in noordelijke richting tot aan Lithsedijk.

 • 49. Lithsedijk volgen in westelijke richting, overgaand in Oevers van de Maas, Maas overstekend tot aan Voorne.

 • 50. Voorne volgen in westelijke richting tot aan Heerewaardenstraat.

 • 51. Heerewaardenstraat volgen in noordelijke richting tot aan N322.

 • 52. N322 volgen in noordelijke richting tot aan Heerewaarderstraat.

 • 53. Heerewaarderstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Bato’s erf de Waal overstekend overgaand in Molenstraat tot aan Waalbanddijk.

 • 54. Waalbanddijk volgen in oostelijke richting tot aan Goossen Janssentraat.

 • 55. Goossen Janssenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Molenstraat.

 • 56. Molenstraat volgen in westelijke richting tot aan Dreef.

 • 57. Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Pippertsestraat.

 • 58. Pippertsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Zijvelingsestraat.

 • 59. Zijvelingsestraat volgen in noordelijke richting tot aan overgaand in Dreef tot aan Bommelweg.

 • 60. Bommelweg volgen in oostelijke richting tot aan Groenestraat.

 • 61. Groenestraat volgen in noordelijke richting tot aan Lingedijk.

 • 62. Lingedijk volgen in oostelijke richting overgaand in Lingeweg tot aan Provincialeweg N834.

 • 63. Provincialeweg N834 volgen in westelijke richting tot aan de Linge.

 • 64. Linge volgen in noordelijke richting tot aan A15.

Bijlage 3. Corridor voor R. van Zetten, Ommerenveldseweg 43, 4032 NB Ommeren

[Vervallen per 20-01-2017]

Vanaf westelijke richting

 • 1. Komende vanaf westelijke richting volg de N320 vanaf splitsing met de Brei in zuidelijke richting tot aan Ommerenveldseweg.

 • 2. Ommerenveldseweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Ommerenveldseweg 43, 4032 NB Ommeren.

 • 3. En vice versa.

Vanaf noordelijke richting

 • 1. Komende vanaf noordelijke richting volg de N233 met de kruising brug over de Nederrijn.

 • 2. De N233 volgen in zuidelijke richting tot aan Betuwestraatweg (N320).

 • 3. Betuwestraatweg (N320) volgen in westelijke richting overgaand in Provincialeweg N320 tot aan Ommerenveldseweg.

 • 4. Ommerenveldseweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Ommerenveldseweg 43, 4032 NB Ommeren.

 • 5. En vice versa.

Bijlage 4. Corridor voor Weko Eiproducten BV, Bonegraafseweg 15, 4051CG, Ochten

[Vervallen per 20-01-2017]

 • 1. Volg A15 komende uit oostelijke richting tot aan afslag 36 Dodewaardsestraat.

 • 2. Vanaf afslag 36 volg Dodewaardsestraat tot in zuidelijke richting tot aan Bonegraafseweg.

 • 3. Volg de Bonegraafseweg in oostelijke richting tot Bonegraafseweg 15, 4051CG, Ochten.

 • 4. En Vice Versa.

Terug naar begin van de pagina