Besluit vaststelling Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2017

[Regeling vervallen per 05-07-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2017.]
Geldend van 17-01-2017 t/m 30-06-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2016, 2016-0000187928, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES (Besluit vaststelling Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2017)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, 6, 10, 12, eerste lid, 18, 20, en 33 van het Besluit onderstand BES;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-07-2017]

Bij de beoordeling van aanvragen om onderstand of bij het verbinden van voorschriften aan het toekennen daarvan op grond van het Besluit onderstand BES worden de beleidsregels gebruikt die zijn opgenomen in de bijlage bij, en deel uitmakend van, dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 05-07-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 4

[Vervallen per 05-07-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bij dit besluit behorende beleidsregels worden met de daarbij behorende bijlage ter inzage gelegd bij de RCN-unit SZW op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Kralendijk, 21 december 2016

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

G. de Groot,

Hoofd RCN-unit SZW

Bijlage

[Vervallen per 05-07-2017]

[Red: Ligt ter inzage bij de RCN-unit SZW op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]

Terug naar begin van de pagina