Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2017

[Regeling vervalt per 23-05-2022.]
Geldend van 23-05-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 januari 2016 nr. BOACAT2017/001, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Regionale Eenheid Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Korpschef van de Nationale Politie van 2 januari 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Amsterdam.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 600 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 7

  • 1 De korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Amsterdam-Amstelland 2012 van 14 mei 2012 nr. 5731208/Justis/12 zal vervallen op 22 mei 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 mei 2017 en vervalt met ingang van 23 mei 2022.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 januari 2017

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina