Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [...] gewezen overheidspersoneel van Indonesië

Geldend van 13-01-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 24 oktober 2016 tot het verlenen van mandaat en volmacht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om namens de Minister van Financiën enkele handelingen te verrichten die voortvloeien uit de Wet van 21 April 1955, houdende vaststelling van een regeling, als bedoeld in artikel 89a van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, No. 259), ten aanzien van de ‘Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen’

De Minister van Financiën,

Gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt mandaat en volmacht verleend voor:

  • a. de goedkeuring van de ontwerpbegroting van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 21 April 1955, houdende vaststelling van een regeling, als bedoeld in artikel 89a van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, No. 259), ten aanzien van de ‘Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen’;

  • b. de goedkeuring van wijzigingen in de samenstelling of werkzaamheden van de Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, zoals omschreven in artikel 3 van de bijlage (Stb. 189, 1955) van bovengenoemde wet;

  • c. het wijzigen van de statuten dan wel opheffen van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen conform artikel 8 van de bijlage (Stb. 189, 1955) van bovengenoemde wet;

  • d. de goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de rekening van baten en lasten en de kapitaalsrekening, zoals omschreven in artikel 7 lid 2 zoals omschreven in de statuten van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen van 16 december 1955.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina